Inspirace pro praxi

Mileniálov na trhu práce pribúda a ruka v ruke sa zvyšujú požiadavky zamestnancov na svojich zamestnávateľov. Doba, kedy stačilo chodiť do práce a dostávať za to plat je nenávratne preč. Napriek tomu, že každoročne sa populácia na svete zvyšuje, ponuka pracovných miest prevyšuje počet záujemcov o prácu, pociťujeme nedostatok zamestnancov v určitých profesiách. Priblížime si oblasť sociálnych služieb, ktorá patrí k základným pilierom každej spoločnosti a ich „kvalita“ predurčuje vyspelosť v starostlivosti o svojich najzraniteľnejších občanov.  Z každej strany je počuť, že je nedostatok zamestnancov a nemá kto pracovať, ale nie je tomu tak. Alibizmus často zaodieme do fráz, ktoré sú spoločensky akceptovateľnejšie ako sebareflexia. Nie je problém nedostatok ľudí, ale otázkou kde sú. Prečo zamestnanciZobrazit text

Kateřina Glumbíková: Reflexivita v sociální práci s rodinou, Grada, Praha, 2020 Autorka knihy Reflexivita v sociální práci s rodinou píše o aktuálním tématu reflexivity a její potřebnosti nejen v sociální práci s rodinou. Kniha je velmi čtivě napsaná a určitě ji doporučuji přečíst nejen akademickým odborníkům, ale i odborníkům z praxe a v neposlední řade studentům sociální práce. Kniha je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První čtyři kapitoly jsou teoretickým vymezením jednotlivých témat. První kapitola Reflexivita se zabývá celkově pojmem reflexivity a popisuje zde i vztah pojmu reflexivity k reflektivitě, ke kritické reflexivitě a reflektivitě, dále ke kritickému myšlení, dekonstrukci, metakognici a vztah reflexivity k rozhodování. Zde je zmiňován Evidence base approach (neboli přístup založenýZobrazit text

Systém péče o děti zasažené násilím v rodině vyžaduje koordinovanou spolupráci mnoha aktérů, mezi něž patří pracovníci z řad policie, sociálně právní ochrany dětí, státního zastupitelství, lékařství a psychologie. Cílem takové spolupráce je prevence sekundární viktimizace dětí, zajištění adekvátní podpory a profesionálního přístupu k této cílové skupině (Johansson, Stefansen 2019). Tato spolupráce se však v české praxi ze systémových důvodů ukazuje jako velmi náročná a limitovaná. Z kvalitativní analýzy Centra LOCIKA (2021) vyplývá, že členové rodiny, kteří byli vystaveni závažnému domácímu násilí, se při vyšetřování a poskytování následné pomoci dostanou do kontaktu s průměrně 47 různými osobami na 15 různých místech a s dětmi mluví po dobu vyšetřování případu 29 různýchZobrazit text

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se dlouhodobě snaží zvyšovat kvalitu práce s ohroženými dětmi a rodinami prostřednictvím systémových projektů. Aktuální projekt Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České republice, realizovaný mezi roky 2019 a 2022, se zaměřil na velmi náročnou a složitou oblast sociálně-právní ochrany dětí umístěných v ústavní péči a dětí, jimž toto umístění hrozí. Jedním z aspektů je schopnost pokračovat v plánování práce s dítětem a jeho rodinou poté, co je dítě umístěno do ústavu, tedy v situaci, kdy je snahou o „záchranu“ často vyčerpána rodina, podpůrné služby i OSPOD. Do procesu mapování a analýzy potřeb dítěte a jeho rodiny jeZobrazit text

Violet Oaklander: Třinácté komnaty dětské duše. Praha: Portál, 2020 Kniha Třinácté komnaty dětské duše je poutavým průvodcem do zákoutí duše dítěte, kterou má čtenář možnost poznat díky nepřebernému množství prezentovaných příběhů. Autorka knihy, Violet Oaklander předkládá tvořivé metody, které u klientů využívá v rámci své terapeutické práce. Při čtení se čtenáři otevírají cesty do dětského světa, myšlení, sebepojetí a prožívání. Kniha je tak inspirací nejen pro práci s dětmi, ale také pro hledání sebe sama a nalezení svého ztraceného a hravého dítěte v každém z nás… Violet Oaklander vystudovala klinickou psychologii, manželské a rodinné poradenství a speciální pedagogiku. Ve své praxi se jako psycholožka a psychoterapeutka zaměřovala na práciZobrazit text

Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) společně s Občanskou poradnou Brno organizovaly v letech 2020 až 2022 výcvik Supervize v sociální práci, který se cíleně zaměřuje na rozvoj supervize v oblasti, kterou pokrývá sociální práce. Vize výcviku má tři základní nosné pilíře: Vybavit absolventy základními znalostmi a dovednostmi v oblasti vybraných přístupů k supervizi (teoretický a praktický rámec supervize), vytvořit podmínky pro postupnou identifikaci frekventantů s (profesní) skupinou supervizorů jako komplexně a integrovaně vnímané pozice v sociální práci (identita) a vybavit absolventy základními prostředky pro cílenou práci na sobě (osobní a profesní růst). Proces „stávání se supervizorem“ a osvojování si nezbytných znalostí a dovedností, vč. osobnostního růstu podle výše popsané vize jsmeZobrazit text

Dobrovolnické centrum funguje pod organizací Ratolest Brno již od roku 2005, Ratolest Brno vyrostla na principech dobrovolnictví, které je nedílnou součástí celé organizace. Poskytujeme zde služby zájemcům o dobrovolnictví a propojujeme je s našimi partnerskými organizacemi, které mají chuť a vůli zapojit dobrovolníky do svých činností – dobrovolnictví probíhá v akreditovaném režimu (akreditace Ministerstva vnitra ČR) a zaměřuje se na pomoc klientům sociálních služeb – naši dobrovolníci se tak podílejí na zkvalitňování života ohrožených dětí, osob se zdravotním postižením a seniorů. Dobrovolnictví v sociálních službách může přinést pocit radosti a uspokojení ze smysluplné činnosti a prospěšnosti společnosti, získání nových zkušeností, dovedností a informací, navázání nových kontaktů a vztahů, smysluplnéZobrazit text

Irvin David Yalom: Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, 2020 Kniha Existenciální terapie byla v originále vydána v roce 1980 a od jejího prvního českého překladu uplynulo již patnáct let. V několika posledních letech byla beznadějně vyprodaná a v antikvariátech se její cena mnohdy rovnala až dvojnásobku té původní. Nyní se na trhu objevuje její druhé vydání v novém přebalu a s jiným formátováním, které má možnost znovu oslovit řadu dalších zájemců. Čtenáři pravděpodobně znají Irvina Davida Yaloma spíše jako romanopisce a autora povídek, čerpajícího své náměty z psychoterapeutického prostředí. Touto knihou se však představuje jako autor odborné literatury, který v psaní zúročuje své bohaté teoretické a pedagogické znalosti i klinickou zkušenost.Zobrazit text

Supervize jako součást zaškolovacího procesu poradkyň rané péče

Vybrat vhodnou osobu na pozici poradkyně rané péče není lehký úkol, neboť již při výběrovém řízení jsou kladeny vysoké nároky na vzdělání, odborné znalosti, osobnostní předpoklady, flexibilitu či praxi. Poradkyně rané péče se pohybuje na pomezí více oborů – sociální práce, psychologie, speciální pedagogiky a medicíny. Pracuje s rodinou v tíživé sociální situaci, orientuje se v možnostech rozvoje psychomotorického vývoje dítěte, potřebuje rozumět specifikům zdravotních obtíží. Péče o poradenské pracovníky ve Společnosti pro ranou péči, jejich profesní rozvoj a osobnostní stabilitu je vzhledem k charakteru služby pro její kvalitu zásadní. Supervizi v různých formách považujeme za důležitou součást zaškolovacího procesu. Jedná se o investici, která se následně odráží v kvalitě poskytovanýchZobrazit text