profesionalizace

Sociální práce je klíčovou profesí při řešení nepříznivých sociálních situací a při sociálním začleňování. Má své místo hned v několika soustavách, především tam, kde je primární konání ve prospěch potřebných, ale i v dávkových systémech. V České republice se stará o několik set tisíc klientů přibližně 17 tisíc sociálních pracovníků. Z historie vývoje profesionalizace „Profesionalizace znamená směřování k profesi, tedy historický vývoj, kdy na sebe navazují tři vývojové stupně: původně vykonávané a neinstitucionalizované pracovní činnosti, které se později mění v zaměstnání (řemeslo) vykonávané na plný úvazek a sociálně výrazněji ohodnocené, a vývojově nejvyšší stupeň, kterým je profese. Profese je založená na dlouhodobém procesu přijetí teoretického vědění, kteréZobrazit text

Subjektivní vnímání eticky problematických situací sociálními pracovníky může být v mnoha případech odlišné od teoretických východisek etiky v sociální práci. Sociální pracovník je pak nucen hledat vlastní strategie řešení situací, které vnímá jako eticky problematické a v rozporu s jeho vlastními hodnotami. Vznikají tak individuální „etické kodexy“ a individuální strategie řešení eticky nejednoznačných situací. Ve svém příspěvku se věnuji problémům, které sociální pracovníci ve veřejné správě (zpravidla se jedná o sociální kurátory pro dospělé) vnímají jako eticky problematické. Nabídnout chci určitý vhled do toho, jak sociální pracovníci subjektivně vnímané problematické situace řeší a jaké volí strategie jejich zvládání. Příspěvkem chci také poukázat na to, že stávající teoreticky definované etickéZobrazit text

Organizace Rozum a Cit, z.s., vznikla v roce 2000 s posláním pomáhat znevýhodněným a ohroženým dětem. Více než 20 let pracuje s pěstounskými rodinami a zároveň podporuje a rozvíjí myšlenku náhradní rodinné péče v ČR.  Kromě přímé práce s pěstouny se Rozum a Cit aktivně zapojuje do diskusí týkajících se systémových změn v oblasti náhradní rodinné péče, a to například prostřednictvím testování pilotního projektu Doprovázení, jehož principy se staly stavebním kamenem novely zákona o sociálně právní ochraně dětí (dále SPOD), který vešel v platnost v roce 2013. [1] V následujících rozhovorech představujeme činnost organizace Rozum a Cit, která v roce 2013 získala pověření k výkonu SPOD. Dnes má organizaceZobrazit text

V rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“ byl vytvořen systém ocenění Ministerstva práce a sociálních věcí určený sociálním pracovníkům a sociálním pracovnicím, kteří se zasloužili o rozvoj či dobré jméno sociální práce v České republice. A nyní máte jedinou možnost zaslat nominaci! Nominace může zasílat kdokoli (rodinní příslušníci, přátelé, kolegové, nadřízení či podřízení zaměstnanci…) do 31. 10 2018. Ocenění je udělováno ve všech oblastech působení sociálních pracovníků, které jsou rozděleny do následujících 4 okruhů. Pátou kategorii navrhuje hodnotící komise a je věnována osobám, které se významnou měrou podílely na přínosu v oblasti sociální práce. 1. Veřejná správa (ministerstva, ÚP ČR, obecní aZobrazit text

Profesia sociálneho pracovníka v súčasnom školskom systéme nie je zadefinovaná, koncepčne spracovaná a legislatívne vymedzená v dvoch kľúčových školských zákonoch: zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Túto skutočnosť konštatujeme niekoľko rokov. V porovnaní napr. s prepracovanými systémami v oblasti sociálnej práce realizujúcej sa v školskom prostredí iných krajín (napr. USA, Nemecko, Holandsko) sa začína na Slovensku vytvárať priestor na širšiu vedeckú diskusiu, ktorej výsledkom by mohlo byť práve koncepčné vymedzenie sociálneho pracovníka v rezorte školstva nielen v rámci základného a stredného školstva, ale aj v systéme sociálnych zariadení, ako sú špeciálne výchovné zariadenia (diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatória, § 120 zákona č.Zobrazit text

Téma dobrovoľníctva v tomto kalendárnom roku rezonuje v mnohých dokumentoch sociálno-politických inštitúcií Slovenska. Je to prirodzené, keďže je rok podpory dobrovoľníctva a je tiež dobré, že rôzne organizácie prispievajú k jeho rozvoju (práve opak by bol alarmujúcim stavom). A tak aj expertná skupina NEP v rámci projektu INTERLINKS vytvorená v kontexte 7. rámcového projektu pri Inštitúte pre výskum práce a rodiny MPSVaR SR reaguje na túto výzvu a prispieva pohľadom o stave dobrovoľníctva v dlhodobej starostlivosti o starších ľudí. Vo vzťahu k starším ľuďom môže ísť o kontext zabezpečenia a trvalo udržateľného financovania služieb ich dlhodobej starostlivosti, či o chápanie dobrovoľníctva skôr ako súčasti konceptu kvality služieb. Rôznia sa aj názory na to, čo intenzifikuje potrebu venovať sa dobrovoľníctvuZobrazit text