Bakalářské vzdělávání

 • Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
  Studijní program Pastorační a sociální práce je zaměřen jednak profesně, tj. k teoreticko-praktické přípravě sociálních pracovníků pro celou škálu výchovných a sociálních zařízení, jednak na přípravu k možnému dalšímu studiu v programech humanitních či sociálních věd. Studium spojuje praktickou přípravu studujících na základě soudobých poznatků společenských a humanitních věd s jejich osobnostní a duchovní formací, jejímž východiskem jsou křesťanské hodnoty.
 • Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
  Vzdělávání v sociální práci spojuje vědecké bádání s výukou profesionálních kompetencí, které jsou nezbytné pro poskytování efektivní a etické sociální práce.
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o
  Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o je soukromá škola se státním souhlasem působit jako vysoká škola.
 • Teologická fakulta Jihočeské univerzita v Českých Budějovicích
  Katedra praktické teologie Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabízí studium v bakalářském programu Sociální a charitativní práce.
 • Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
  Cílem studijního oboru je získání profesní kvalifikace Zdravotně-sociální pracovník k samostatnému výkonu přímé zdravotně sociální péče a služeb o jedince, rodinu, komunitu a to jak v oblasti preventivní, tak i v oblasti zdravotně sociální, napříč všemi věkovými kategoriemi.
 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická
  Posláním Fakulty filozofické ZČU je především kvalitně zabezpečovat výuku v akreditovaných studijních programech humanitního, společenskovědního, filologického a historického zaměření a rozvíjet plnohodnotnou badatelskou činnost.