Publikační etika

Rukopisy jsou posuzovány v publikačním řízením sestávajícího z posouzení 1. oborové přiměřenosti článku jedním členem redakční rady, který je editorem daného čísla, a 2. oboustranně anonymního recenzního řízení.

Texty jsou posuzovány výhradně na základě jejich intelektuální hodnoty bez ohledu na teoretickou nebo ideovou orientaci, politické názory, vyznání, občanství, rasu, etnický původ, pohlaví nebo sexuální orientaci. Redakce časopisu Sociální práce | Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work (dále SP|SP), reakční rada i editoři čísel vynaloží veškeré úsilí k zachování nestrannosti recenzního řízení, aby nedošlo k odhalení identit aktérů recenzního řízení.

Autor, u něhož byl prokázán plagiát nebo falšování dat, ztrácí možnost v časopise SP|SP publikovat.

Následující principy etické praxe při přípravě a vydávání odborného recenzovaného časopisu SP|SP vychází z dokumentů COPE (Committee on Publication Ethics)

Od editorů čísel, recenzentů i autorů očekáváme, že se, pokud tak již neučinili, před zahájením své editorské, recenzní nebo autorské činnosti důkladně seznámí s originály výše uvedených dokumentů.

Redakční rada a editoři čísel

Redakční rada časopisu rozhoduje, které akademické články přijmout a publikovat. Redakční rada usiluje o naplňování poslání časopisu a má právo odmítnout akademické články, které obsahují plagiát, urážlivý nebo hanlivý obsah, nebo které jsou v rozporu s autorským zákonem. Členové redakční rady, editoři čísel, recenzenti článků a administrátor časopisu hodnotí rukopisy bez osobní zaujatosti pro nebo proti autorům či institucím. Editoři nesmí citovat z autorova rukopisu bez písemného souhlasu; redaktoři nesmí používat materiál z nepublikovaných rukopisů pro účely jejich vlastní práce či práce jiných autorů. Editoři nesmí šířit kopie rukopisu, buď v tištěné, nebo elektronické podobě, s výjimkou redakční práce v časopisu. Redaktoři musí odmítnout rukopisy, které podle jejich názoru vyvolávají střet zájmů.

Proces hodnocení článků a přípravy jednotlivých čísel časopisu není honorován. Neprochází-li určitá část nebo části časopisu anonymním dvojím recenzním řízením, musí být tato skutečnost jasně uvedena. Editoři by měli informovat etickou komisi a či jiné ekvivalentní a pro daný případ relevantní instituce o porušení etických zásad zveřejnění akademického článku; každé oznámení o zveřejnění neetického článku řeší redakční rada časopisu. Odpovědnost za akademickou kvalitu časopisu a dodržování etických zásad zveřejnění nese šéfredaktor a redakční rada časopisu. Postoje a názory redakční rady se mohou lišit od postojů a názorů recenzentů. Recenzní posudky jsou expertními vyjádřeními, na jejichž základě se určení členové redakční rozhodují o konečné publikaci recenzovaných akademických článků.

Redakční rada, prostřednictvím určeného člena (editora čísla), učiní konečné rozhodnutí o publikaci akademického článku před tím, než je autor redakcí informován o (ne)publikování článku v časopisu. Rozhodnutí redakční rady je konečné.

Recenzenti

Recenzní řízení je součástí procesu odborného posouzení článku. Cílem recenzního řízení je posoudit odbornou kvalitu článku a navrhnout autorovi možné úpravy, které povedou ke zvýšení odborné kvality článku. Recenzenti pomáhají editorům čísel při rozhodování o zveřejnění rukopisu a pomáhají autorům při zlepšování kvality rukopisů. Pokud se recenzent cítí být nedostatečně oprávněn k hodnocení rukopisu, oznámí toto redakci, čímž odstoupí z procesu hodnocení.

Recenzenti posuzují rukopisy v anonymizované podobě a musí zachovávat mlčenlivost o náležitostech rukopisů. Recenzenti posoudí předkládané rukopisy objektivně a bez osobního kritiky autora, srozumitelně vyjádří svůj postoj a svá doporučení podloží relevantními argumenty. Veškeré recenzenty navržené doporučení, argumenty a závěry musí být řádně citovány autorem, pokud je v textu použije. Recenzenti by v rámci posouzení měli odhalit jakákoliv zásadní pochybení autora vůči publikační etice i etice výzkumu v sociální práci a o těchto okolnostech informovat redakci i editora čísla.

Recenzenti nesmí citovat z rukopisu bez písemného souhlasu autora, ani nemohou použít materiál z nepublikovaných rukopisů pro účely své vlastní práce či práce ostatních, ani nemohou cirkulovat kopie rukopisu (včetně elektronických verzí). V případě, že recenzent pro posouzení článku využije konzultací jiného odborníka, musí o tom informovat redakci.

Autoři

Autoři musí respektovat požadavek originality; dva stejné nebo podobné texty nesmí být předloženy k publikaci (ať už v tisku nebo v elektronické podobě). Stejné texty nesmí být publikovány ve dvou různých časopisech a dalších místech. Autoři musí vyjadřovat své odborné znalosti s maximální přesností za současného respektování práv duševního vlastnictví a právních předpisů týkajících se autorských práv. Autorské rukopisy musí obsahovat objektivní diskuse na téma zkoumání a poskytovat potřebné relevantní údaje a odkazy. Je nepřípustné, aby autor do předloženého rukopisu zahrnul jakoukoli část jiného textu nebo výsledků výzkumu z jiného díla, aniž by přesně citovat autora původního zdroje. Použití jiných textů nebo zdrojů bez uvedení autorů je považováno za plagiátorství.

Autoři nesou odpovědnost za to, že jejich rukopisy neobsahují informace, které jsou smyšlené, falešné nebo již byly dříve publikovány. Původní údaje, na kterých je daný text založen, by měly být dostupné pro potřeby možného přezkumu redakcí (a to i po zveřejnění článku). Autoři nesmí do publikačního řízení časopisu podat již dříve publikované rukopisy. V některých případech je sekundární zveřejnění některých článků přijatelné (například překlady), nicméně je to přípustné pouze se souhlasem autora(ů) článku a editora čísla, ve kterém by měl být text publikován. Sekundární publikace musí být založená na stejných datech a interpretovat primární dokumenty (včetně původních citací). Zdroje musí být řádně citovány a informace získané z osobního kontaktu nesmí být používány bez výslovného písemného souhlasu jeho zdroje. Autorství článku je omezeno pouze na osoby, které významně přispěly ke zveřejnění článku. Všichni spoluautoři, kteří významně přispěli k tvorbě článku, musí být v článku uvedeni.

Pokud jiné osoby přispěly k tvorbě článku např. v rámci výzkumného projektu, musí autor v článku uznat jejich přínos. Všechny experimentální studie musí být v souladu se základními etickými doporučení Helsinské deklarace z roku 2002. Všichni autoři musí potvrdit všechny finanční zdroje v souvislosti s podáním rukopisu k hodnocení a publikaci a musí prohlásit možné střety zájmů, pokud existují. Pokud autor zjistí významné chyby v jeho/její již publikované studii, musí o tom bez odkladu informovat redakci a spolupracovat na všech nezbytných změnách nebo souhlasit s odejmutím článku. Pokud bude vysloveno podezření, že nabídnutý nebo publikovaný článek obsahuje etická pochybení, musí autor poskytnout důkaz o korektnosti předmětného článku. V opačném případě redakční rada posoudí etické pochybení autora, a případně udělí sankci.

Plagiátorství, nepřesná či nepravdivá prohlášení, falšování dat a opakované předložení již publikovaného rukopisu považujeme za neetické a nepřijatelné chování.