Sociální pracovník sociálně-právní ochrana dětí (Liberec)

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC vyhlašuje výběrové řízení do funkce ODBORNÝ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK oddělení sociálně-právní ochrany dětí na odboru sociální péče Magistrátu města Liberec.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem).

Popis vykonávané činnosti: Výkon státní správy v přenesené působnosti – zajišťování agend na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny; stanovení opatření k zajištění ochrany dítěte. Provádění šetření, sledování dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Účast na jednáních u soudu, podávání příslušných návrhů a podnětů soudu. Poskytování poradenství a výkon dalších činností na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Práce s dětmi, na kterých byl spáchán trestný čin nebo je podezření ze spáchání takového činu. Platové zařazení: do platové třídy 11, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce. 

Další požadavky stanovené statutárním městem Liberec pro uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu v některém z oborů zaměřených na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost;
 • znalost příslušných zákonných norem;
 • velmi dobrá úroveň komunikačních schopností pro jednání s klienty;
 • samostatnost při práci, psychická odolnost, vysoká pečlivost a důslednost;
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič); uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office);
 • praxe v sociální oblasti vítána, místo je vhodné i pro absolventy výše uvedených studijních oborů.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat jeho:

 • jméno, příjmení a titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana).

Musí být též uvedeno datum a podpis zájemce. K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o jeho dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; 
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Uvítáme přiložení vyplněného osobního dotazníku a fotografie. Přihlášku i osobní dotazník lze stáhnout na webových stránkách města na adrese http://www.liberec.cz/ota/ 

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Liberec a území správního obvodu města Liberce, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění. 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, nástup je možný ihned, případně dle dohody. Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je dne

Způsob podání přihlášky: poštou na adresu: Statutární město Liberec, personální oddělení, náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberec (tel. 485 243 761 nebo 485 243 768 – 9) Obálku označte textem: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ODBORNÝ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Zaměstnavatel si vyhrazuje právo na základě výběrového řízení nepřijmout žádného uchazeče. Po skončení řízení budou uchazečům jejich písemné materiály, poskytnuté k výběrovému řízení, vráceny. 

e-mail: pavlu.vlasta@magistrat.liberec.cz
web: http://www.liberec.cz/ota/