2/2025 – Gender v sociální práci


Anotace

Gender v sociální práci

V roce 2025 vyjde první tematické číslo věnované genderové perspektivě v sociální práci. Poprvé se téma na stránkách časopisu objevilo v roce 2005 v čísle Rovnost příležitostí, které spojilo téma genderu s příjmovou nerovností. Za těchto dvacet let najdeme v časopise pouze 8 textů věnovaných tématu genderu, což svědčí o tom, že genderové tematice je v sociální práci věnována jen zřídka nějaká pozornost. Zajímavé je i to, kdy byly tyto texty publikovány. Jedná se o dva texty z roku 2005, dva z roku 2008, po jednom textu z let 2009, 2015 a dva texty z roku 2019. V roce 2008 se v našem časopise Radka Janebová zamýšlela nad tímto genderovým tichem a kladla si otázku, zda je gender pro sociální práci relevantní kategorií. V textu konstatovala, že sociální problémy jsou často genderově založené, kritizovala sociální práci i její vzdělavatele za necitlivost vůči genderovým nerovnostem a doporučovala zavedení „genderově integrovaného kurikula a praxe sociální práce“.

Toto číslo časopisu vnímáme jako prostředek k ověření si, zda genderové ticho stále trvá, a jako impulz k otevření dialogu o genderu v sociální práci. Chtěly bychom otevřít prostor pro genderově senzitivní a reflexivní příspěvky, které by daly hlas nesčetným způsobům, jak gender jako sociálně konstruovaný systém atributů, vztahů, rolí a příležitostí brát v úvahu při zkoumání účinků útlaku a moci na poli sociální práce.

Věříme, že gender je potřeba učinit viditelným a problematickým, abychom změnili způsob, jakým vědci a vědkyně nebo sociální pracovnice a pracovníci nahlížejí na moc, privilegia a útlak v mikropolitice různorodých vztahů i v makropolitice sociálních institucí. Kritické, intersekcionální, feministické a queer přístupy zdůrazňují důležitost sociálních, politických a ekonomických struktur, které utvářejí společnost a mají významné implikace pro sociopolitické úrovně intervence sociální práce usilující o sociální začleňování nebo obhajobu práv a zájmů utlačovaných.

Mezi klíčové otázky, na které může článek v tomto tematickém vydání odpovídat, patří:

  • Jak může konstrukce významu genderu ovlivnit jednání a postupy sociálních pracovnic a pracovníků?
  • Jak je téma genderu reprezentováno institucemi sociální práce či klienty sociální práce (od individuální po komunitní úroveň)?
  • Jak mohou vzdělavatelé v sociální práci rozvíjet genderové kompetence studujících?
  • Jak jsou utvářeny a reprodukovány vzájemně propojené zkušenosti žen, mužů a genderově různorodých lidí v sociální práci?

Dále nás zajímají:

  • Očekávání od genderových rolí, statusové a mocenské rozdíly související s genderem v sociální práci.
  • Pojetí rodičovství v sociální práci.
  • Důsledky feminizace profese pro její postavení a perspektivu ve společnosti.
  • Otázky genderové, sexuální a vztahové diverzity.
  • Dopady anti-genderových diskursů v sociální práci.
  • Argumentace, proč je koncept genderu v sociální práci třeba považovat za irelevantní či překonaný.

Zatímco naše představy o genderu jsou často dichotomické, v realitě tomu tak není. Lidský život je mnohem složitější a genderovou rozmanitost by měla reflektovat i sociální práce. Věříme, že genderová rozmanitost má potenciál v rozvoji teorie a intervencí sociální práce, tedy i k dosahování jejího závazku – zmocnění utlačovaných a sociální změně.

Těšíme se na Vaše příspěvky.

Barbora Gřundělová a Alice Gojová,
editorky čísla