2/2024 – Proměny sociální práce v sociálně-právní ochraně dětí (Czech and Slovak only)


Anotace

V článcích publikovaných například v British Journal of Social Work nebo Social Work and Society, případně v kapitolách v monografiích vydávaných v zahraničí se objevují čím dál častěji texty publikující výsledky výzkumů zabývajících se proměnami charakteru sociální práce v sociálně-právní ochraně dětí. V Británii se stát zbavuje zodpovědnosti za ochranu dětí a sociálně- právní ochranu privatizuje. Ve Švédsku dochází k tomu, že v tak citlivé oblasti sociální práce, jakou je sociálně-právní ochrana dětí, jsou zaměstnáváni agenturní sociální pracovníci. Ve všech zemích se v sociálně-právní ochraně dětí prosazuje neustálá kontrola výkonu sociálních pracovníků a měření efektivity sociální práce a s ní související zaznamenávání všeho, co sociální pracovníci dělají.

 V České republice a na Slovensku jsou výzkumy tohoto typu ojedinělé. Proto považujeme za potřebné věnovat tematické číslo časopisu Sociální práce / Sociálna práca výše uvedenému tématu. V souladu s dosud publikovanými tématy, která charakterizují proměny v sociálně-právní ochraně dětí, by bylo vhodné zaměřit se na:

  • zvyšování administrativní zátěže sociálních pracovníků
  • rapidní úbytek času na přímou práci s klientem v důsledku administrativní zátěže
  • proměna povahy problémů klientů a proměna povahy klientů (nerespektování autority sociálních pracovníků)
  • psychická zátěž sociálních pracovníků a s ní související stres
  • nepochopení profese společností a s ní související profesní a společenský status sociálních pracovníků
  • možnosti řešení výše uvedených problémů (například supervize, další vzdělávání, hledání inovativních přístupů)

Připravované číslo vnímáme jako příležitost výzkumně reflektovat nelehkou situaci sociálních pracovníků sociálně-právní ochrany dětí v České a Slovenské republice a zároveň jim dát najevo, že se akademici a výzkumníci o jejich problémy zajímají. Publicistická část časopisu může dát prostor sociálním pracovníkům v sociálně-právní ochraně dětí se k jejich problémům vyjádřit.

Oldřich Chytil a Milan Schavel,
editoři čísla