Pokyny autorům akademických článků

Redakce přijímá příspěvky, které odpovídají profilu časopisuZaslaný příspěvek musí být určen výhradně pro publikaci v časopise Sociální práce | Sociálna práca či jeho anglický suplement Czech and Slovak Social Work. Počet příspěvku od jednoho autora je omezen na dva za jeden rok.

Nabídka rukopisů a publikační řízení

Akademickým textem se pro účely našeho časopisu rozumí výzkumná, popř. přehledová stať (teoretická, historizující aj.). Předpokladem zařazení příspěvku do recenzního řízení je skutečnost, že v textu autor systematicky pracuje s relevantními prameny, objasňuje výzkumnou metodologii a s ohledem na svůj výzkumný cíl prezentuje také zjištění. Toto je v rámci publikačního řízení posuzováno dvěma na sobě nezávislými recenzenty.

Vzhledem k profesnímu charakteru časopisu preferujeme texty, které obsahují vedle zmíněných aspektů také aplikační dimenzi, v níž autor objasňuje relevanci svých zjištění v kontextu sociální práce – toto je v rámci publikačního řízení posuzováno jako tzv. „oborová přiměřenost“ článku, kterou provádí jeden ze členů redakční rady časopisu.

Rukopisy by měly být strukturovány dle redakční radou požadované struktury abstraktu (tj. cíle, teoretická východiska, metody, výsledky a implikace pro sociální práci).

Požadavky na obsah, strukturu a metodologii akademických článků v časopise Sociální práce/Sociálna práca

Recenzní řízení je oboustranně anonymní a je prováděno dvěma na sobě nezávislými recenzenty. Práce jsou posuzovány po stránce obsahové i formální. V případě potřeby může být práce vrácena autorům k doplnění, či k přepracování. Na základě posudků bude redakční radou rozhodnuto o přijetí či odmítnutí rukopisu. Ve sporných případech rozhoduje redakční rada. Redakci se prostřednictvím emailové komunikace zasílají dvě provedení rukopisu. Jedno z nich nesmí obsahovat žádné údaje, které by mohly vést k identifikaci autora. Druhé provedení přispěvatel odešle v kompletní verzi.

Rozhodnutí o vydání

O výsledku publikačního řízení (posouzení oborové přiměřenosti a recenzního řízení) je autor vyrozuměn nejpozději do osmi měsíců od data obdržení stati. V průběhu publikačního řízení obdrží autor čtyři zpětné vazby.

Náležitosti rukopisu

Níže představujeme naše očekávání v oblasti formálních náležitostí článků. Vyzýváme autory, aby své texty před podáním do publikačního řízení upravili dle uvedených požadavků.

Vlastní text stati / článku

Celkový rozsah Vašeho textu (včetně názvu, biografických charakteristik, abstraktů, klíčových slov, vlastní stati, seznamu použitých zdrojů, vysvětlivek) má rozsah maximálně 9 000 slov.

Veškerý text (název, abstrakty, vysvětlivky – zkrátka vše) je formátován fontem Times New Roman, velikost 12, řádkování 1, mezery odstavce před i za odstavcem 0 b. (viz obr. vlevo). Název stati není napsán ani kapitálkami, ani všemi písmeny velkými. Okraje velikosti 2,5 cm ze všech stran textu. Zarovnání textu vlevo, stejně jako zarovnání obrázků, schémat, grafů, apod. Stránky nečíslujte.

Text dělte vhodně na odstavce, které následují logickou strukturu a argumentaci vašeho textu. Text je možné členit do kapitol. Kapitoly je možné graficky odlišovat, zejména pokud mají určitou strukturu. Používejte maximálně tři druhy nadpisů (tři úrovně struktury kapitol). Z grafických důvodů není možné používat podtržené názvy kapitol. Možné grafické oddělení struktury kapitol je následující (př.):

SOCIÁLNÍ EXKLUZE
Dimenze sociální exkluze
Dimenze ekonomická
Exkluze politická

Autory žádáme, aby zvýšenou pozornost věnovali přesné práci s literaturou, zejména s odkazováním v textu. V textu se odkazuje uvedením autorova příjmení a roku publikace; tyto jsou odděleny čárkou. Např. (Korda, 2002). V případě, že se jedná o doslovnou citaci, připojte také stranu, uvedenou po dvojtečce bez mezery. Tedy např. (Korda, 2002:45).

Seznam použitých zdrojů je uveden na konci statě a je v něm uvedena pouze literatura, na kterou se odkazujete. Seznam je uspořádán abecedně podle jmen autorů. V případě, že se odkazujete na více prací téhož autora, jsou práce vedeny chronologicky, nejnovější práce je uvedena jako první. V případě, že pracujete s texty autora, které byly vydány v témže roce, specifikujte přidáním písmena „a“, „b“, atd. (viz dále Použité zdroje).

Tabulky, grafy, schémata a obrázky

Tabulky vkládejte přímo do textu, na místo, kam vzhledem k textu logicky patří. Z grafických důvodů může být jejich umístění v tištěné verzi časopisu mírně jiné, než jste uvedli.

Tabulka nesmí být širší než 14 cm. Výška písma alespoň 8–10. Při grafech používejte výrazně kontrastní barvy, je možné použít různé struktury (upozorňujeme, že časopis je černobílý).

Zdroj tabulek, grafů, obrázků a schémat uvádějte jen v případě, že nejste jejich autorem/y a jsou převzaté anebo vámi upravené. Forma uvedení zdroje viz níže.

Vkládané tabulky, grafy, obrázky a schémata číslujte a pojmenovávejte takto:
Tabulka 1: Název
Mezera 1 řádek

Mezera 1 řádek
Zdroj: Nováček, Horáček, 2012:12, anebo
Zdroj: Nováček, Horáček, 2012:12, upraveno autorem  

Graf 2: Název
Mezera 1 řádek

Mezera 1 řádek
Zdroj: statistika organizace XYZ 

S obrázky a schématy pracujte podobně jako s tabulkami a obrázky.

Dbejte na to, aby jakýkoliv grafický prvek (tabulka, graf, schéma, obrázek) nesl jasné a přehledně zpracované sdělení. Nezapomínejte, že náš časopis je černobílý. Například u grafů pečlivě volte typ grafu tak, aby zobrazované proměnné byly jasně a přehledně zobrazeny (viz příklad níže).

Vhodně zvolený typ grafu

Nevhodně zvolený typ grafu

Použité zdroje

Zdroje jsou autorem / autory použitá díla na různých nosičích. 

Seznam použitých zdrojů je závěrečná část textu s kompletním výčtem vámi použitých zdrojů, a to v abecedním pořadí podle tvůrců (autorů). Nově nerozlišujeme jednotlivé části/rubriky seznamu použitých zdrojů (internetové zdroje, zákony, církevní dokumenty a další). 

Dodržujte, prosím, úzus časopisu vycházející z citační normy ISO 690, viz níže.

Veškeré anglické názvy titulů v seznamu literatury (články, časopisy, monografie, příspěvky ve sbornících atd.) se píší s velkými počátečními písmeny ve všech slovech názvu kromě členů, předložek a spojek (např. European Journal of Social Work, nikoli European journal of social work).

Pokud dílo vytvořila skupina autorů, potom u 1‒3 autorů uvádíme jména všech autorů, pokud jsou autoři čtyři a více, uvádíme první tři a přídomek „et al.“

1) Elektronické zdroje

Na elektronický informační zdroj odkazujeme s využitím specifických kategorií. Povinné jsou tyto specifické kategorie:

Typ média, nosičnejčastěji se vyskytuje specifikace [online]
Datum citování[3. 1. 2015]
Dostupnost a přístupDostupné z:

Rozdíl mezi tištěným a elektronickým zdrojem:

a) tištěný:
Obecná konstrukce:
TVŮRCI. Rok. Název. Místo: vydavatel. 

Příklad:
ŠPILÁČKOVÁ, M., NEDOMOVÁ, E. 2012. Úkolově orientovaný přístup v sociální práci. Praha: Portál.

b) elektronický:
Obecná konstrukce
TVŮRCI. Rok. Název [online]. Místo: vydavatel. [Datum citování]. Dostupné z:

Příklad:
MPSV. 2014. Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc [online]. Praha: MPSV. [3. 1. 2015]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/19678/manual_ZDVOP_051214.pdf

2) Monografická publikace

a) tištěná
Obecná konstrukce:
TVŮRCE. Rok. Název. Místo: vydavatel.

Příklady:
PELIKÁN, J. 1998. Základy výzkumu. Praha: Karolinum.
BARTLETT, H. 1970. The Common Base of Social Work Practice. Washington: National Association of Social Workers.

b) elektronická
Obecná konstrukce:
TVŮRCI. Rok. Název [online]. Místo: vydavatel. [Datum citování]. Dostupné z:

Příklady:
MPSV. 2014. Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc [online]. Praha: MPSV. [3. 1. 2015]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/19678/manual_ZDVOP_051214.pdf

SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR. 2006. Etický kodex Společnosti sociálních pracovníků České republiky [online]. [2. 4. 2014]. Dostupné z: http://sspcr.xf.cz/code.html

3) Kapitola v monografii

a) tištěná
Obecná konstrukce:
TVŮRCI. Rok. Název příspěvku. In: Autoři mateřského dokumentu (Eds.). Název mateřského dokumentu. Místo: vydavatel, strany.

Příklady:
FOUČKOVÁ, M., 1992. Reinkarnace a hlubinná terapie. In: WHITTON, J. L., FISHER, J. Život mezi životy. Brno: Bollingenská věž, 9–14.

HORA, O., SIROVÁTKA, T. 2014. Employment in the Health and Social Services: Evidence and Problems. In: SIROVÁTKA, T., GREVE, B. (Eds.). Innovation in Social Services The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. Farnham: Ashgate, 21–54.

b) elektronická
Obecná konstrukce:
TVŮRCE. Rok. Název [online]. Místo: vydavatel. [Datum citování]. Dostupné z:

Příklad:
MPSV. 2014. Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc [online]. Praha: MPSV. [3. 1. 2015]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/19678/manual_ZDVOP_051214.pdf

4) Příspěvek v časopise

Obecná konstrukce:
TVŮRCE. Rok. Název příspěvku. Název časopisu, Ročník časopisu (číslo časopisu v daném roce), stránkování.

Příklady:
WINTER, J. 1995. Z trosek likvidace signál celé Evropě. Českomoravský profit, 6(28), 10–11.
MIŠOVIČ, J. 2011. O kombinaci sociologických výzkumných metod orientovaných na poznávání sociální práce. Sociální práce / Sociálna práca, 11(1), 35–50.

5) Legislativní normy

Citování legislativních, církevních dokumentů a archiválií není vázáno normou ISO 690. Úzus pro citování dokumentů v časopise Sociální práce / Sociálna práca je následující:

Obecné pořadí jednotlivých položek citace legislativního dokumentu:

  • Označení druhu právního předpisu (př. Zákon)
  • Pořadové číslo (pod kterým byl vyhlášen ve Sbírce zákonů)
  • Rok vydání
  • Zkratka „Sb.“
  • Název předpisu

Příklad:
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

6) Církevní dokumenty, spisy

Příklady:
PAVEL VI. Octogesima adveniens (1971). In: Sociální encykliky (1891–1991). Praha: Zvon, 261–296.

BENEDIKT XVI. Caritas in veritate. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009.

Sociální encykliky 1981–1991. Praha: Zvon, 1996.

Bibli citujte formou odkazu na biblickou knihu, kapitolu a verš. Je možné použít zápis zkratkou. Tedy zkratka biblické knihy, číslo kapitoly a číslo verše.