Základní sociální poradenství on-line: mobilní aplikace Sociální pracovník v mobilu pomáhá i v ukrajinštině

Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství je zákonem vymezeno jako poradenství, které poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. (Zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; § 37). Jde o poskytnutí základních informací o různých možnostech řešení situace a také o nasměrování klienta na konkrétní pomoc, kam se může obrátit. Výše zmíněný zákon ukládá povinnost zajistit základní sociální poradenství všem poskytovatelům sociálních služeb; sociální poradenství vč. toho základního je v náplni činnosti každého sociálního pracovníka (nejen v sociálních službách).

Řada lidí, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, však nehledá pomoc u sociálního pracovníka či v sociální službě – mnohdy zpočátku vůbec netuší, že taková možnost je. Obracejí se často na jiné pomáhající profesionály (lékaře, učitele, …), na své blízké či sami hledají informace na internetu. Jejich příběhy se tak někdy nápadně podobají pohádce O kohoutkovi a slepičce. Právě tato zkušenost – že lidé často hledají pomoc jinde, než kde jim může být reálně poskytnuta – stojí v základu myšlenky nabídnout základní sociální poradenství on-line. Nikoliv jako náhradu sociální práce, ale jako pomoc pro ostatní pomáhající profesionály či samotné klienty při nasměrování na konkrétní pomoc v jejich konkrétní situaci a v místě, kde se nachází. První realizací této myšlenky je mobilní aplikace Sociální pracovník v mobilu (dále jen SPM).

Sociální pracovník v mobilu

SPM od roku 2019 rozvíjí koncept on-line základního sociálního poradenství a vytvořená mobilní aplikace je v pilotním režimu volně k dispozici uživatelům telefonů s operačním systémem Android (zdarma ke stažení na Google Play), do budoucna je v plánu i webová podoba aplikace či verze pro telefony s operačním systémem iOS. Zpětná vazba uživatelů na aplikaci je významným zdrojem podnětů pro rozvíjení a směrování konceptu.

Cílem SPM je poskytnout uživateli kontakt na konkrétní pomoc dle jeho konkrétní situace a v místě, kde se nachází. Aplikace je postavena na systému jednoduchých dotazů týkajících se nepříznivé sociální situace, na jejichž konci jsou uživateli nabídnuty relevantní kontakty na nejbližší služby v místě dle GPS polohy telefonu (či ručně zvolené lokality). Kontakty na služby SPM čerpá převážně z registru poskytovatelů sociálních služeb, aktuálnost nabídnutých údajů je tak odvislá od toho, jak důsledně jednotliví poskytovatelé v registru své údaje aktualizují.

Od roku 2021 probíhají souběžně s pilotním provozem i průzkumné sondy u jednotlivých potenciálních skupin uživatelů. Data jsou zatím analyzována, již nyní je však zřejmé, že výstupy z nich ovlivní budoucí podobu SPM i celkové nahlížení na on-line poradenství.

Aktuálně se jeví, že hlavní cílovou skupinou uživatelů SPM či jiné podoby on-line základního sociálního poradenství by v budoucnu mohli být pomáhající profesionálové působící mimo sociální práci, kteří se setkávají s lidmi v nepříznivé sociální situaci a potřebují jim zprostředkovat účinnou pomoc, o dostupných službách však nemají přehled. Mohou to být obvodní lékaři, učitelé, vedoucí zájmových aktivit či třeba starostové malých obcí, na něž se obracejí pacienti/děti/rodiče/občané se svými potížemi. Pro ně by měla být aplikace konstruována. Využití ale SPM najde i u sociálních pracovníků či u pracovníků v sociálních službách, pokud se setkají s neobvyklou situací či s klientem z jiného regionu. A stejně tak může SPM posloužit i laikovi, který hledá pomoc pro sebe či svého blízkého. Modelová situace (reálná z posledních dní), telefonát: „Prosím tě, potřebovala bych poradit, pro svoji sousedku. Před měsícem si k sobě vzala na byt kamarády, kteří přišli o bydlení. Ale už je tam mít nemůže. Prosím tě, co můžou dělat? My vůbec nevíme.“ Netuší nic o azylových domech, noclehárnách, možnostech a rizicích ubytoven, stejně tak o systému dávek nejen na bydlení. SPM může být alternativou.

Ukrajinsko-česká mutace SPM

Válka na Ukrajině a příchod téměř tří set tisíců ukrajinských uprchlíků byla a stále je zátěžovou zkouškou našeho sociálního systému – kromě mnoha jiných oblastí také zkouškou schopnosti poskytnout základní sociální poradenství: lidem, kteří nerozumějí českému jazyku, lidem, kteří se jen obtížně orientují v novém prostředí, lidem, pro něž služby a podpora vznikaly doslova přes noc a často živelně. Centrálními místy pomoci ukrajinským příchozím se stala Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině (KACPU). Skvělou práci v nich odváděli policisté, hasičští psychologové, pracovníci Úřadu práce a zdravotních pojišťoven, sociální pracovníci integračních center, krizoví interventi, tlumočníci a mnozí další. Na stolech se vršily letáky s nejrůznějšími informacemi. V některých regionech pak začali pracovníci z KACPU vyjíždět i do terénu, jinde se do práce v terénu zapojili sociální pracovníci městských úřadů. Opakovaně přinášeli zpět zkušenost, že informovanost je stále malá, schopnost nalézt potřebné informace a porozumět jim je u uprchlíků limitovaná a možnosti sociálních pracovníků a tlumočníků nedostatečné. A tak již koncem března začala vznikat a díky neuvěřitelnému nasazení všech zapojených byla na konci dubna k dispozici ukrajinsko-česká mutace SPM (SPM-U).

SPM-U se zaměřuje na základní sociální poradenství specificky pro příchozí z Ukrajiny a postihuje nejčastěji řešená témata (vízum a pobyt, zdravotní pojištění a lékařská péče, finanční pomoc, psychická krize, duševní onemocnění a zdravotní postižení). Veškerý text je v ukrajinštině s volitelnou možností zobrazení českého překladu. SPM-U tak může být i užitečným komunikačním nástrojem při jazykové bariéře: nabízí baterii otázek směřujících k identifikaci potřeb klienta, na něž pak může pracovník reagovat (ať už s využitím kontaktů vygenerovaných SPM-U či jinak).

Závěr

Moderní technologie jsou nedílnou součástí našich životů. Pro sociální práci jsou však stále velkou neznámou. Jen opatrně se seznamujeme s jejich možnostmi, často s ostychem, aby naší profesi nevzaly lidskost a autenticitu. Mobilní aplikaci Sociální pracovník v mobilu rozvíjíme s pokorou a respektem k hodnotám profese, ale stejně tak s otevřeností novým příležitostem, které s novými technologiemi přicházejí. I za technologiemi vždy stojí lidé.

Mobilní aplikace Sociální pracovník v mobilu je provozována Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a rozvíjena za podpory projektu Interní grantové soutěže FZS „Potenciál využití mobilních technologií při poskytování základního sociálního poradenství“.

Adéla Michková,
vedoucí oddělení zdravotně sociální práce, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Použitá literatura a zdroje

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách