5/2023

Náhrada škody je často tabu a je vnímána jako určitá hradba mezi pachatelem a poškozeným. Aby však docházelo k její realizaci, tedy hrazení, je mnohdy nutné obě strany propojit.  Informace jako základ Náhrada škody způsobená trestnou činností je téma, které při naší práci se zadluženými osobami ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění řešíme velice často. Abychom mohli danou situaci řešit opravdu efektivně a zároveň odborně, musíme pracovat s oběma stranami. Tedy pachateli i poškozenými.  Základem jsou vždy informace. O spáchaném trestném činu, o poškozeném nebo oběti, o dopadech na tyto osoby a jejich život, o počtu poškozených nebo o možnostech pachatele škodu hradit. S otázkou náhradyZobrazit text

Článek popisuje projekt restorativní justice Mezinárodního vězeňského společenství, z.s. (MVS) / Prison Fellowship International: Building Bridges (BB), který probíhá v českých věznicích od roku 2015. Jedná se o obvykle osmitýdenní setkávání skupiny obětí trestných činů se skupinou odsouzených mužů nebo žen ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS). Trestné činy ani účastníci vzájemně nesouvisejí. Kurz vedou facilitátor a co-facilitátor, záštitu projektu poskytuje psycholog.  Building Bridges je program akreditovaný Ministerstvem spravedlnosti v roce 2016 jako Služba pro oběti trestných činů podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (MVS, 2023). Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. je součástí nadnárodní organizace stejného názvu a zabývá se pomocí obětem trestných činů, odsouzenýmZobrazit text

Článek se zaobírá systémem sociální práce v kontextu pomoci, podpory a služeb obětem a dalším aktérům násilí v blízkých vztazích. Na základě výzkumu realizovaného kvalitativní metodou a narativních rozhovorů, které jsou prezentovány v bakalářské práci Sociální práce ve vztahu k syndromu CAN (Smetaníková, 2022) Tento longitudinální výzkum přinesl unikátní pohled na vývoj jedince zasaženého všemi znaky syndromu CAN od dětství až do dospělosti nejen jako na osobu, na níž bylo pácháno násilí, nýbrž také jako na osobu s generačním přenosem těchto negativních návyků. Definici oběti vymezuje zákon č. 45/2013 Sb. Zákon o obětech trestných činů. Tento zákon oběť popisuje jako osobu, které bylo či mělo být ublíženo na zdraví, způsobenaZobrazit text

V ACORUSu jsme přesvědčení o tom, že násilí do života nepatří, a že každý má právo na život bez násilí. Domácí a genderově podmíněné násilí (dále jen DN a GPN) není problémem jen těch, kterých se bezprostředně týká. Je to problém, který má zásadní negativní dopady na celou společnost. Pokud chceme zlepšit ochranu těch, kteří jsou jím ohroženi, je nezbytné pro ně zajistit kvalitní, efektivní a účinnou pomoc a podporu. Jaká služba je efektivní a účinná? Asi se shodneme na tom, že efektivní a účinná je taková služba, která je dostupná, přehledná, specializovaná a standardizovaná. Je zcela zásadní, aby takové služby byly dostupné ve všech regionech,Zobrazit text

Článek s názvem Techniky práce sociálního kurátora s pachateli trestných činůa s poškozenými osobami je zaměřen na popis a postavení sociálních kurátorů při práci s pachateli trestných činů a na dvě základní techniky, jak analyzovat jejich život a dopady trestné činnosti.  Sociální kurátor  Historický kontext sociální kurately při odborné práci s propuštěnými osobami lze stanovit rokem 1968. Začátek byl spojen s projektem Řásnovka, ve kterém se ukázala potřebnost spolupráce s propuštěnými osobami z výkonu trestu odnětí svobody (Davidová, 2010). I přes dlouholetou působnost sociálních kurátorů se v posledních letech opakovaně vedou odborné diskuze nad označením profese sociálního kurátora. „V roce 2019 proto vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí písemné stanovisko potvrzující legitimní a tradičníZobrazit text