Vznikla databáze sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

K současnému pojetí sociální práce a práce v multidisciplinárním týmu bezpodmínečně patří síťování. Sociální pracovník jako garant výkonu činnosti sociální práce by měl být vybaven baterií kontaktů na další sociální pracovníky a další profesionály podílející se na práci s klientem či skupinou. Při vzájemné spolupráci lze totiž velmi efektivně a rychle pomoci klientovi jeho situaci vyřešit, a to za pomoci včasného nakontaktování svých kolegů, jelikož víme, že klient často nepřichází pouze s jedním problémem. Odborníci se také shodují, že síťování přispívá ke zplnomocňování klienta, které by mělo vždy stát v čele zájmu sociálního pracovníka. Projekt Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II přináší od června možnost registrace do Mapy sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a dává tak sociálním pracovníkům do ruky nástroj k jednoduššímu síťování a podporuje tak vzájemnou spolupráci napříč všemi oblastmi sociální práce na regionální úrovni s celorepublikovým dosahem.

Pomozte vytvořit dostupnou síť kontaktů pro všechny!

V projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II už od počátku zaměřujeme zájem k sociálním pracovníkům a tomu, jak je navzájem propojovat mezi sebou pro jednodušší a lepší komunikaci. Již několik let sociální pracovníky projekt podporuje ve sdílení dobré praxe a k navazování kontaktů napříč celou Českou republikou.

Jednou z důležitých aktivit, která se již nyní stává realitou, je vytvoření sítě a jedné komplexní platformy, kde se budou sociální pracovníci sdružovat. Prostor zde bude i pro pracovníky v sociálních službách. Díky Databázi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách se můžete registrovat do Mapy sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (dále jen Mapa).

Náš systém doposud ukládá poskytovatelům sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), povinnost poskytovat služby pouze na základě registrace. To znamená, že odborná i laická veřejnost má možnost dohledat si konkrétní sociální službu. V tuto chvíli máme tedy dostupný registr sociálních služeb. Nicméně z terénu zní potřeba dohledat sociální pracovníky, nejen v sociálních službách, ale i v dalších systémech. Ačkoliv se nejedná v případě Databáze o povinnost, považujeme za přínosné, aby se sami pracovníci zapojili do budování této sítě odborníků a informace o jejich kapacitě pomoci se tak dostala blíže k lidem.

Primárním cílem registrace do Databáze je tedy vytvořit Mapu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v rámci České republiky a prezentovat o nich profesní a geografické informace. Veškeré informace, které budou v Databázi dostupné, jsou již nyní dostupné veřejně, nejsou však vedené komplexně na jedné platformě pro snadné vyhledávání konkrétních osob pro konkrétní cílovou skupinu ve vašem regionu. Tuto aktivitu Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) poskytuje zcela na dobrovolné bázi a bezplatně.

Jak to bude fungovat prakticky?

Jako sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách vyplníte jednoduchý formulář pro registraci do Databáze. Databáze a Mapa, která je její součástí, má primárně pomoci vašim kolegům a potenciálním klientům vyhledat vás. Veřejnost má možnost v Databázi vyhledávat podle typu organizace a místa. Tato funkce má dvojí efekt. Pomůže vaší organizaci se zviditelnit, dát o sobě vědět a veřejnosti pomůže informovat se o nabídce dostupné pomoci.

Potenciál Databáze spočívá také v umožnění síťování sociálních pracovníků, kterému projekt Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II několik let pomáhal a dařilo se mu to! Navazování kontaktů, spolupráce mezi sociálními pracovníky na jednotlivých případech, sdílení zkušeností a dobré praxe přináší řadu výhod.

Další využití pro praxi

Další přidanou hodnotou registrace do Databáze bude možnost zažádat si o uznání odborné kvalifikace, jak pro sociálního pracovníka, tak pro pracovníka v sociálních službách. Tato přidaná hodnota vychází ze skutečnosti, že pozice sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách je v České republice regulovaným povoláním. K jeho výkonu je potřeba splňovat zákonné podmínky, které jsou uvedené v zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace musí jedinci, kteří svou odbornou kvalifikaci získali mimo Českou republiku na území jakéhokoliv členského státu EU, EHP a Švýcarska, zažádat o uznání kvalifikace u orgánu, pod který toto regulované povolání spadá. Tímto uznávacím orgánem je MPSV. [1]

MPSV chce využít veškerých možných prostředků pro zkvalitnění výkonu sociální práce v České republice, a proto i registrace do Databáze umožní ministerstvu mít lepší přehled dostupnosti sociální práce v konkrétních regionech. Díky statistickým údajům, které nám Databáze umožní získat, můžeme informovat i další resorty, zvláště v případě financování výkonu činnosti sociální práce.

Jednou z dalších funkcí Databáze je funkce s názvem podat inzerát, jehož prostřednictvím můžete nabízet volná místa pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří splňují předpoklady dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Bezpečnost vašich dat

Databáze sociálních pracovníků je součástí Jednotného portálového řešení Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen JPŘ PSV). JPŘ PSV je významným informačním systémem, který splňuje přísné požadavky na bezpečnost podle zákona o kybernetické bezpečnosti, nařízení GDPR a dalších legislativních předpisů.

Pro přihlašování uživatelů jsou využívány centrální služby eGovernmentu jako je e-Identita nebo Informační systém datových schránek a uživatelé si mohou sami zvolit prostředek, který pro přihlašování využívají.

Údaje v databázi sociálních pracovníků, které nejsou veřejné, jsou dostupné pouze přihlášeným uživatelům nebo pověřeným pracovníkům Ministerstva práce a sociálních věcí, je tedy zajištěno, aby se k neveřejným údajům dostali výhradně uživatelé, kteří k tomu mají oprávnění.

Databáze je nyní spouštěna, a proto se neváhejte registrovat. Databáze je dostupná na stránkách MPSV pod odkazem ZDE. V případě dotazů se obracejte na budmeprofi@mpsv.cz.

Průvodce registrací do Databáze a fungování této aplikace naleznete v odkazech níže.

  • Uživatelská příručka – inzertní portál ZDE.
  • Uživatelská příručka – neveřejný přístup, registrace ZDE.
  • Uživatelská příručka – mapa sociálních pracovníků/pracovníků v sociálních službách ZDE.

Lucie Mičínová,
věcná gestorka projektu projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II

[1] Dále je možné se obrátit ohledně uznání odborné kvalifikace na adresu posta@mpsv.cz.