Rozhovor s Dagmar Lendelovou: Přínosy Databáze sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Rozhovor s Dagmar Lendelovou, DiS., sociální pracovnicí Charity Lovosice o přínosech Databáze sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kterou spustilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v červenci 2021.

Kde aktuálně působíte jako sociální pracovnice? Co je náplní Vaší práce? S jakou cílovou skupinou pracujete?

Do srpna 2021 jsem pracovala na pozici terénní sociální pracovnice pod Charitou v Lovosicích. Mojí cílovou skupinou bylo široké spektrum osob, a to jak osoby sociálně vyloučené, tak osoby ohrožené sociálním vyloučením, minoritní etnické skupiny a v neposlední řadě i osoby bez přístřeší. Zkrátka lidé, kteří potřebují podporu k vyřešení své nepříznivé životní situace.

Co Vás na Vaší práci / na sociální práci nejvíce baví?

Ve své práci vidím smysl, protože se snažím lidem pomáhat, především pak pomáhat znovu je „restartovat“, aby byli schopni se zapojit do společnosti. Problémy, které společně s klienty řešíme jsou různé, velkým a dlouholetým problémem je však oblast bydlení, zaměstnání na otevřeném trhu práce a zadluženost. Velmi často se jedná o kumulaci několika sociálních problémů, se kterými se klient potýká, ty spolu zpravidla souvisejí. Společně s klientem se snažíme hledat jeho cestu, podporujeme ho a pomáháme mu zdolat různé životní nástrahy. Je však pravdou, že nejsme vždy úspěšní, děje se tak i proto, že v sociální práci chybí potřebné nástroje, především vnímám deficit v oblasti bydlení a bytové politiky a funkční pomoc pro osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody (zejména zaměřené na oblast zaměstnávání).

Odměnou sociálního pracovníka, je samozřejmě spokojený klient, kterému se podařilo vyřešit jeho situaci.

Navazujete profesní kontakty s ostatními sociálními pracovníky? Za jakým účelem?

Ve své pozici se setkávám s širokou škálou sociálních problémů. Z toho důvodu potřebuji mít paletu kontaktů na další sociální pracovníky, se kterými mohu spolupracovat, nebo na které mohu své klienty odkázat. S kolegy se tak většinou setkáváme na poradě terénních pracovníků, kterou pořádá krajský koordinátor. Tam dochází k seznamování kolegů z různých služeb a měst, ale jde o malý okruh osob. Po navázání kontaktů dochází pak k předávání různých kazuistik, které se v minulosti vyřešily, tedy sdílení zkušeností a dobré praxe. To je přínosné a obohacující pro každého sociálního pracovníka.

Hledáte radu ohledně řešení složité situace klienta u dalších sociálních pracovníků? Jak taková konzultace probíhá? Kde kontakty hledáte? Pomohla by Vám Databáze sociálních pracovníků?

Databáze sociálních pracovníků otevírá dveře v širokém měřítku dalším sociálním pracovníkům i pracovníkům v sociálních službách po celé republice. Mohou zde pracovat s ověřenými informacemi v profesním prostředí a vytvořit registr odborníků v oblasti sociální práce a sociálních služeb v každém kraji.  Čím více pracovníků se do Databáze registruje, tím více z ní budeme moci všichni těžit. Já osobně zde budu hledat kontakty na další sociální pracovníky, kteří se budou moci komplexně zapojit do řešení situace klienta. Spolupráce s kolegy vždy přináší vyšší efektivitu při řešení dané situace. 

V čem je podle Vás přínosná Databáze sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách? Doporučila byste ji Vašim kolegům?

Databázi určitě svým kolegům doporučím, a to právě z toho důvodu, že bez jejich zapojení nebude Databáze splňovat svůj účel. Bylo by dobré Databázi více zviditelnit, aby se informace dostaly jak k sociálním pracovníkům, tak k široké veřejnosti, která zde také může vyhledávat kontakty na sociální pracovníky se svém okolí.

Využijete funkci Databáze – inzertní portál nabízených volných pozic pro Vaši organizaci?

Já osobně jako sociální pracovnice funkci inzertního portálu nevyužiji, ale naše organizace zde bude rozhodně nabízet volné pracovní pozice a hledat nové kolegy – sociální pracovníky. 

Databázi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách naleznete na odkazu zde.

Další informace o databázi a možnostech přihlášení naleznete v tomto letáku.

Lucie Mičínová,
MPSV, Odbor sociálních služeb a sociální práce, Oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání

Rozhovor byl vydán v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí – „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.