Sociální pracovník sociálně aktivizační služby pro rodiny

Smysl existence pracovní pozice

Podpora rodin s dětmi v jejich hlavních funkcích týkajících se potřeb dětí (primárně výživa dětí, zdraví dětí, výchova dětí, vzdělávaní dětí; sekundárně stabilizace pracovní, finanční a bytové situace rodiny). Ochrana ohrožených dětí. Prevence odebrání dítěte z rodiny.

Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby

Rodiny, které nemají kapacitu zvládat péči o děti samostatně, případně ani s přispěním širších rodin. Může jít i o rodiny, ve kterých jsou rodičovské kapacity omezené a/nebo, ve kterých rodiče nezvládají zátěž, jejímž zdrojem je dítě/děti s hendikepem. Někteří rodiče nevyužívají zdroje (včetně finančních dávek), které by jim mohly jejich situaci zlepšit. Některé tyto rodiny žijí v sociálně vyloučených lokalitách. V těchto rodinách se vyskytuje zadlužení a nejistá situace v bydlení, nezaměstnanost, finanční závislost na dávkách. Značnou část těchto rodin tvoří matky nebo otcové, kteří se sami starají o děti.

V některých případech je rozhodnuto o dohledu nad výchovou dětí.

Systémový kontext (legislativa, standardy)

 • Zákon 108/2006 o sociálních službách.
 • Zákon o sociálně právní ochraně dětí (Z 359/1999).
 • Zákon o výkonu ústavní výchovy (Z 109/2002).
 • Vyhláška 505/2006.
 • Občanský zákoník (Z 89/2012).

Organizační rámce

Službu poskytují buď NNO, církevní subjekty nebo příspěvkové organizace zřízené obcí, případně krajem. Služba se poskytuje buď jako terénní (pracovník dochází do bydliště rodiny) nebo jako ambulantní (rodina dochází na pracoviště za pracovníkem). SAS pro rodiny bylo v roce 2018 registrováno zhruba 300.

Způsob definování cílů pro pracovníky

Samostatné fungování rodiny, v níž má dítě příznivé podmínky pro svůj vývoj.

Popis jednotlivých pracovních činností

Vytvoření „zakázky“, které je předběžně formulována doporučující organizací a definitivně dojednána s ohledem na potřeby a situaci klientů. Hodnocení potřeb rodiny, stanovení cílů práce. Uzavření smlouvy o spolupráci s rodinou. Podpora rodičovských schopností (např. nácvikem chování v interakci rodič–dítě), podpora vývoje dětí včetně zajištění příznivých podmínek pro vývoj dětí, tedy i zajištění volnočasových aktivit dětí. Podpora rodičů při jednání s jinými organizacemi. Poskytování poradenství ve věcech podmínek života rodiny. Účast na případových konferencích, podíl na tvorbě IPOD. Účast na soudních jednáních. Jednání s učiteli a výchovnými poradci škol, s jinými zainteresovanými odborníky. Účast na výchovných komisích školy.

Okruh spolupracujících subjektů

 • Školská zařízení pro děti a mládež.
 • OSPOD.
 • Školy (učitelé, výchovní poradci, školní psychologové).
 • Policie.
 • PMS.
 • Soudy.
 • Psychologické poradny a ambulance.
 • Zdravotnická zařízení pro děti.
 • Ped-psych poradny.
 • Sociální služby pro děti a rodiny.
 • Zařízení pro léčbu závislostí dospělých.
 • Psychiatři dospělých.
 • Zařízení pro volný čas dětí.

Typy výsledků

Formalizované: Naplnění cílů definovaných v IPOD a ve smlouvě o spolupráci s rodinou.
Faktické: Aktivizace rodičů, stabilita ve fungování rodiny, zlepšení kvality života dítěte i rodičů.

Předpoklady k výkonu profese

Nutná formální kvalifikace: VOŠ, VŠ.
Potřebné znalosti: Legislativa viz výše. Znalost místní sítě sociálních služeb. Znalost dluhové problematiky, problematiky zaměstnanosti, problematiky bydlení, problematiky rozvodu, domácího násilí, syndromu CAN.
Potřebné specifické dovednosti: Metody vyhodnocování potřeb dítěte a rodiny. Zjišťování využitelných zdrojů v síti široké rodiny. Metody vytváření a vyhodnocování individuálního plánu ochrany dítěte. Poradenské metody týkající se hlavních oblastí fungování rodiny, včetně výchovy dětí. Mediační a facilitativní postupy. Plánování postupu práce s rodinou. Obhajování zájmů rodiny při jednání s jinými organizacemi.
Měkké dovednosti: Komunikace s dospělými a dětmi. Mediační techniky. Týmová spolupráce.
Žádoucí postoje, hodnotová orientace: Schopnost vcítit se. Schopnost uplatňovat vliv. Schopnost udržovat hranice. Schopnost ponechat rodině odpovědnost za její záležitosti.
Využívané teorie, přístupy a metody: Úkolově orientovaný přístup. Poradenský přístup. Nácvik interakce. Teorie vazby. Teorie vývoje dítěte. Teorie traumatu. Teorie komunikace (systemická teorie). Teorie podpory rodiny.

Kritéria úspěchu v profesi

Kvantitativní kritéria: Počet naplněných cílů při práci s rodinou. Posuny na škálách indikující pokrok v některých oblastech fungování rodiny.
Kvalitativní kritéria: Zvládání rodičovské role. Zvládání hlavních oblastí života rodiny na úrovni, které neohrožuje děti ani dospělé členy rodiny.

Faktory ztěžující výkon práce

Zdroje stresu/vyhoření: Malé pravomoci. Práce s nemotivovanými, pasivními rodinami. Práce s rodinami dospělých závislých na návykových látkách. Sledování toho, jak dítě strádá při nedostatečné nebo nevhodné péči rodičů. Pokusy o spolupráci s jinými aktéry, kteří nereagují nebo dokonce působí proti tomu, jak se snaží působit SAS.
Kritické a velmi náročné situace: Přítomnost u domácího násilí nebo konfliktů mezi rodiči. Někdy vzbudí silnou reakci zpráva o spolupráci, kterou organizace poskytující SAS dá rodičům přečíst předtím, než ji odešle na OSPOD.