„KDYŽ JE TVŮJ OBOR SRDCOVKA!“ aneb I. Celonárodní soutěžní přehlídka odborné činnosti studentů VOŠ sociálních a pedagogických

Ve čtvrtek 15. října 2020 proběhlo na CARITAS-VOŠs v Olomouci vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky s názvem „Když je Tvůj obor srdcovka!“. Jednalo se o celonárodní výzvu studentům VOŠ sociálních a pedagogických audiovizuálně zachytit aktivity, kterým se věnují nad rámec svých studijních povinností.


Soutěžní přehlídka je součástí projektu Inovace vyššího odborného vzdělávání (IVOV), kde CARITAS-VOŠs Olomouc jako jedna z partnerských škol připravuje návrhy inovací pro vzdělávání v oboru Sociální práce. Společně s dalšími VOŠ z celé České republiky, které kromě Sociální práce poskytují vzdělávání také v oborech Sociální pedagogika a Předškolní pedagogika, vytváří v rámci tohoto projektu přes dvě stě e-learningových opor, pilotují nová pojetí odborných praxí, připravují strategii pro inovaci dalšího profesního vzdělávání, stejně jako strategii pro budoucnost VOŠ obecně. Jednou z inovovaných oblastí je také systém hodnocení studentů, a to jak hodnocení jejich výkonů v rámci povinného vzdělávání, tak také aktivit a činností, kterým se studenti věnují nad rámec kurikula. Soutěžní přehlídka pak má být právě prostorem pro prezentaci a sdílení toho, co zajímavého dělají studenti v kontextu svého oboru navíc a zároveň je to pro ně profesně obohacující.

Nejde jen o soutěž

Zaměření se na hodnocení pouze povinných výstupů studia je jen jedna část celého komplexu osobního a profesního rozvoje každého studenta. Během studia se totiž mnoho studentů dobrovolnicky angažuje nebo je zapojeno do aktivit, které mají velký komunitní nebo společenský přesah, propagují obor, upozorňují na společenské problémy nebo reálně pomáhají tam, kde je to třeba. Tyto aktivity obrovskou měrou přispívají k rozvoji odborných kompetencí, jako je týmová spolupráce, organizační dovednosti, komunikační dovednosti, flexibilita, ale v dnešní době také tolik důležitá schopnost efektivně prezentovat svou činnost či obor, což v mnoha ohledech zahrnuje také práci s technikou, sociálními sítěmi a dalšími komunikačními nástroji.

Všechny tyto aspekty Soutěžní přehlídka dokonale propojuje. Zároveň přináší možnost studentům i školám dát o sobě vědět, navzájem komunikovat, hledat příležitosti ke spolupráci v tématech, která jsou jim společná. Samozřejmostí je také rozměr zdravého soutěžení a konkurence mezi školami, kterou v sobě každá soutěž obsahuje – získat ocenění v celonárodní soutěži může být pro školu prestižní záležitostí.

Studenti za kamerou, „srdcovka“ před kamerou

Při promýšlení, jakou formou soutěžní přehlídku pojmout, byla organizátory jednomyslně zvolena cesta audiovizuálního zachycení toho, co studenti nad rámec studia dělají. Je to forma blízká dnešní generaci studentů, zároveň dává prostor k tvořivosti, originalitě a je efektivní co do rychlosti a komplexnosti sdělení.

A co tedy mohli všechno studenti na krátká videa zachytit? Mohlo jít o účast v projektech, dobrovolnické aktivity, pořádání konferencí, workshopů, osvětových akcí, ale třeba organizace tandemové výuky, tvorba studijních materiálů, mentoring, prezentace zajímavé absolventské práce nebo výsledků výzkumu. Takový materiál může být velmi inspirativní pro ostatní a zároveň jeho samotné zpracování představuje již zmiňovaný „trénink“, na kterém si student zdokonaluje své kompetence.

Tři obory – tři kategorie

V projektu zastoupené tři obory – tedy Sociální práce, Sociální pedagogika a Předškolní pedagogika představovaly také tři kategorie, ve kterých se soutěžilo. Původně se do soutěže přihlásilo celkem 17 týmů, nouzový stav a komplikace s ním spojené však zasáhly zejména do časových možností více než poloviny přihlášených, a konečný počet týmů se tak zúžil na 8. Nejpočetnější zastoupení pak měl se čtyřmi videi obor Sociální práce, následovala Předškolní pedagogika se třemi příspěvky, Sociální pedagogiku prezentoval příspěvek jeden.

O vítězích v každé kategorii rozhodla svým hlasováním sedmičlenná porota. Ta se skládala jednak ze zástupců expertů pro daný obor a hodnotila videa z pohledu oborového zaměření, potenciálu prezentované myšlenky či etické citlivosti zpracování tématu. Dále byli součástí poroty také zkušení představitelé audiovizuálního světa, cíleně vybráni z oblasti sociální reklamy a sociálního marketingu. Ti videa posuzovali z hlediska kvality technického a grafického zpracování. Celé porotě předsedala Karolína Kratochvílová, vedoucí Nadace Neziskovky.cz a šéfredaktorka platformy Svět neziskovek.cz.

Závěrečný ceremoniál – plány a realita

Vládní opatření spojená s nouzovým stavem se promítla také do termínu a podoby závěrečného ceremoniálu. Původně plánovaný květnový termín v olomoucké Pevnosti poznání musel být změněn na zářijový a místo úžasných historických prostor Korunní pevnůstky bylo vyhlášení výsledků streamováno v komorní podobě z „domácího“ prostředí CARITAS-VOŠs Olomouc. I přes tento redukovaný formát měl přenos slavnostní a napínavou atmosféru. Vyhlášení výsledků v jednotlivých kategoriích bylo prokládáno vítěznými videi, komentáři jejich tvůrců či názory odborné poroty. Celým přenosem rezonoval souhlas ohledně velkého přínosu a multiplikačním efektu celé soutěže pro všechny zúčastněné.

Každý účastník obdržel kromě drobných pozorností také certifikát, který si může vložit do svého profesního portfolia. Nechyběla ani pomyslná oskarová soška – dřevěná plaketka se srdcem a kamerou pro výherce v jednotlivých kategoriích. Jde o ztvárnění loga soutěžní přehlídky, které vystihuje její podstatu – okem kamery zachycené skvělé počiny studentů, do kterých se pouští, když je jejich obor „srdcovka“.

Další ročník?

Soutěžní přehlídka odborné činnosti studentů VOŠ sociálních a pedagogických se konala jako pilotní záležitost projektu IVOV. Pozitivní evaluace zúčastněných a zmíněné mnohostranné efekty pro rozvoj studentů, škol, ale také vyučovaných oborů jednoznačně mluví ve prospěch konání dalších ročníků.

Zároveň čistě realisticky je potřebné říci, že zapojení se do Soutěžní přehlídky vyžaduje nasazení a čas nejen samotných studentů, ale také často jejich pedagogů, kteří studenty organizují nebo je podporují, a to také nad rámec jejich pracovních povinností. Vyžaduje také fungování realizačního týmu celé soutěže, který se stará o PR soutěže, komunikaci se všemi zúčastněnými, zajišťuje prostory, doprovodný program, ceny, řeší právní aspekty celé akce. S tím jsou také spojeny finanční a personální náklady. Jaká se tedy nabízí řešení pro to, aby se Soutěžní přehlídka stala součástí naší oborové reality?

Jedním z nich je vytvoření systémové podpory, která by jednak měla zajistit vyhrazení prostoru a ocenění tohoto typu nadstandardních studentských a učitelských aktivit. Nabízí se například zavedení nepovinného předmětu, za který by studenti dostali kredity, učitelům by jejich činnost spadala do úvazku. Konání akce by mohlo být putovní, školy by se střídaly v pořádání této přehlídky. V případě zájmu by soutěž mohla být rozšířena i o studenty vysokých škol.

Na nejvyšší úrovni by pak bylo vhodné, kdyby Soutěžní přehlídku zaštítila a podpořila příslušná ministerstva a zapojili se další významní hráči v oblasti vzdělávání v daném oboru, jako je například AVOŠ nebo ASVSP, případně i aktéři z jiných oblastí, jako je právě například audiovizuální tvorba. Vytvářely by se tak unikátní sítě, které mohou být novým zdrojem příležitostí pro rozvoj a propagaci našich, ne úplně společensky ohodnocených a respektovaných oborů, které ale své místo ve společnosti mají.

Pilotní první ročník Soutěžní přehlídky definitivně potvrdil svůj přínos a potenciál, a to od formálního vzdělávání přes odbornou komunitu až po širší společnost. Pokračování v podobě dalších ročníků je tedy hozenou rukavicí nejen pro školy, ale pro všechny zmíněné významné aktéry v daných oborech. Oborech, které se často nedají dělat bez toho, aniž by byl pro jejich nositele „srdcovkou“.

Daniela Ochmannová,
koordinátorka IVOV CARITAS-VOŠs Olomouc

Soutěžní videa i záznam z ceremoniálu jsou ke shlédnutí na https://www.youtube.com/channel/UCYHpD6VSuLEPYMvYztvao-w.

FB stránky soutěže: https://www.facebook.com/celonarodnivideosoutez.

Pokud ve vás předchozí řádky vzbudily zájem či přání se vyjádřit, budeme moc rádi za jakýkoliv komentář, nápad, podnět či spolupráci. Kontakt: Daniela Ochmannová, e-mail: daniela.ochmannova@caritas-vos.cz, tel: 777 684 672.