Sociální pracovník ve zdravotnictví/zdravotně sociální pracovník

Smysl existence pracovní pozice

Pomoc při řešení situace klienta během léčby a po léčbě ve zdravotnickém zařízení.

Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby

Klienti, kterým je pomoc poskytována, jsou nejčastěji osoby neschopné řešit své problémy z důvodu věku (ohroženou skupinou jsou hlavně senioři a děti), osamělosti, konfliktních rodinných vztahů, dlouhodobě nebo nevyléčitelné nemoci, handicapu (ten může být pohybový, smyslový, mentální aj.), psychické nemoci, demence, závislosti (alkohol, drogy, hry aj.), nezajištěného bydlení (osoby bez přístřeší) a hmotné nouze.

Systémový kontext (legislativa, standardy)

 • Zákon o nelékařských zdravotnických profesích (Z 96/2004).
 • Zákon o zdravotních službách (Z 372/2011).
 • Zákon o sociálních službách (Z 108/2006).
 • Vyhláška 59/2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
 • Občanský zákoník (Z 89/2012).
 • Zákon o životním a existenčním minimu (Z 110/2006).
 • Zákon o pomoci v hmotné nouzi (Z 111/2006).
 • Vnitřní předpisy nemocnice.

Organizační rámce

Pracovník je zařazen do sociálního oddělení nemocnice. Vedoucí sociálního oddělení podléhá hlavní sestře a ta náměstkovi pro léčebnou péči. Ten je podřízen řediteli.

Způsob definování cílů pro pracovníky

Podporovat řešení klientovy ekonomické a sociální situace během hospitalizace a po ní.

Popis pracovních činností

Sociálně-zdravotní pracovník/sociální pracovník monitoruje a vyhodnocuje potřeby pacienta na základě údajů od něj, zjišťuje potřebné údaje o pacientovi od členů jeho rodiny, provádí sociálně právní poradenství pacientovi, členům rodiny, řeší sociálně právní a sociálně zdravotní problémy pacienta, jedná v zájmu pacientů s jinými odborníky, správními orgány, soudy a dalšími institucemi, spolupracuje se státními i nestátními institucemi a zastupitelskými úřady, preventivně vyhledává ohrožené pacienty především seniory a děti, u kterých provádí zdravotně sociální screening, zajišťuje propouštěným pacientům služby sociální péče – terénní, ambulantní, pobytové (pečovatelskou službu, ošetřovatelská centra, domácí péči, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, azylové domy aj.), zajišťuje propouštěným pacientům další pobytové služby následné zdravotní péče (LDN, hospic, rehabilitační ústavy), nebo jiné pobytové péče (dětské domovy), zajišťuje propouštěným pacientů terénní služby následné zdravotní péče (HOME CARE, mobilní hospicové služby…), zúčastňuje se primářských a ošetřovatelských vizit dle přání kliniky/oddělení.

Popis návazností pracovních činností

Pracovník je povolán k pacientovi na žádost lékaře nebo na vlastní žádost pacienta. Poté ho několikrát navštíví a vede s ním rozhovor.

Okruh spolupracujících subjektů

 • Soudy, policie.
 • Zdravotnická zařízení, ambulantní lékaři a agentury domácí péče.
 • Zdravotní pojišťovny.
 • Sociální služby (zejména pečovatelská služba, hospic, azylové domy, ubytovny, domovy pro seniory).
 • Dětské domovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Hospice.
 • Státní správa.
 • OSPOD, sociální kurátor.

Typy výsledků

Formalizované: Počty případů. Dokumentované návrhy na řešení pacientovy situace a jejich dokumentovaná realizace.
Faktické: Převedení pacienta do adekvátní péče. Zajištění dávek a důchodů. Poskytnutí podpory pacientovi a jeho rodině.

Předpoklady k výkonu profese

Nutná formální kvalifikace: VOŠ, VŠ. Sociálně zdravotní pracovník může absolvovat studijní bakalářský obor s touto specializací. Nebo může po studiu sociální práce absolvovat kurz v Národním centru nelékařských oborů v Brně. Pracovník ve zdravotnickém zařízení absolvuje povinná školení týkající se hygieny a první pomoci.
Potřebné znalosti: Znalost legislativy viz výše. Orientace síti služeb.
Potřebné specifické dovednosti: Komunikace s pacientem a jeho rodinou. Vyhodnocení potřeb pacienta. Vyjednávání s pacientem o přechodu do následné péče. Komunikace se zdravotnickým personálem. Vyjednávání s jinými službami o možnosti převzetí pacienta.
Měkké dovednosti: Komunikační dovednosti. Týmová spolupráce.
Žádoucí postoje, hodnotová orientace: Vnímavost k potřebám pacienta a jeho rodiny.
Využívané teorie, přístupy a metody: Teorie komunikace. Systemický přístup.

Kritéria úspěchu v profesi

Kvantitativní kritéria: Počet pacientů předaných do péče jiného zařízení. Počet pacientů propuštěných do domácí péče se zajištěním naplnění základních potřeb.
Kvalitativní kritéria: Spokojenost pacientů s řešením jejich situace. Spokojenost rodinných příslušníků s řešením pacientovy situace.

Faktory ztěžující výkon práce

Zdroje stresu/vyhoření: Tlak na uvolnění lůžka vyžaduje hledat řešení pacientovy situace v krátkém čase, což je stresující. Zejména, když pacient potřebuje pobytovou službu. K dispozici jsou pobytové služby placené (měsíční taxa se pohybuje mezi 30 000,– až 60.000,– Kč), mnoho pacientů však chce následnou službu neplacenou. Tam jsou dlouhé čekací lhůty. Nedostupnost nebo neexistence návazných služeb. Pomalé vyřizování žádostí o dávky a důchody. Doprovázení umírajících a jejich rodin. Řešení situaci týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí, když jsou pacienty zdravotnického zařízení.
Kritické a velmi náročné situace: Práce s pacienty a rodinami poté, co jim byla sdělena špatná prognóza pacientovy nemoci. Práce s pacienty s demencí. Práce s pacienty, kteří se domnívají, že jim pracovník může z nemocnice garantova vyřízení dávek. Pacienti s TBC, u nichž je nutné posoudit, zda už mohou být léčeni v domácím prostředí, ve kterém je u nich někdy kumulace rizikových faktorů. Práce s rodinami, které mají nepřiměřená očekávání. Práce s bezdomovci, kteří nemají žádné zázemí. Práce s rodinami po narození mrtvého dítěte. Práce s dětmi, jejichž rodina dobře nefunguje.

Zdroje:

Kuzmíková, I. a kol. (2011): Sociální práce ve zdravotnictví. Praha: Grada.

Povýšilová, P. (2016): Možnosti uplatnění zdravotně sociálního pracovníka v praxi. Bakalářská práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. Fakulta humanitních studií.

Hrdinová, K. (2015): Sociální práce ve zdravotnictví z pohledu zdravotně sociálního pracovníka. Bakalářská práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. Fakulta humanitních studií.

Vaňková, K. (2017): Role zdravotně sociálního pracovníka ve Vsetínské nemocnici. Bakalářské práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. Fakulta humanitních studií.