Solidární terapie mohou změnit život tisícům nemocných a jinak sociálně znevýhodněných lidí. Nadační fond hledá nové terapeuty, kteří se mohou zapojit.

V Česku žije více jak milion lidí s tělesným postižením. Terapie – ať už fyzioterapie,
psychoterapie, ergoterapie či jiné – mohou významně ovlivnit kvalitu života, zlepšit
jeho fyzický a psychický stav a pomáhají při začlenění do společnosti. Nadační fond
Solithera pomocí svých “solidárních terapií” shromažďuje peníze na financování
takových služeb pro ty, kteří si je nemohou dovolit. Základem fondu je aktivní
komunita terapeutů, kam láká nové lidi.


V současné době je pro spoustu fyzicky či psychicky znevýhodněných osob obtížné se
dostat k terapeutickým službám. Roli v tom hraje jejich špatná sociální či ekonomická
situace, nedostupnost služeb v blízkém okolí nebo přímo fyzická omezení, která jim
nedovolují služby navštěvovat mimo své bydliště. Tyto služby, ať už se jedná o pravidelné
fyzioterapie a psychoterapie či jiné terapeutické služby, ale výrazně ovlivňují zdravotní stav
postiženého, kvalitu života a v mnoha případech pomáhají i k jeho zlepšení. To ale pouze za
předpokladu, že se budou pravidelně opakovat. Pojišťovny většinou hradí jen určitý počet
terapií v omezeném čase a často s dlouhou dobou čekání. Spousta pečujících rodin nemá
na to, platit další terapie ze svého. Například v Praze se běžně cena fyzioterapií a
psychoterapií pohybuje okolo 900 až 1500 korun za hodinu.

Jak funguje solidární terapie?


Nadační fond Solithera proto před rokem přišel s řešením tzv. “solidárních terapií”. Jak to
funguje? Zapojený terapeut či terapeutka může nabídnout svým běžně hradícím klientům a
klientkám, aby si za terapii připlatili o 100 korun navíc. Společně s finančním příspěvkem od
terapeuta putuje tento příspěvek do fondu. Z něj se následně financují terapie pro potřebné.
Od října 2022 už fond zprostředkoval 160 terapií dohromady pro 15 pacientů.
Další možností, jak se terapeuti a terapeutky mohou zapojit, je poskytování služeb pro
znevýhodněné klienty zdarma nebo za sníženou cenu. Případně si mohou klienti a klientky u
terapeuta hradit pouze část služby a zbytek ceny doplácí fond. Fyzioterapeuti mohou také
přijít s dalším vlastním řešením, jak se do projektu zapojit. Někteří organizují benefiční
workshopy, jiní přispívají pravidelnou měsíční částkou.


Klienti a klientky, kterým Solithera hradí terapie ze svého fondu, jsou vybíráni na základě
doporučení od svých terapeutů. Například, když terapeut zjistí, že pacient, který k němu
dochází na pojišťovnu, po absolvování hrazeného počtu terapií si nebude moct dovolit platit
další návštěvy, může navrhnout Solitheře proplacení jeho dalších terapií z peněz fondu.
Dalším zdrojem doporučení znevýhodněných klientů jsou neziskové organizace či instituce,
kteří s danou cílovou skupinou pracují, v současné době například sociální pracovnice z
OSPOD, organizace Hometherapy či asociace Cerebrum, pomáhající lidem se získaným
poškozením mozku.

Čím větší komunita terapeutů tím více pomoci


Fond nemůže fungovat bez zapojených terapeutů a jejich solidárních terapií, chod fondu je
přímo závislý na podpoře dárců a terapeutů samotných. Solithera proto neustále shání nové
terapeuty z celé republiky, kteří by se do vznikající komunity chtěli zapojit. Kdo jiný, než sami
terapeuté může nejlépe vědět, jak moc jsou terapie potřebné a také jak moc jsou v této době
pro velké množství klientů nedostupné. Myšlenka vytvoření velké komunity terapeutů z
různých oborů otevírá následovně dveře dalším nápadům a realizacím. V současné době je
od oficiálního spuštění projektu v říjnu 2022 zapojených okolo 20 terapeutů.


Organizace dále dbá na to, aby také podporovala zapojené terapeuty a terapeutky nazpět.
Filozofie a směřování projektu je založena na nehierarchistickém fungování organizace tak,
aby “projekt patřil všem”. Solithera se navíc snaží podpořit rozvoj každého zapojeného či
zapojené, organizují se pravidelná společná setkání, akce a workshopy. Má také
komunikační kanál k řešení mezioborových témat a prostoru pro vzájemné sdílení.
Mimo terapie má Solithera vypsanou veřejnou sbírku přes server Darujme. Tak může do
fondu přispět i jakýkoliv jednotlivec, který vnímá projekt jako důležitý. Pro firmy pak
organizace zajišťuje pravidelné fyzioterapeutické lekce pro zaměstnance, z nichž putuje část
ceny do fondu.

Více informací:
https://www.czso.cz/csu/vykazy/vyberove-setreni-osob-se-zdravotnim-omezenim-vspo