Pro autory » Licenční podmínky

  1. Tam, kde se v licenčních podmínkách mluví o autorovi a autorském díle, rozumí se tím i spoluautoři a dílo spoluautorské.
  2. Nabídkou nebo odevzdáním příspěvku (autorského díla) vydavateli autor prohlašuje, že je autorem díla, že se předem seznámil s těmito licenčními podmínkami, které jsou veřejně dostupné na internetových stránkách časopisu a které přijímá. Autor dále prohlašuje, že je oprávněn s dílem nakládat podle těchto licenčních podmínek.
  3. Autor způsobem podle bodu 1 též prohlašuje, že se předem seznámil s publikační etikou vydavatele, která je veřejně dostupná na internetových stránkách časopisu, a že přijal právní a morální povinnost se touto etikou řídit.
  4. Výrazem „původní podoba“ se označuje text po autorských úpravách, které vznikly v souvislosti s recenzním nebo edičním řízením.
  5. Vydavatel je povinen dílo užívat výhradně s uvedením jmen autorů, bez autorského označení je vydavatel oprávněn užívat dílo pouze, je-li to v konkrétním případě obvyklé, např. v případě inzerce nebo propagace.
  6. Autor odpovídá vydavateli za to, že je jediným tvůrcem díla, dílo je původní a nebylo autorem ani třetí osobou dosud veřejně užito. Dále, že neudělil třetí osobě výhradní licenci k užití díla a že jeho užitím nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva třetích osob nebo jejich oprávněné zájmy, např. právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu pověsti právnických osob. Autor bere na vědomí, že vznikne-li vydavateli nebo třetí osobě škoda nebo jiná újma z důvodu právních vad díla, je povinen tuto újmu nahradit.
  7. Písemným oznámením přijetí díla k vydání nabývá vydavatel bezúplatnou výhradní, rozsahem neomezenou licenci k rozmnožování a rozšiřování příspěvku v jeho původní podobě v tomto časopisu (souborném dílu) včetně oprávnění k zařazení příspěvku do tohoto časopisu i s oprávněním spojit příspěvek s jiným dílem nebo s prvky tohoto díla, a to v tiskové nebo elektronické formě.
  8. Vydavatel též nabývá takovou licenci ke zpřístupňování příspěvku na internetových stránkách tohoto časopisu nebo jiných internetových stránkách své osoby, a to způsobem, že kdokoli může mít k příspěvku přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.
  9. Licence jsou plně nebo částečně postupitelné třetím osobám a zahrnují též vydavatelovo právo poskytovat plné nebo částečné podlicence třetím osobám k nekomerčním účelům.
  10. Vydavatel není povinen licence uvedené výše v článcích 7, 8 nebo kteroukoli z nich využít.