Pokyny autorům prakticko-publicistických článků

Jaké články u nás vychází?

Časopis Sociální práce | Sociálna práca se skládá ze dvou částí, a to publicisticko–praktické a akademické části. Každá část vychází odděleně na různém médiu. 

 • Tištěně vydávaná akademická část jsou tzv. akademické statě a recenze knih. 
 • Publicisticko–praktická část, dále jen online články, je koncipována šířeji a je určena pro publikování textů autorů z praxe (např. reflexe praxe, metodické návody, kritické úvahy, stručné analýzy apod.) na webu časopisu. 

Redakce přijímá online články, které jsou v souladu s posláním a cíli časopisu Sociální práce| Sociálna práca a přinášejí praktické informace z praxe užitečné pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, psychology, sociology, sociální politiky, mediátory atd. 

Online články se váží k edičnímu plánu (kde také najdete termíny dodání), aktuální, inspirující a další vydáváme také bez ohledu na ediční plán dle dohody mezi redakcí a autorem textu. 

Jak probíhá proces přípravy článku?

Vážíme si iniciativy, pokud autor pracuje s vlastním námětem a redakci zašle svou představu textu (3–5 vět) na e-mail redaktorka@socialniprace.cz. Následně redaktorka s autorem vyjednává název příspěvku a jeho povahu, která se přizpůsobí námětu a cíli zpracování článku (např. esej, avízo, aktualita, výzkum, recenze).

Poté je text zařazen do publikačního plánu online článků. Autor se během tvorby příspěvku může kdykoliv obrátit na redaktorky časopisu, finální podobu textu zasílá redakci k připomínkám. Redakce text buď přijme bez připomínek nebo doporučí formou komentářů přepracování. Po odsouhlasení finální podoby příspěvku redakcí i autorem je text připraven k publikaci. Dle potřeby probíhá jazyková korektura. 

Jaké náležitosti musí online článek splňovat? 

 • Oborová přiměřenost;
 • Zpracování v českém nebo slovenském jazyce;
 • Rozsah 4 000 až maximálně 8 000 znaků, včetně mezer;
 • Práce s relevantními zdroji;
 • Dodržování citační normy ISO 690;
 • Strukturace textu (úvod = kontextové zasazení, hlavní sdělení, závěr, použité zdroje);
 • Pod textem musí být uvedeno jméno a příjmení autora či více autorů, jejich pracovní pozice, pracoviště autora (např. Veronika Aresta, redaktorka časopisu, Časopis Sociální práce | Sociálna práca);
 • Dodržování formátování dle pokynů redakce (Písmo Times New Roman, vel. 12 (název příspěvku vel. 14, podnázvy tučně); řádkování 1,5).

Příspěvek může a nemusí obsahovat: 

 • Obrázky, grafy, tabulky, diagramy v textu vždy včetně uvedeného zdroje, odkud pochází (v případě, že jsem autorem uvedu, že se jedná o vlastní zpracování);
 • Návrh titulního obrázku ke článku (může být fotografie na šířku), nelze vkládat loga;  
 • Afiliaci k projektu.

Kdy můj článek vyjde? 

Články vychází ve dvou režimech, v případě tematické shody s edičním plánem je to po dobu tří měsíců ode dne vydání tištěného akademického čísla. V případě textů mimo ediční plán vyjde článek do několika dnů či týdnů, dle aktuálnosti a naléhavosti obsahu. Vše záleží na domluvě s redaktorkami, termín vydání textu lze korigovat dle potřeb autora. 

Na koho se můžu obrátit? 

Domluva ohledně podoby příspěvku probíhá vždy s redaktorkami na e-mailech redaktorka@socialniprace.cz nebo na pr@socialniprace.cz