Doktorské vzdělávání

 • Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
  Studijní program Pastorační a sociální práce je zaměřen jednak profesně, tj. k teoreticko-praktické přípravě sociálních pracovníků pro celou škálu výchovných a sociálních zařízení, jednak na přípravu k možnému dalšímu studiu v programech humanitních či sociálních věd. Studium spojuje praktickou přípravu studujících na základě soudobých poznatků společenských a humanitních věd s jejich osobnostní a duchovní formací, jejímž východiskem jsou křesťanské hodnoty.
 • Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
  Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské, doktorské Nabízené obory Obor: Sociální práce (Bc. studium) Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Obor: Řízení v sociální práci (navazující Mgr. studium) Forma: prezenční (2 roky) Obor: Aplikovaná ekonomie a správa (Ph.D. studium) Forma: prezenční i kombinovaná Studijní programy Bakalářský obor Sociální práce umožňuje absolventům …
 • Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
  Vzdělávání v sociální práci spojuje vědecké bádání s výukou profesionálních kompetencí, které jsou nezbytné pro poskytování efektivní a etické sociální práce.
 • Katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
  Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské, doktorské Nabízené obory Studijní program: Sociální práce Forma: prezenční  Studijní programy Studium připravuje budoucí sociální pracovníky na uplatnění v rovině případové – klientské sociální práce, stejně jako práce systémové v oblasti sociální správy a také vědecké. Studium staví na reflexivním propojení teoretické a …
 • Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální politiky a sociální práce
  Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, navazující magisterské, doktorské Nabízené obory Program: Sociální práce Forma: prezenční (3 roky), bakalářský studijní program Program: Sociální práce (specializace: Sociální práce univerzální, Sociální práce makro – programy služeb v komunitách, Sociální práce makro – inovace v organizacích, Sociální práce mikro – poradenství) Forma: prezenční i …
 • Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií
  Hlavním cílem studia je u studentů doktorského oboru kultivovat typ vědění, které je zároveň vysoce odborně specializované a přitom málo specifické, tedy použitelné v nejrůznějších kontextech teoretického bádání i jiných forem sociální práce.
 • Teologická fakulta Jihočeské univerzita v Českých Budějovicích
  Katedra praktické teologie Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabízí studium v bakalářském programu Sociální a charitativní práce.
 • Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
  Cílem studijního oboru je získání profesní kvalifikace Zdravotně-sociální pracovník k samostatnému výkonu přímé zdravotně sociální péče a služeb o jedince, rodinu, komunitu a to jak v oblasti preventivní, tak i v oblasti zdravotně sociální, napříč všemi věkovými kategoriemi.
 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická
  Posláním Fakulty filozofické ZČU je především kvalitně zabezpečovat výuku v akreditovaných studijních programech humanitního, společenskovědního, filologického a historického zaměření a rozvíjet plnohodnotnou badatelskou činnost.