Politický a právny rámec problematiky násilia páchaného na ženách v reflexii služieb na podporu žien zažívajúcich násilie