Fakta, legislativa, dokumenty

Klíčovým tématem tohoto textu je zapojování marginalizovaných skupin obyvatel do tvorby poradních a pracovních orgánů veřejné správy. Zapojování vnímáme jako klíčové především v kontextu rozhodování a tvorbě dokumentů, jež vznikají a mají na ně dopad. Kromě samotné aktivizace a zplnomocňování marginalizovaných skupin obyvatel do tvorby veřejných politik doporučujeme sociálním pracovníkům podporovat v rámci advokační činnosti také jejich zapojování u institucí, jejichž činnost s řešenými tématy významně souvisí (zejm. příslušná ministerstva a orgány veřejné správy). Cílem textu je osvětlit, proč je výhodné zohlednit hlas marginalizovaných skupin a tvořit pro ně veřejné politiky participativně. Marginalizaci vnímáme jako: „proces sociálního vyloučení, v rámci něhož je určitá skupina obyvatel vytlačena neboZobrazit text

V praxi naší organizace IQ Roma servis, z.s. se v rámci poskytování sociálních služeb našim klientům, zejména při vyřizování dávek hmotné nouze, často setkáváme s požadavky Úřadu práce ČR, Krajské pobočky Brno, které nepovažujeme za přiměřené, respektive oprávněné. Jedná se zejména o zapsání otce do rodného listu dítěte nebo podání trestního oznámení pro zanedbání povinné výživy (Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 196). Uvedenými požadavky ÚP ČR jsme se byly nuceni opakovaně zabývat. Jelikož cílovou skupinou naší organizace jsou zejména Romové, jsou zmíněné požadavky ÚP ČR zvláště citlivé, neboť mohou významně ovlivnit vztahy v širší rodině a v konečném důsledku poškodit zájmy dítěte. V následujících částech článku je protoZobrazit text

Když před rokem začínající pandemie zastavila život v Česku, většina seniorů věřila, že za dva měsíce bude vše jako dřív. V důsledku prodlužování vládních opatření pak začala stoupat potřeba učit se využívat moderní digitální technologie. Ty se totiž pro rizikové skupiny staly jedinou možností, jak zůstat v kontaktu s blízkými, ale také s institucemi nebo službami. A protože pro lidi ve vyšším věku bývá osvojování nových znalostí často problém, spustila Nadace Vodafone s organizací Moudrá Sovička projekt Digitální vzdělávání pro seniory. Cílem je naučit lidi v pokročilém věku základním dovednostem od ovládání chytrého telefonu, přes využívání aplikací až třeba po bezpečné používání internetového bankovnictví. V rámci projektu byl vytvořen online kurz s názvem Digitální odysea, který mohou senioři absolvovat společně se svými rodinnými příslušníky nebo přáteli.Zobrazit text

Úvod Koronavirové období přineslo pro sociální práci nové výzvy. Omezení a restrikce podpořily sociální pracovníky k hledání nových cest kontaktu s uživateli. Ukázalo se, že dosud v některých oblastech sociální práce opomíjené distanční kontakty mohou pomoci zajistit nejen po stránce udržovací, ale přinášejí i nové možnosti, jak se otevřít potřebám klientů. V článku se zaměřujeme na chat, který představujeme nejen jako prostředek kontaktu v období krize, ale jako plnohodnotný nástroj nízkoprahové komunikace. Chatová komunikace s klientem se v ČR postupně prosadila zejména v oblasti krizové intervence, konkrétněji na linkách důvěry a dalších pracovištích podobného typu. První nabídka této služby se datuje od roku 2002 (Horská, Kohoutková,Zobrazit text

Systém srážek není spravedlivý ani udržitelný Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) musí reagovat na situaci, která vznikla od 1. ledna 2022 na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 317/2017 a soudů nižších stupňů z loňského roku, kdy mohou být exekučně zabavovány veškeré příchozí platby odsouzených. U zadlužených lidí ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) tak dochází v mnoha případech k situaci, kdy je jim exekučně zabavován veškerý jejich příjem. Jde především o starobní a invalidní důchodce, kteří nejsou pracovně zařazení, a dále ty, kteří jsou závislí na finanční pomoci blízkých.  Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 317/2017 Z odůvodnění soudů vyplývá, že lidéZobrazit text

Činnost organizace Člověk v tísni je primárně založena na přímé pomoci lidem, která je postavena na osobní znalosti a dlouhodobé, komplexní spolupráci pracovníka s klientem. Avšak ne vždy je tento způsob práce možný či efektivní. Pak přichází na řadu využití webu či nejrůznějších aplikací. Někdy je možné díky tomu jednodušší procesy automatizovat a ušetřit tak čas a energii pracovníků, kteří je mohou věnovat pomoci dalším klientům. Jindy zas mohou usnadnit cestu, která k pomoci vede. Doložkomat, Červené sluchátko a Milostivé léto. To jsou tři weby, které Člověk v tísni provozuje v rámci svého dluhového poradenství a které pomáhají lidem zbavit se svých dluhů. První a třetí jsou jednoduché aplikace, kteréZobrazit text

Cílem příspěvku je analyzovat vybrané části zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vzhledem k rozsahu článku se jedná o rozbor několika vybraných oblastí. Autorka vychází především ze svých zkušeností z kontextu sociálních služeb a vzdělávání sociálních pracovníků. Dílčím cílem příspěvku je zamyšlení nad přínosem a možnými limity zákona o sociálních službách. Předmět úpravy a příspěvek na péči V roce 2006 vstoupil v platnost zákon o sociálních službách, který dle mého názoru přinesl přelom v poskytování sociálních služeb. Již v § 2 jsou uvedeny zásady, že má pomoc vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit aktivně, podporovat rozvoj samostatnosti. Osoby, klienti by neměli dlouhodobě setrvávat v nepříznivé sociální situaci. Cílem je, abyZobrazit text

Druhý ze tří článků na téma oznamovací/překažovací povinnosti naleznete zde. Třetí ze tří článků na téma oznamovací/překažovací povinnosti naleznete zde. Oznamovací a překažovací povinnost je tématem, které řeší pracovníci napříč pomáhajícími profesemi. Souvisí s řadou otázek a není snadné najít ty „správné“ odpovědi a strategie řešení. Internetový prostor, kam sociální práce stále více proniká, klade tyto otázky v novém kontextu. V roce 2019 se uskutečnila konference s názvem Oznamovací povinnost v internetovém prostoru, která mapovala současnou situaci v této oblasti. [1] Tři prezentované články jsou shrnutím sdělení z konference, kde zmíněné téma bylo reflektováno z řady úhlů pohledu a jsou doplněny našimi zkušenostmi z praxe. Chcete-li zobrazit tentoZobrazit text

Úvod Na konci září 2021 byl ukončen projekt Inovace vyššího odborného vzdělávání. Obsahoval řadu aktivit, které svým významem přesáhly prostor vyšších odborných škol. V profesním terciárním vzdělávání i v oblasti dalšího vzdělávání v sociální práci přinesl velmi inovativní až revoluční návrhy. V následujícím textu bude projekt stručně představen, nicméně hlavní důraz bude zaměřen na výstupy projektu – na inovaci standardu vzdělávání s použitím kompetenčního rámce, výukové opory, metodiku hodnocení a na návrh systematické proměny dalšího vzdělávání sociálních pracovnic a sociálních pracovníků.  Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatnéZobrazit text

Organizace Rozum a Cit, z.s., vznikla v roce 2000 s posláním pomáhat znevýhodněným a ohroženým dětem. Více než 20 let pracuje s pěstounskými rodinami a zároveň podporuje a rozvíjí myšlenku náhradní rodinné péče v ČR.  Kromě přímé práce s pěstouny se Rozum a Cit aktivně zapojuje do diskusí týkajících se systémových změn v oblasti náhradní rodinné péče, a to například prostřednictvím testování pilotního projektu Doprovázení, jehož principy se staly stavebním kamenem novely zákona o sociálně právní ochraně dětí (dále SPOD), který vešel v platnost v roce 2013. [1] V následujících rozhovorech představujeme činnost organizace Rozum a Cit, která v roce 2013 získala pověření k výkonu SPOD. Dnes má organizaceZobrazit text