Fakta, legislativa, dokumenty

Úvod Stárnutí populace patří mezi hlavní sociální výzvy současné společnosti (Colombo, Mercier, 2012). Předpokládáme, že se potřeba pobytových služeb pro seniory bude nadále zvyšovat, což povede k další poptávce po kvalifikovaných odbornících pečujících profesí, kterých je již nyní nedostatek. V domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem jich v tuto chvíli pracuje téměř 25 000, tj. 59 % všech pracovníků v pobytových sociálních službách (Dvořáková, 2022). Se stoupající incidencí klientů s nějakým typem demence a s jejich rostoucím průměrným věkem se budou neustále zvyšovat požadavky na dovednosti a kapacitu pečovatelů. Kromě zmíněných požadavků na dovednosti pečovatele ze strany zaměstnavatele je tato profese vystavena požadavkům od klientů i jejich rodinných příslušníků. Je proto nezbytné zvýšit prestiž pečovatelskéZobrazit text

„Pojďte s námi pomáhat klientům z řad…“, „Nabízíme zajímavou a smysluplnou práci…“, takové věty můžeme najít v inzerátech hledajících sociální pracovníky či pracovníky v sociálních službách. Nenajdeme zde formulace typu: „Nabízíme mnoho hodin strávených zapisováním o plánování, průběhu poskytování a hodnocení služby.“ Přitom čas s papírovými formuláři, textovými či tabulkovými procesory či evidenčními programy tvoří výraznou část práce. Když vzdělávám pracovníky v oblasti individuálního plánování, často mluví o zátěži, nepříjemné a nechtěné součásti této práce. Přitom jde o oblast, která od roku 2007 prošla z hlediska pracovních podmínek, tedy možností jak a kam zapisovat, výraznou evolucí. Evidenční programy toto prostředí hodně proměnily. Pojďme se zamyslet, co s sebou přinášejí. Záznamy primárně neboZobrazit text

Bezesporu důležitým tématem v sociální práci je narovnání platového zařazení sociálního pracovníka. Sociální pracovník je podhodnocenou profesí, jak níže vyplývá z platových tabulek ve srovnání s minimální mzdou. [1] Těmito slovy by bylo možné zhodnotit, jakých výdělků sociální pracovník může dosáhnout, pokud jej srovnáme s náročností práce, požadavky na vzdělání, osobní odolností a rizikovými faktory, které se mohou v sociální práci objevit. Sociální pracovníci každodenně odvádějí nezastupitelnou práci pro ohrožené skupiny lidí. Současný systém je nevyvážený a velmi znevýhodňuje určité resorty a nestátní poskytovatele sociálních služeb. Již několik let dochází k výrazným nepoměrům v zařazení nejen do platových tříd sociálních pracovníků, ale také v zařazení podle platových tabulek. Sociální pracovníci jsou odměňování nejméněZobrazit text

„Pár otázek, poznámek, úvah aneb Online není prasárna?” Na letošní supervizní konferenci s názvem reflexivita jsme s kolegyní Danou Šedivou realizovali workshop Supervize v těžkých časech – Rýžování zlata v trudném dolu. Výstupy z tohoto workshopu i jeho základní popis si mohou zájemci přečíst zde a zde. V tomto krátkém příspěvku nabízím čtenáři několik otázek a poznámek pouze nad jednou oblastí, kterou jsme ve výše zmíněném workshopu zkoumali, a se kterou se i dál potkávám, řeším ji, prožívám – a tou oblastí je online supervize. Většině z nás, supervizorů, vtrhla online supervize do života na jaře 2020, případně později. Nebo možná přesněji: Do našich supervizních životů vtrhly otázky: Jak naložit seZobrazit text

Sociální pracovníci na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v tzv. obecní sociální práci (v případě hmotné nouze též na pověřených obecních úřadech) a v sociálně-právní ochraně dětí tvoří základní zákonem garantovanou sociální pomoc pro osoby, které se z různých důvodů nachází ve velmi složitých životních situacích. Úkoly přenesené státem na sociální pracovníky jsou vysoce specifické. V následujícím textu tedy čtenářům nabízíme přehlednou informaci týkající se pracovních podmínek výkonu sociální práce v přenesené působnosti, včetně činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Zákonný rámec výkonu sociální práce v přenesené působnosti Ministerstvo práce a sociálních věcí je gestorem sociální práce v České republice a je mimo jiné věcně odpovědné za výkon sociální práce v přenesené působnosti, aZobrazit text

V rámci sociálního bydlení je sociální šetření stěžejní nástroj sociální práce pro individuální vyhodnocení bytové nouze žadatele o sociální byt. Prostřednictvím sociálního šetření sociální pracovník [1] získává a shromažďuje informace o klientovi/žadateli a jeho přirozeném sociálním prostředí (resp. tam, kde daný člověk právě žije). Následuje posouzení nepříznivé sociální situace, během které dostává klient prostor k vyjádření toho, s čím by potřeboval pomoci, a zároveň je seznamován s možnostmi podpory ze strany sociálního pracovníka a ze strany instituce, kterou sociální pracovník zastupuje (ÚP ČR, obecní úřad, sociální služba). Jinými slovy jedná se o intervenci založenou zejména na komunikaci (rozhovoru) a pozorování, zaměřenou na získání informací v potřebnémZobrazit text

V současné době dochází k čím dál četnějším výskytům šikany na pracovišti, a to v různých podobách, ať už se jedná o mobbing, bossing či staffing. Cílem a současně ambicí tohoto článku je seznámit čtenářky a čtenáře se základními informacemi ohledně postupů obrany proti šikaně na pracovišti. Pomáhající profese jsou povolání psychicky a fyzicky náročná, proto je toto prostředí rizikové pro vznik mobbingu a bossingu. Jestliže se sociální pracovník stal obětí šikany, je vhodné si hned na začátku ujasnit, zda je zaměstnavatelem soukromý či veřejný subjekt, a zda se v případu šikany na pracovišti uplatní zákoník práce nebo zákon o státní službě. Na vzniku šikany na pracovišti seZobrazit text

Myšlenka zavádění supervize jako nástroje zpětné vazby pro pedagogy vznikla jako součást projektu Reálné problémy virtuálního světa, který má ambice zvýšit mediální gramotnost u mladých lidí, jejich kritické myšlení a tím posílit občanskou společnost ve smyslu boje s manipulací a dezinformacemi v médiích. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Bez nadsázky lze říci, že na mnoha školách jsou bohužel odesílateli hoaxů a dezinformací nikoliv pouze mladí lidé, ale také pedagogové, a to zejména v oblastech, které aktuálně rezonují společností (dříve to byla problematika očkování proti COVID-19, v současné době stále ještěZobrazit text