Vydavatel a spoluvydavatelé

Vydavatel

 

Vydavatelem časopisu je Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP). ASVSP je dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR, případně poskytovatelů dalšího vzdělávání v sociální práci. ASVSP je členem Evropské asociace škol v sociální práci European Association of Schools of Social Work (EASSW).

 

Základním cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR. Dlouhodobým cílem ASVSP a jejich členů, je zkvalitňovat vzdělávání v sociální práci a přispívat tím ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice. Za rozhodující nástroj dosahování uvedeného cíle považují členové ASVSP vytváření Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci a vydávání časopisu Sociální práce | Sociálna práca – jediného odborného časopisu v sociální práci v ČR i na Slovensku, který ASVSP vydává od roku 2002. Vydávání časopisu a vytváření a inovace standardů, podpora členů při jejich realizaci a kontrola jejich dodržování na školách, které jsou členy ASVSP, je jádrem činnosti Asociace.

Udržování a posilování úrovně vzdělávání v sociální práci napomáhají konzultace, které poskytuje ASVSP svým členům. Konzultace mají následující cíle:

  • napomoci konstituování a rozvoji oboru v daných (měnících se) podmínkách
  • podpořit respektování minimálních standardů vzdělávání v sociální práci
  • upozornit školy (členy asociace) na problémy v jejich práci a zprostředkovat jim zkušenosti jiných (i zahraničních) škol, zaměstnavatelů, sociálních pracovníků a dalších relevantních subjektů
  • udržovat kontakty mezi školami a učiteli sociální práce
  • posilovat kooperaci škol, například v oblasti výměny učitelů a studentů aj.

Výkonná rada ASVSP:

Aktuální složení výkonné rady ASVSP najdete na webových stránkách asociace zde.

Spoluvydavatelé

FSS OSU fakulta sociálních studií logo hz

Spoluvydavatelem časopisu je Evropský výzkumný institut sociální práce (ERIS). ERIS byl založen v roce 2007, v současné době je vědecko-výzkumným centrem Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Spolupracuje s osmi evropskými univerzitami ve Finsku, Francii, Německu, Slovensku, Velké Británii, Rakousku, Polsku a dalšími sedmi přidruženými členy situovanými v Rusku, Německu, České republice, Francii a Litvě. Hlavní cíl institutu spočívá v realizaci výzkumných a publikačních aktivit přispívajících k evropskému a mezinárodnímu vývoji v sociální práci.

 

 

Spoluvydavatelem časopisu je Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci (SR), ktorá vznikla v roku 2002 a združuje 10 vysokých škôl (univerzít), na ktorých sa študuje študijný odbor sociálna práca. AVSP sleduje všeobecne prospešné ciele zamerané na skvalitnenie študijného odboru sociálna práca a tým aj skvalitnenie výkonu sociálnej práce v praxi. Poslaním združenia je prispievať svojou činnosťou k rozširovaniu teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti sociálnej práce, napomáhať jej etablovaniu ako samostatného spoločensko-vedného odboru.

Správna rada Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci:

Aktuálne zloženie Správnej rady AVSP nájdete na stránke asociácie tu.