Inovatívna forma špecializovaného vzdelávania sociálnych pracovníkov na Slovensku

Vzdelávanie sociálnych pracovníkov zamerané na špecifické činnosti nie je na Slovensku doposiaľ koncepčne vyriešené. Za účelom dosiahnutia odbornej a špecializovanej kvalifikácie sociálnych pracovníkov v jej európskom kontexte začala v januári 2019 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, s realizáciou projektu „Profesionalizácia ako predpoklad efektívnej pomoci pri začleňovaní osôb ohrozených sociálnym vylúčením“. Cieľom projektu bude v období január 2019 – december 2020 zvýšenie účasti znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti, vrátane uplatnenia sa na trhu práce.

Cieľom projektu je zabezpečiť inovatívne a doposiaľ nerealizované vzdelávanie a odborné sprevádzanie sociálnych pracovníkov, asistentov sociálnej práce a ďalších odborných zamestnancov verejnej správy a neziskových organizácií v oblasti krízovej intervencie, resocializácie a finančnej gramotnosti a tým získanie ich vyšších odborných kompetencií.

Ďalšie vzdelávanie bude orientované na nácvik intervenčných postupov pri práci s občanmi ohrozenými chudobou a sociálnym vylúčením, na nácvik schopností rozvíjať ich kompetencie sociálneho začlenenia za ich aktívnej účasti.

Pred realizáciou vzdelávania sa uskutoční stretnutie lektorov a odborných pracovníkov projektu s jednotlivcami alebo skupinami ohrozenými diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením formou fokusových skupín. Cieľom je identifikovať vlastné potreby klientov jednotlivých cieľových skupín a ustáliť ich požiadavky, ktoré by im pomohli tieto potreby saturovať, zistiť mieru závislosti od pomoci, hľadať možnosti efektívnej pomoci s dôrazom na zvyšovanie miery ich samostatnosti a udržiavania kontroly nad podporou a pomocou, ktorú od kompetentných odborných pracovníkov očakávajú. Na základe analýzy budú determinované obsahy jednotlivých vzdelávacích programov.

V ďalšej fáze projekt formuluje mechanizmy podpory a overenia funkčnosti nadobudnutých schopností v klinickej praxi. Inovatívnou je kombinácia nadobudnutia nových poznatkov a zručností, ktoré prostredníctvom individuálnych a skupinových supervíznych aktivít, analýz prípadových kazuistík a workshopov získajú okamžitú reflexiu praxe. Na konci reťazca bude zorientovaný klient, ktorý nebude predmetom intuitívnej intervencie, ale skutočnej odbornej a adresnej pomoci, tzn. zorientovaný občan, ktorý bude prostredníctvom získanej pomoci vedieť sám riešiť svoju nepriaznivú sociálnu situáciu a tým predchádzať sociálnemu vylúčeniu.

Cieľovou skupinou budú v prvom rade ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. V jednotlivých vzdelávacích programoch budú cieľovou skupinou odborní pracovníci pôsobiaci v sociálnej oblasti.

Na úseku krízovej intervencie to budú odborní zamestnanci zariadení na výkon rozhodnutia súdu, ktorí vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zariadeniach, najmä krízových strediskách a detských domovoch, sociálni pracovníci a iní odborní zamestnanci v rámci poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie a sociálnych služieb na podporu rodín s deťmi, ale aj psychológ, špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg či sociálny pedagóg vykonávajúci odbornú činnosť.

V oblasti resocializácie pôjde o odborných zamestnancov zariadení na výkon rozhodnutia súdu vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach, najmä v resocializačných strediskách, krízových strediskách a detských domovoch, sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax v oblasti sociálnych služieb alebo sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a odborných zamestnancov orgánov štátnej správy, samosprávy a tretieho sektora, ktorých práca súvisí s resocializačnou starostlivosťou o danú cieľovú skupinu.

Na poli finančnej gramotnosti budú cieľovou skupinou odborní zamestnanci orgánov štátnej správy, samosprávy a tretieho sektora, ktorých práca súvisí s klientom v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii.

Význam pre prax sociálnej práce vidíme najmä v tom, že klienti sociálnej práce budú profitovať z prehlbovania odborného špecializovaného vzdelávania a získaných nových zručností vyškolených profesionálov. Klienti budú mať ako odberatelia sociálnej pomoci a konkrétnej intervencie lepšie predpoklady riešiť svoju nepriaznivú situáciu či sociálne vylúčenie, prípadne budú vedieť zamedziť prehlbovaniu už vzniknutých nepriaznivých sociálnych situácií.

Koncept vzdelávania a realizácia vzdelávacích programov vytvorí diskusiu pre spracovanie optimálnych štandardov vzdelávania v predmetných oblastiach vzdelávania. Odborné semináre napomôžu významnejšie formulovať potreby obsahu vzdelávania, ako aj prípravu konceptu pre vytvorenie podkladu uceleného systému ďalšieho vzdelávania v sociálnej oblasti. Z aspektu sociálnej pomoci predpokladáme na regionálnej a lokálnej úrovni multiaplikačný efekt. Z hľadiska formulovania návrhu štandardov ďalšieho vzdelávania a návrhu konceptu pre systémové zabezpečenie ďalšieho vzdelávania zamestnancov v subjektoch verejnej správy a neziskových organizácií očakávame prínos na národnej úrovni. Po realizácii projektu požiada Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava, o akreditáciu vzdelávacích programov, ktorých absolventi budú spôsobilí primárne poskytovať špecializovanú odbornú pomoc osobám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením.

 

Bystrík Mitas, Adriana Mitasová,
študenti externej formy doktorandského štúdia v odbore sociálna práca a spoluriešitelia projektu