Sociální kurátor MÚ

Smysl existence pracovní pozice

Terciární prevence trestné činnosti. Začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením.

Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby

Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné léčby nebo výkonu trestu. Osoby, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. (Paragraf 92, odst. b, Z. 108/2006). Podle tohoto zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností koordinuje poskytování sociálních služeb těmto osobám a poskytuje jim odborné sociální poradenství.

Osoby ohrožené sociálním vyloučením jsou dle Z. 111 (Paragraf 2, odst. b) jednak osoby v hmotné nouzi, jednak osoby propuštěné z výkonu vazby a nebo VTOS, osoby po ukončení léčby chronických závislostí, propuštěné ze školských zařízení po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy, případně z pěstounské péče, je bez přístřeší, je ohrožena trestnou činností jiné osoby. OÚ obce s rozšířenou působností rozhoduje o přiznání a výši mimořádné okamžité pomoci těmto osobám a tuto dávku jim vyplácí.

Systémový kontext (legislativa, standardy)

 • Zákon o sociálních službách (Z 108/2006).
 • Zákon o životním a existenčním minimu (Z 110/2006).
 • Zákon o pomoci v hmotné nouzi (Z 111/2006).
 • Zákon o státní sociální podpoře (Z. 117/1995).
 • Vyhlášky 504/2006, 505/2006.
 • Doporučené postupy MPSV k Z. 108.
 • Metodický pokyn MPSV k Z. 111.
 • Občanský zákoník 89/1012.

Organizační rámce

Pracovník je začleněn do sociálního odboru MÚ obce s rozšířenou působností. Zde je zařazován nejednotným způsobem do různých oddělení. Agenda sociálního kurátora je na některých MÚ samostatná a na některých MÚ je kumulovaná s jinou agendou, např. s kuratelou mládeže. Tak se může stát, že pracovník zastupuje současně zájmy rodiče a dítěte, které mohou být protichůdné. V některých obcích se sociální kurátoři zúčastňují plánování sociálních služeb a jsou členy komisí, které jsou poradními orgány rady nebo zastupitelstva.

Způsob definování cílů pro pracovníky

Poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením.

Popis jednotlivých pracovních činností

Vykonává návštěvy ve věznici, kontaktuje klienty v jejich prostředí, zpracovává informace od jiných subjektů. Od Vězeňské služby část těchto informací dostává vždy (ty se týkají přijetí do věznice, výstupu, přerušení trestu, přemístění do jiné věznice, úmrtí vězně apod.), část si jich může v příslušné věznici kurátor vyžádat. Klientům poskytuje informace a poradenství týkající se řešení jejich situace (získání dokladů, možnosti ubytování, možnosti získání práce, nárok na dávky a způsob jejich uplatňování, kontakty na jiné sociální a zdravotnické služby aj.). Klientům poskytuje informace o rizicích spojených jejich způsobem klienta. Podporuje u klientů schopnost reflektovat vlastní sociální situaci a nalézat její řešení. V případě potřeby poskytuje informace a poradenství i členům rodiny klienta. V případě potřeby klienta doprovází a/nebo mu poskytuje asistenci při jednání s jinými subjekty, včetně jiných odborů vlastního městského úřadu. Zprostředkovává přímou materiální pomoc, např. oblečení ze sociálního šatníku. Komunikuje s dalšími subjekty, které se klientem zabývají (viz níže). Vede evidenci klientů v přírůstkovém rejstříku a ve spisové dokumentaci v elektronické podobě. Zpracovává statistiky pro MPSV.

Okruh spolupracujících subjektů

 • Zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
 • OSPOD.
 • PMS.
 • Policie ČR.
 • Vězeňská služba ČR.
 • Správní úřady a územní samosprávní celky.
 • Zdravotnická zařízení.
 • Organizace poskytující sociální služby.
 • Soudy, úřady práce.
 • Potenciální zaměstnavatelé klientů.
 • Potenciální ubytovatelé klientů.

Typy výsledků

Formalizované: Viz níže.
Faktické: Zlepšení sociální situace klienta v hlavních aspektech této situace (finance, bydlení, zaměstnání, rodinné vztahy, zdraví,…).

Předpoklady k výkonu profese

Nutná formální kvalifikace: VOŠ, VŠ podle paragrafu 110 Z. 108/2006.
Potřebné znalosti: Legislativa (viz výše). Kriminologické minimum. Psychiatrické minimum. Zdravotnické minimum. Adiktologické minimum. Znalost místní sítě služeb. Znalost fungování státní správy a samosprávy na místní úrovni.
Potřebné specifické dovednosti: Poskytování poradenství v oblasti bydlení, práce, financí, ochrany zdraví a způsobu života, který snižuje pravděpodobnost pokračování v trestné činnosti (desistenci).
Měkké dovednosti: Komunikace s osobami v nepříznivých situacích, s osobami s psychickými problémy.
Žádoucí postoje, hodnotová orientace: Orientace na potřeby klienta. Pevný postoj v záležitostech, které se týkají překračování zákona. Udržování hranic profesionality, odolnost vůči manipulacím ze strany klienta.
Využívané teorie, přístupy a metody: Kriminologické teorie. Teorie institucionalizace (Foucault, Goffman). Úkolově orientovaný přístup.

Kritéria úspěchu v profesi

Kvantitativní kritéria: Počet klientů, u nichž se podařilo v některé sféře jejich života eliminovat riziko, resp. zlepšit jejich situaci.
Kvalitativní kritéria: Zlepšení sociální situace klienta.

Faktory ztěžující výkon práce

Zdroje stresu/vyhoření: Řešení dilemat mezi „veřejným zájmem“ a zájmem klienta. Dilemata spojená se sdělováním citlivých informací o klientovi jiným subjektům (o pobytu ve vězení, o práci na černo, o pokračující trestné činnosti). Tlak veřejnosti i volených zástupců lidu na represivní strategie vůči lidem, kteří spáchali trestný čin, případně spojený i se stigmatizací profesionála, který se jimi zabývá.
Kritické a velmi náročné situace: Práce s agresivním klientem. Práce s klientem, který trpí psychickou poruchou. Rozhodování o podání podnětu k omezení klientovy svéprávnosti. Situace, kdy klienta odmítají přijmout do péče sociální a zdravotní služby, i když je ve špatném stavu a bez pomoci se neobejde. Klient sám odmítá potřebnou péči. Není dostupná pro klienta potřebná služba.

Zdroje:

Davidová, I. a kol. (2010): Metodická příručka pro sociální kurátory. Ostravská Univerzita, Fakulta sociálních studií, Ostrava.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.