Krízová poradňa pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch

Podľa najnovšieho výskumu Agentúry EÚ pre základné ľudské práva približne 30 percent žien zažíva alebo zažilo v živote nejakú formu násilia. Trend v uplynulých rokoch sa na Slovensku výrazne nemení, podiel žien zažívajúcich násilie je približne 32 %[1]. Hovoríme o 886 000 ženách, ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch. Pri tak vysokom počte žien zažívajúcich násilie sú podporné služby dôležitou súčasťou komplexnej pomoci a ochrany. Bohužiaľ na Slovensku stále máme oblasti, kde absentuje pomoc.

Občianske združenie Žena v tiesni (Martin) pracuje v prospech eliminácie násilia páchaného na ženách už viac ako 11 rokov (od 28. 4. 2005). Poradňa je zameraná na pomoc a ochranu žien, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch, a ich detí. Naše aktivity vychádzajú z ľudskoprávnych a feministických východísk, z ktorých vyplývajú postupy a spôsoby práce s klientkami poradne.

Hlavným naším cieľom je prispieť svojou činnosťou k predchádzaniu a znižovaniu rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch a ochrana ľudských práv žien. Čiastkové ciele:

 • predchádzať a znižovať násilie páchané na ženách a boj proti nemu,
 • napomáhať procesom, ktoré povedú k nastoleniu zmien na individuálnej aj spoločenskej úrovni,
 • prispieť k eliminácii násilia,
 • efektívnosť a komplexnosť v procesoch pomoci naším klientkám,
 • detabuizácia témy, zvyšovať informovanosť o téme násilia na ženách,
 • scitlivovanie širokej verejnosti k téme násilia na ženách,
 • prispieť k zvýšeniu účinnej prevencie v oblasti násilia v párových vzťahoch,
 • zabezpečiť podporu a posilnenie žien, zažívajúcich násilie v párových vzťahoch,
 • vytvoriť bezpečný, anonymný priestor pre komplexnú pomoc, podporu a ochranu žien, zažívajúcich násilie.

Sme špecializovaná poradňa (akreditovaný subjekt), tzn. poskytujúca špecializovanú ochranu a podporu, vychádzajúca z potrieb žien zohľadňujúc rôzne a podľa možnosti všetky potreby žien (napr. zmierňovanie dopadov násilia, bezpečnosť, finančné a ekonomické potreby a pod.). Uplatňujeme špecifické odborné prístupy, využívame osobitné nástroje. Naše služby sú komplexné, zamerané na ochranu a podporu žien.[2] Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny nám boli udelené akreditácie:

 • akreditácia na poskytovanie špecializovaného poradenstva podľa z. č. 448/2008 o Sociálnych službách,
 • akreditácia podľa z. č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • povolenie na poskytovanie sociálneho poradenstva a prevencie podľa z. č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.

KOMPLEXNÁ PODPORA A OCHRANA

Aj v dobe, keď informovanosť o problematike násilia na ženách má zvyšujúcu sa tendenciu, stále nízke percento žien vyhľadáva špecializovanú pomoc. Odvodiac z najnovšieho výskumu Agentúry EÚ, v Turčianskom regióne žije v násilníckom vzťahu približne 7000 žien. Len 12 % z týchto žien vyhľadá pomoc. Žena prekonáva nespočet vnútorných bariér, aby verbalizovala svoju životnú situáciu – násilné správanie svojho muža. Je dôležité brať na zreteľ pocity ženy, ktorá má cudzej osobe (žene) vyrozprávať svoj príbeh. Kde „podvedome“ za situáciu v rodine berie zodpovednosť. Silný pocit hanby. Rozhodnutie môže trvať aj niekoľko rokov. Preto v našej poradni máme niekoľko foriem pomoci, ktoré môžu zmierniť prvotný ostych:

 • krízová telefonická linka (bezplatná)
 • web dotazy
 • e-mailové poradenstvo
 • ambulantné poradenstvo (bezplatné)
 • podporné skupiny, tvorivé dielne
 • terapie pre deti, ktoré zažili násilie v rodine (Filiálna terapia, Mama a ja)
 • terénna práca

Krízová linka funguje ako lokálna linka pre ženy zažívajúce násilie a ich rodiny. V spolupráci s Národnou linkou sú nám predistribuované klientky, pre ktoré sme najbližšia spádová oblasť.

Pre ženy po útoku, vyhrotenej situácii je dôležité, aby sa mohli spojiť s odbornou pomocou. Mnohé ženy chcú anonymne konzultovať svoju situáciu, volajú z regiónov, kde uvedená služba absentuje. Krízové poradkyne pomáhajú žene zorientovať sa v probléme, prekonať bariéry, prípadne predistribuovať ju k špecialistovi. Na krízovej linke poradkyne poskytujú komplexné poradenstvo (bezpečnostný plán, sociálne, ekonomické, právne, psychologické). Snažíme sa zabezpečiť našim klientkám anonymnú šancu potrebnú na znovuvybudovanie si plnohodnotného života.

Ambulantné poradenstvo. Všetky klientky prichádzajú do poradne až po telefonickej konzultácii. Keďže máme utajené adresu, budúce klientky podpisujú dohodu o utajení, o čom sú informované dopredu počas telefonického rozhovoru. V poradni sa snažíme vytvoriť bezpečný priestor, poskytnúť relevantné informácie a pomoc.

Na základe našich niekoľkoročných skúseností reflektujeme na potreby žien zažívajúcich násilie vyžadujúcich si často okamžitú pomoc i v poobednajších hodinách a cez víkendy. Ženám, na ktorých je páchané násilie, poskytneme komplexný poradenský servis:

 • sociálno-právne, psychologické poradenstvo
 • osobná asistencia a terénna práca
 • trestnoprávne poradenstvo
 • príprava na súdne pojednávania
 • príprava na výsluch, priest. konania
 • podporné skupiny; filiálna terapia
 • preventívne aktivity
 • bezpečnostný plán

E-mailové poradenstvo. Ženy zažívajúce násilie môžu bezpečne, anonymne požiadať o radu alebo pomoc priamo prostredníctvom e-mailu alebo webdotazu.

Naše služby sú bezplatné, rýchle, nebyrokratické, dlhodobé, dostupné. Klientky sprevádzame počas celého dlhodobého procesu vymanenia sa z násilia a v čase po odchode od násilného partnera. Pomáhame ženám pri opätovnom začlenení sa do spoločnosti, zaradiť sa opätovne na trh práce. Sekundárne sprostredkovávame ubytovanie – bývanie. Pracujeme s deťmi pri zaradení do novej školy a pod.

Naša pomoc a ochrana vychádza z minimálnych štandardov podporných služieb Rady Európy na boj proti násiliu na ženách. Riadime sa princípmi:

 • každá žena bez rozdielu má prístup k našim službám,
 • ženy pomáhajú ženám – v poradni s klientkami pracujú výhradne len ženy,
 • bezplatnosť – všetky naše služby sú bezplatné,
 • anonymity – pre poskytovanie komplexnej pomoci a ochrany nevyžadujeme meno klientky, dodržiavame a zachovávame dôvernosť zistených informácií, údaje neposkytujeme tretím stranám,
 • bezpečie – zohľadňovanie a overovanie rizika násilia a miery ohrozenia žien a ich detí,
 • utajená adresa – klientky prichádzajú do poradne na základe telefonickej konzultácie, zásadne prvý krát v doprovode našej pracovníčky. Podpisujú dohodu o utajení, kde sú zaviazané nešíriť adresu poradne,
 • strániace poradenstvo – pracovníčky sú na strane klientok,
 • pri poskytovaní špecializovaných služieb vychádzame z potrieb žien,
 • pomoc svojpomocou, žena participuje na nastavovaní a riadení služieb ochrany a podpory,
 • princíp posilnenia a rešpektu, tzn. rešpektujeme rozhodnutia žien, poskytovaná pomoc kopíruje potreby klientok, stojíme na strane žien zažívajúcich násilie,
 • bezpodmienečne rešpektujeme rozhodnutia klientok, zachovávajúc východisko, že ženy sú expertkami na svoj život,
 • za násilie je zodpovedný ten, kto ho pácha,
 • nekomunikujeme so zneužívateľmi.

Počas svojej 10-ročnej práce (2006 – 2016) OZ Žena v tiesni poskytlo svoju pomoc a ochranu 1550 ženám zažívajúcim násilie. Najviac klientok sme zaznamenali zo Žilinského kraja z regiónu Turiec. V danom období sa realizovalo:

 • 2477 osobných stretnutí s klientkami,
 • 13 158 volaní na krízovú linku,
 • poradenstvo prostredníctvom e-mailu sa poskytlo 2377x,
 • terénna práca bola v 535 prípadoch.
 • Klientkám sa poskytli pomoc a poradenstvo cez 24 310 úkonov, z toho:

AKTIVITY združenia Žena v tiesni

 • Preventívne aktivity

§  Realizujeme preventívne projekty (Nebuď ďalšou obeťou, Poznaj svoje práva) zamerané na stredoškolskú a vysokoškolskú mládež, na ktorých sa doposiaľ zúčastnilo cca 4500 študentiek a študentov prevažne zo Žilinského a Banskobystrického kraja.

§  Organizuje kampane „Ženu ani kvetinou neudrieš“, „Vystúp z kruhu násilia“, „Umlčané svedkyne“.

§  Aktivity primárnej prevencie zameriavame aj na seniorky v rámci besied so seniormi organizovanými pre domovy dôchodcov a Kluby dôchodcov.

§  Zapojili sme sa do celoslovenských projektov 16 dní aktivizmu, Vypískajme násilie či Femfest.

§  Podporujeme aktivity zamerané na ratifikáciu Istanbulského dohovoru „Odzvoňme násiliu na ženách“, „Povedať NIE násiliu na ženách znamená povedať ÁNO“.

§  Zrealizovali sme 35 projektov, ktoré viedli k personálnemu posilneniu poradne, k skvalitneniu a rozšíreniu služieb pre klientky, k získaniu finančných zdrojov na jej chod.

 • Sme súčasťou celoslovenskej siete MVO „Bezpečná ženská sieť“, ktorá združuje organizácie zaoberajúce sa komplexnou pomocou a ochranou žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch na Slovensku.
 • Participujeme na legislatívnych procesoch v prospech žien zažívajúcich násilie. Pripomienkujeme NAP pre násilie na ženách, pripravovaný zákon…
 • Snažíme sa aktivizovať mladých ľudí pre dobrovoľníctvo.
 • Spolupracujeme s miestnou samosprávou, ÚPSVaR, súdmi, políciou, ostatnými pomáhajúcimi profesiami (psychiatri, obvodní lekári, špeciálni pedagógovia). Účasníme sa na vytváraní tímov multidisciplinárnej spolupráce pre pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie.
 • Zvyšujeme kvalitu služieb prostredníctvom vzdelávania poradkýň.

Svojou činnosťou chceme prispieť k eliminácii rodovo podmieneného násilia na ženách a ich deťoch; zlepšiť situáciu žien zažívajúcich násilie a ich detí; prispievať k podpore princípov rodovej rovnosti v spoločnosti, prispieť prostredníctvom preventívnych opatrení k nulovej tolerancii násilia.

Násilie páchané na ženách a ich deťoch je vážny spoločenský problém, je preto úlohou spoločnosti prebrať plnú zodpovednosť za riešenie situácie žien a detí, ktoré zažívajú násilie. Život bez násilia je ľudské právo. Pre násilie neexistuje ospravedlnenie. Zodpovednosť za násilie nesie vždy ten, kto ho pácha. Život v bezpečí si netreba zaslúžiť.[3]

Počas svojej 14ročnej praxe poradkyne pre ženy, na ktorých je páchané násilie, som sa stretla s mnohými osudmi. Mali sme klientky, ktoré sme sprevádzali v poradni aj 8 rokov, a iné, ktorým sa podarilo navzdory byrokratickému systému z násilia odísť do pol roka. Klientky, ktoré sa aj 14x vrátili k zneužívateľovi vo viere, že teraz sa už zmení. Zažila som zneužívateľov, ktorí boli odsúdení opakovane za násilie k svojej manželke aj niekoľko krát. Zažila som jedného zneužívateľa, ktorého prvá manželka, druhá manželka a aj milenka boli naše klientky… Videla som stovky žien, ktoré si prešli násilím, ako od nuly začínajú úspešne budovať svoje životy. Videla som 75-, 80-ročné matky, ktoré zažívali násilie od svojich synov. A bola som pri tom, keď deti (malé i veľké) trpeli a triasli sa aj po rokoch strachom zo svojho otca.

Pravidelne sa stretávam u odborníčok a odborníkov (súdy, polícia, sociálne oddelenia, úrady) s mýtami o téme násilia na ženách. Uvádzam tri najčastejšie:

 • Násilie na ženách sa týka len sociálnych prípadov – pritom väčšina našich klientok boli/sú ženy stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelané, tzv. sociálnych prípadov sme evidovali minimálne.
 • Stretávam sa pravidelne s otázkou, či si to ženy nevymýšľajú, aby zlepšili svoju pozíciu, dostali deti do výchovy, pomohli si pri rozvode… Nik dobrovoľne neprejde martýriom trestného oznámenia, dokazovania pravdy, sociálnej lustrácie a tvrdého boja o deti. Mnoho žien zažívajúcich násilie odchádza len s igelitkou. Nechcú nič, len pokoj od násilia.
 • Často v spojitosti s témou násilia na ženách sa skloňuje alkohol. Pomáha mužom vytvoriť si alibi, bol som opitý. Alkoholizmus je choroba. Násilie je stav moci. Keď viem, že alkohol vo mne vyvoláva agresivitu a viem, že vtedy ubližujem svojej rodine, … tak alkohol potom nepijem…

Bohužiaľ v našej spoločnosti navzdory celoslovenským kampaniam stále bojujeme nielen u odborníkov a odborníčok, ale aj vo verejnosti s mýtami, ktoré sťažujú ženám vyhľadať pomoc. Vytvárajú bariéry. Treba si uvedomiť: naším cieľom nie je preberať zodpovednosť za klientku, ale poskytnúť jej komplexnú pomoc a ochranu v jej rozhodnutiach. Stáť pri nej počas celého (niekedy niekoľkoročného) boja o život bez násilia.

Tatiana Brnová,
Krízové centrum ŽENA V TIESNI

 


[2]  Metodika k poskytovaniu komplexnej podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.