3/2025 – Spiritualita v sociální práci (Czech and Slovak only)


Anotace

Spiritualita v sociální práci

Holistický prístup v riešení sociálnych problémov a zložitých životných situáciách klienta vytvára priestor pre využitie spirituality ako podpornej činnosti pre ich zvládanie. Zároveň umožňuje také zvažovat, jakým způsobem může spiritualita ovlivňovat tyto životní situace v negativním směru. Případně, kdy do konkrétních řešených životních situací nevstupuje vůbec, a to i u těch, kteří sebe chápou jako spirituální. Toto vše súvisí aj s predpokladom uplatňovania komplexnej činnosti pri výkone sociálnej práce. Aplikačný potenciál sociálnej práce je neustále zefektívňovaný zameranými výskumnými, teoreticko-empirickými aktivitami. Existuje totiž množstvo faktorov, ktoré sú schopné ovplyvňovať jej účinnosť, ktoré sú v kontexte snahy o dosiahnutie čo najväčšej možnej kvality klientovho života predmetom neustálej analýzy. Medzi inými ide aj o faktor spirituality, ako dôležitej zložky osobnosti človeka.

Spiritualitu v uvedených kontextoch vnímame ako osobné a intímne prežívanie realizované prijatím a bytostným ponorením sa do chápania seba samého, osobného či neosobného boha, jako nedogmatickou zbožnost vycházející z přímého náboženského zážitku, která nemusí souviset s potřebami a nároky církví. Stejně tak je pro některé spiritualita chápána jako hledání smyslu a významu, bez nutnosti víry v boha, či Boha. Do oblasti sociální práce ji pak často vnášíme s nadějí, že zkušenost s duchovním životem klientů a pacientů má pro ně samotné uzdravující potenciál.

Pri používaní pojmu spiritualita sa teda orientujeme na jednotlivého človeka a jeho osobné duchovné prežívanie a nie na kolektívne náboženské inštitúcie. Je dokonca možné, že spiritualita je z hľadiska uvedenej optiky všeobecnou charakteristickou črtou človeka. Takéto pojatie vnímame ako relevantné pre všetky pomáhajúce profesie, sociálnu prácu nevynímajúc. V tomto kontexte predkladáme aj niekoľko podnetov pre obsahové zameranie pripravovaného čísla časopisu, mohlo by ísť napríklad o tieto témy:

 • Náboženské systémy a ich predstavitelia v kontexte realizácie charitatívnej a filantropickej činnosti: historicko-interpretatívna rovina
 • Spiritualita ako súčasť kvality života klienta sociálnej práce
 • Terapeutické systémy pracujúce s oblasťou spirituality
 • Praktické a aplikačné skúsenosti cirkvi a náboženských hnutí so sociálnou prácou v exkludovaných komunitách
 • Vztah charitativní a sociální práce
 • Pastorálne a duchovné poradenstvo v sociálnej práci
 • Výstupové poradenstvo – rehabilitácia klientov od vplyvu deštruktívnych foriem spirituálneho a religiózneho pôsobenia
 • Prevencia pred manipulačnými formami spirituálneho a re­ligiózneho pôsobenia
 • Interdisciplinárne prepojenie sociálnej práce s vednými oblasťami skúmajúcimi spiritualitu a religiozitu
 • Význam spirituality pro různé cílové skupiny sociální práce a sociálních služeb
 • Utváření specifického uchopení spirituality pro sociální práci
 • Postoje ke spirituálně citlivým intervencím na straně sociálních pracovnic a pracovníků, stejně jako na straně klientek a klientů
 • Míra efektivity spirituálně citlivých intervencí
 • Spirituální potřeby
 • Teoretické koncepce týkající se spirituality a jejich aplikace do oblasti sociální práce
 • Podoby spirituality u specifických cílových skupin sociální práce
 • Proměny spirituality vlivem řešení nepříznivých, či krizových životních situací.

Milan Schavel a Honza Kaňák,
editoři čísla