Sociální pracovník v manželské poradně (v poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy)

Smysl existence pracovní pozice

Podpora při řešení manželských a rodinných konfliktů, při výchově dětí.

Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby

Dospělí lidé v situaci rozvodu, rozchodu s partnerem. Rodiče v problémech s výchovou dětí. Dospělí lidé s problémy v mezigeneračním soužití.

Systémový kontext (legislativa, standardy)

  • Občanský zákoník (Z 89/2012).
  • Zákon o sociálních službách (Z 108/2006).
  • Zákon o ochraně před domácím násilím (Z 135/2006).
  • Zákon o sociálně právní ochraně dětí (Z 359/1999).
  • Školský zákon (Z 82/2015).
  • Zákon o existenčním a životním minimu (Z 110/2006).
  • Zákon o pomoci v hmotné nouzi (Z 111/2006).

Organizační rámce

Poradny zřizuje kraj nebo obec nebo nestátní nezisková organizace.

Způsob definování cílů pro pracovníky

Cíl je definován náplní práce a během konzultací s vedoucím poradny.

Popis jednotlivých pracovních činností

Poskytování poradenství v sociální oblasti a v právních věcech. Poskytování poradenství ve věcech výchovy dětí, vedení domácnosti, v hospodaření s financemi. Poskytování poradenství ve věcech partnerského soužití a v situaci rozvodu. Poskytování poradenství v záležitostech mezigeneračního soužití (včetně péče dospělých o stárnoucí rodiče). Vedení statistik zachycujících celkovou činnost poradny. Komunikace se spolupracujícími organizacemi (OSPOD, soudy, ubytovacími zařízeními, specialisty na dluhové poradenství, právníky). Účast na případových konferencích. Asistence při uzavírání dohod mezi rodiči, které se týkají výchovy dětí po rozvodu, případně majetkových a bytových záležitostí (někdy ve spolupráci s psychologem, někdy bez něj). Vedení edukačních, resp. podpůrných skupinových programů pro dospělé, případně pro děti. Šetření v rodinách, kde je podezření na nevhodné zacházení s dítětem, resp. domácí násilí.

Okruh spolupracujících subjektů

Soud, městský úřad (OSPOD, sociální kurátor), škola, psychologové, psychiatři, právníci, sociální služby v regionu, zejm. intervenční centrum, občanská poradna.

Typy výsledků

Formalizované: Dohody dospělých členů rodiny, rodičovské plány.
Faktické: Omezení nebo vymizení konfrontačních strategií dospělých partnerů.

Předpoklady k výkonu profese

Nutná formální kvalifikace: VOŠ, VŠ dle zákona o sociálních službách.
Potřebné znalosti: Legislativa, viz výše, zejména právo týkající se rodiny, rozvodu manželství a sociálněprávní ochrany dětí. Trestní právo týkající se domácího násilí. Znalost procesů spojených s uplatňováním občanského a trestního práva. Legislativa definující nárok na služby a dávky. Znalost systému sociálních služeb jako celku. Znalost regionálně dostupných služeb.
Potřebné specifické dovednosti: Mediační techniky. Krizová intervence. Postupy hodnocení funkčnosti rodiny. Postupy hodnocení míry ohrožení dítěte.
Měkké dovednosti: Schopnost komunikace s dospělými. Schopnost komunikace s dětmi.
Žádoucí postoje, hodnotová orientace: Udržování neutrality ve sporu dospělých. Udržování optimálních hranic vůči dospělým klientům. Orientace na zájem dítěte.
Využívané teorie, přístupy a metody: Systemický přístup. Teorie fungování rodiny. Mediační přístup.

Kritéria úspěchu v profesi

Kvantitativní kritéria: Počet uzavřených dohod/rodičovských plánů. Počet klientů hodnotících intervenci jako prospěšnou.
Kvalitativní kritéria: Viz kvantitativní kritéria.

Faktory ztěžující výkon práce

Zdroje stresu/vyhoření: Tlak ze strany soudu na vyřešení dilemat týkajících se péče o děti po rozvodu. Lidé z menších měst nechtějí navštěvovat místní poradnu ani využívat místní služby, aby se vyhnuli stigmatizaci; raději dojíždějí do vzdálených míst – to někdy komplikuje spolupráci s návaznými službami. Administrativní zátěž (zejména formální souhlasy klientů s plánovanými úkony).
Kritické a velmi náročné situace: Pokusy o nátlak a manipulace ze strany dospělých klientů. Stížnosti na pracovníka podané vedoucímu poradny nebo nadřízené organizaci.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.