Inspirace pro praxi

Navazování vztahů je lidskou přirozeností a potřebou. Ať už je to vztah k rodině, k přátelům, ke známým nebo třeba k vlastnímu sebepojetí a sebehodnocení. Jako pomáhající pracovníci a pracovnice nutně vstupujeme do vztahu s našimi klienty, kteří si tak tvoří vztah nejen ke službě, ale i k nám, jako k představitelům poskytované služby a konkrétním osobnostem. Následující text se zabývá možnostmi využití poznatků o vztahu klienta a pracovníka při poskytování služeb terénního programu (nejen) pro lidi užívající drogy a vlivem sebepojetí na tento vztah a na poskytování zmíněných služeb. MPSV (2010) definuje terénní sociální práci jako jednu z metod sociální práce, službu sociální prevence, která seZobrazit text

Článek se věnuje roli dětského specialisty, který je aktivním činitelem participace dětí v systému sociálně právní ochrany dětí při rozhodování o jejich životech. Poukazuje na význam této role, která může dovést celý proces participace dětí ke zdárnému cíli přispívajícímu ke klidnějšímu vnímání i dětskému porozumění celé situaci, s cílem uvolnění vnitřního napětí, vyjasnění nejasností, otázek i mocenských vztahů či bojů o dítě.  O participaci hovoříme jako o klíčovém procesu současného pojetí ochrany dětí v systému sociálně právní ochrany dětí (dále SPOD). Jedná se o nástroj, který vede k zapojení dítěte do rozhodování. V participační praxi se mění role všech zúčastněných dospělých subjektů, př. rodiče/pečovatele, sociálního pracovníka, psychologa, učitele, aZobrazit text

Nezisková organizace Křesadlo HK, v níž pracujeme jako sociální a odborní pracovníci, se zaměřuje na pomoc lidem s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich blízkým.  Autismus je vývojová porucha projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. Příčiny autismu jsou neznámé, většinou se má za to, že za poruchou autistického spektra patrně stojí kombinace genetických předpokladů a dalších faktorů (Thorová, 2006). Autismus je tedy sám o sobě velmi specifický. Handicap je totiž v myšlení a prožívání těchto lidí. Nejsou často pochopeni svým okolím, protože působí dojmem, že jsou nevychovaní, drzí, zlí, neochotní. Především lidé, kteří nemají žádný mentální handicap, jsou odsuzováni svýmZobrazit text

Zhoršující se duševní zdraví (dále jen DZ) dětí a dospívajících je v posledních dvou letech skloňováno téměř ve všech oblastech, které se věnují práci s dětmi a mládeží. Reflektují jej služby, odborné platformy i mainstreamová média. Často je nárůst duševních obtíží dáván do souvislosti s dopady pandemie Covidu-19, neznamená to však, že čím víc se pandemii vzdalujeme, tím obtíží ubývá. Linka bezpečí (2024) uvádí, že v prvních třech měsících roku 2023 zaznamenali o 30 % více případů sebepoškozování než ve stejném období loňského roku. Co se tedy děje, že se tolik mladých lidí cítí špatně? A jak na to mohou reagovat preventivní sociální služby jako jsou nízkoprahové kluby pro děti aZobrazit text

Bernard Schwartz, John V. Flowers: Jak selhat jako terapeut: 57 způsobů, jak ztratit nebo poškodit svého klienta. Praha: Portál, 2022 Robia terapeuti a terapeutky chyby? Toto je otázka, ktorú si nepochybne môžu klásť klienti a klientky, ktorých obraz o psychoterapeutoch býva značne ovplyvnený ich mediálnym vyobrazením. Predstava terapeuta alebo terapeutky ako mimoriadne skúseného človeka, navyše podkutého kvalitným vzdelaním a rôznymi výcvikmi, môže vyvolať dojem, že niekto taký predsa chyby nerobí. Pritom nezdravý obdiv a nekritické vnímanie môže paradoxne ohroziť priebeh samotnej terapie, či viesť k jej predčasnému ukončeniu. Otázky, či je normálne robiť v terapii chyby, koľko chýb je prípustných a čo robiť, aby ichZobrazit text

Peněženka nalezená ve vlaku s pár stokorunami, ale i s osobními doklady a platební kartou. Vloupání do domu osaměle žijícího muže, při kterém byly odcizeny i památeční sběratelské předměty. Dcera, která pod vlivem alkoholu dlouhodobě týrala svoji matku, se kterou žila ve společné domácnosti. Rvačka v obchodě, která skončila těžkým ublížením na zdraví. Tyto příběhy mají něco společného. Pachatelé i oběti z těchto příběhů využili příležitosti podívat se do očí druhé straně. Zúčastnili se totiž restorativního setkání (nejčastěji mediace nebo rodinné skupinové konference) na střediscích Probační a mediační služby.  Probační a mediační služba od svých počátků vychází z principů restorativní justice, která považuje trestný čin nejen za porušení právních předpisů,Zobrazit text

Náhrada škody je často tabu a je vnímána jako určitá hradba mezi pachatelem a poškozeným. Aby však docházelo k její realizaci, tedy hrazení, je mnohdy nutné obě strany propojit.  Informace jako základ Náhrada škody způsobená trestnou činností je téma, které při naší práci se zadluženými osobami ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění řešíme velice často. Abychom mohli danou situaci řešit opravdu efektivně a zároveň odborně, musíme pracovat s oběma stranami. Tedy pachateli i poškozenými.  Základem jsou vždy informace. O spáchaném trestném činu, o poškozeném nebo oběti, o dopadech na tyto osoby a jejich život, o počtu poškozených nebo o možnostech pachatele škodu hradit. S otázkou náhradyZobrazit text

Článek s názvem Techniky práce sociálního kurátora s pachateli trestných činůa s poškozenými osobami je zaměřen na popis a postavení sociálních kurátorů při práci s pachateli trestných činů a na dvě základní techniky, jak analyzovat jejich život a dopady trestné činnosti.  Sociální kurátor  Historický kontext sociální kurately při odborné práci s propuštěnými osobami lze stanovit rokem 1968. Začátek byl spojen s projektem Řásnovka, ve kterém se ukázala potřebnost spolupráce s propuštěnými osobami z výkonu trestu odnětí svobody (Davidová, 2010). I přes dlouholetou působnost sociálních kurátorů se v posledních letech opakovaně vedou odborné diskuze nad označením profese sociálního kurátora. „V roce 2019 proto vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí písemné stanovisko potvrzující legitimní a tradičníZobrazit text

Rok 2020 byl pro nás všechny velkou výzvou, dříve nepředstavitelnou. Pandemie nové nemoci covid-19 ovlivnila většinu lidí po celém světě. Přinesla do našich životů ztrátu blízkých, bezmoc, frustraci a spoustu omezení, zákazů a nových vládních opatření. Pomohla nám se na nějaký čas zastavit, prozkoumat, jakým způsobem společnost funguje a přehodnotit dosavadní způsob života. Jaké hrozby a příležitosti pandemie pro komunitní práci v Třinci na Borku představovala? Pojďte si to nyní s námi, očima komunitních pracovnic, s odstupem času připomenout. Po dlouhých přípravách nastal den D. Vyrážíme s aktivní obyvatelkou a zároveň lídryní komunity a tanečním souborem dětí z Třince do Prahy na vysněný workshop. Ve vlaku se dozvídáme, že s okamžitouZobrazit text

Bohumila Baštecká a kol.: Rozhodujeme se s podporou, Karolinum, Praha, 2022 Ptáme-li se, co je rozhodování, podpora, rovnost, možnost, důsledek, …, taktéž, zda a jak je možné myslet na všechny, je vhodné se do textu ponořit. Možností je si vybírat části knihy podle vlastních preferencí, ale až v kontextu celé knihy zaznívají hodnoty, na kterých je postavena, ať už se jedná o lidství, nebo sounáležitost. Lidé, ať už z jakéhokoliv důvodu, přicházejí o schopnost rozhodovat o sobě samém, jsou zbavováni anebo omezováni ve svéprávnosti, je tedy omezována způsobilost k právním úkonům. Nabízí se otázka, zda ve společnosti, kde jsou všeobecně posilována lidská práva, není nasnadě podporovat osoby takovým způsobem,Zobrazit text