Inspirace pro praxi

Ilustrační fotka k článku Dětské domovy jinak

V Pardubickém kraji se dlouhodobě věnujeme zkvalitnění péče o ohrožené děti a rodiny, ať se jedná o zajištění dostatečného množství terénních sociálních služeb pro ohrožené děti a rodiny po celém území kraje, tak i o služby pro děti se zdravotním postižením, autismem, ale také nastavování změn v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Už sedm let měníme naše dětské domovy. Věříme, že přirozené prostředí, individuální přístup k dětem a vedení k samostatnosti je lépe připraví na období po opuštění pobytových zařízení. Pobyt v ústavech na život nepřipraví Před zahájením procesu změn se život více než 150 dětí v pěti dětských domovech v kraji nijak nelišil od způsobu života dětí v jiných ústavních zařízeníchZobrazit text

Obrázek článku Co si přečíst od Oldřicha Matouška?

Milé čtenářky a čtenáři, smutnou zprávu o Oldřichu Matouškovi a vzpomínání na něj jsme s vámi již sdíleli. Nyní bychom rádi připomenuli drobný výsek jeho tvorby. V rámci dlouholeté spolupráce se Oldřich Matoušek autorsky podílel na několika článcích pro časopis Sociální práce | Sociálna práca, které vám tímto chceme nabídnout ke čtení, abychom uctili jeho celoživotní práci pro obor sociální práce. Publikované články Reflektivní praxe v ČR a její důsledky pro vzdělávání v sociální práci Profesiogram jako podklad pro konstrukci vzdělávacích programů Individuální plánování u dětí v ústavní péči Příběhy a profesionální pomáhání Vzdělávací potřeby pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí Klientův přirozený svět a sociální služby Záznam zZobrazit text

Recenze knihy: Irma Bohoňková: Manažer koučem: koučovací přístup při vedení lidí. Praha: Portál, 2022 Kniha Manažer koučem: koučovací přístup při vedení lidí od Irmy Bohoňkové je její druhou monografií. Ve své první knize se věnovala sebekoučinku, zatímco letos vydaná kniha si v předmluvě klade ambici „stát se jakousi učebnicí základů koučování pro manažery a vedoucí pracovníky“. Autorka se snaží této své ambice dosáhnout na základě sdílení znalostí a zkušeností, které jí přineslo nejen formální vzdělání (psychologie, management či mezinárodní program TASC atp.), ale zejména patnáctiletou profesionální praxí kouče. Téma samotné knihy je užitečné a prospěšné. S přihlédnutím ke skutečnosti, že koučování se dostává více a více doZobrazit text

Základní sociální poradenství Základní sociální poradenství je zákonem vymezeno jako poradenství, které poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. (Zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; § 37). Jde o poskytnutí základních informací o různých možnostech řešení situace a také o nasměrování klienta na konkrétní pomoc, kam se může obrátit. Výše zmíněný zákon ukládá povinnost zajistit základní sociální poradenství všem poskytovatelům sociálních služeb; sociální poradenství vč. toho základního je v náplni činnosti každého sociálního pracovníka (nejen v sociálních službách). Řada lidí, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, však nehledá pomoc u sociálního pracovníka či v sociální službě – mnohdy zpočátku vůbec netuší, že takováZobrazit text

Deset let v dialogu Jako doma

Slovo participace jsme tak, jak jej vnímáme dnes, tenkrát zřejmě ani neznali. Za myšlenkou zapojení žen bez domova do aktivit a vedení organizace Jako doma bylo jen mlhavé, ale urgentní přesvědčení, že bez „nich“ to přece nikdy nepůjde. Na tuhle víru jsme vsadili téměř všechno. A tak při letmém ohlédnutí u příležitosti desátých narozenin organizace Jako doma zahlédnu vskutku různorodé okamžiky. Momenty, kdy ženy bez domova početně dominují týmu organizace. Momenty, kdy, tak jako každý jiný vztah, i ten náš ztěžka drhne. Momenty, které bychom nejraději vzali zpátky. A nakonec i nesčetné chvíle, které dokazují, že participace, partnerství a rovnocenná účast jednoduše léčí.  Rosteme společně.Zobrazit text

Recenze knihy: Marek Stachoň, Jana Vrťová: Sociálna kritika a sociálna práca. Banská Bystrica: Belianum, 2021 Vysokoškolská učebnica Sociálna kritika a sociálna práca je dielo autorov Mareka Stachoňa a Jany Vrťovej, ktorí aktívne pôsobia na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Autori vysokoškolskej učebnice v texte preukázali rozsiahle vedomosti o fenoméne kritickej paradigmy ako súčasti sociálneho prostredia. Kritiku sociálnej práce vnímajú aj vo vzťahu ku kritickým prístupom sociálnej práce. Text je postavený vo výraznej miere na kvalitatívnom výskume s využitím metódy kvalitatívnej obsahovej analýzy, kde sa autori priklonili ku konvenčnému prístupu. Prínos vysokoškolskej učebnice identifikujem v popisovaných vedeckých postupoch, ktoré môžu pomôcť študentom sociálnej práce pri podobných výskumoch. Kniha obsahuje chronologickú vzťažnosť k odbornejZobrazit text

ilustrační obrázek s-case

Moderné technológie zachraňujú životy. To je fakt, o ktorom už dnes nikto nepochybuje. Mladá slovenská firma ale prináša niečo úplne nové. Drobný prenosný prístroj umožňuje kontrolu telesných funkcií a tiež ich analýzu. Aké funkcie ponúka a ako ho budú môcť využívať sociálni pracovníci? Viac detailov vám prinášame v nasledujúcom rozhovore s Martinom Pekarčíkom a Slavomírom Hruškom, dvomi tvárami inovácie zo Slovenska. „Vyvinuli sme prenosný prístroj, ktorým možno sledovať väčšinu telesných funkcií, ako napríklad teplota, glykémia, saturácia krvi či tlak, a vyhodnocovať ich. Umožňujeme tak lepší prehľad o stave pacienta a zároveň otvárame úplne novú kapitolu. Prístroj totiž umožňuje prehľad aj pre nelekársky personál ako súZobrazit text

Recenze knihy: Vladimír Lichner: Analýza radikálnych a extrémistických skupín, hnutí, siekt a kultov a ich pôsobenie v Slovenskej republike. Košice: Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2020 Problematika radikalizmu a extrémizmu, ako pretrvávajúceho sociálno-patologického javu, má v súčasnom svete rôzne podoby. Tieto javy sú sprevádzané verbálnou alebo neverbálnou nenávisťou jednotlivca, či skupiny voči inému jednotlivcovi alebo skupine. Lichner (s. 4) čitateľovi ponúka definíciu nasledovne „vo väčšine prípadov nie je extrémistické konanie orientované na získanie obohatenia či prospechu. Je postavené na odhodlaní jednotlivcov realizovať určité konanie voči obetiam v duchu presadzovaného ideového motívu“. Z pohľadu spoločnosti, ale aj ako zamerania sociálnej práce je ohrozujúcejšie vytváranie početných a štruktúrovaných skupín s pevnými členskými vzťahmi. DôkladneZobrazit text

Podmínkou úspěšnosti sociálního začleňování je aktivní přístup sociálně vyloučených obyvatel při řešení jejich potřeb a oprávněných zájmů. Pracovní skupiny komunitního plánování či lokální partnerství zřizované za tímto účelem mají síťovat místní aktéry, avšak v praxi většinou převažuje účast zástupců formálních institucí a aktivní účast obyvatel ohrožených sociálním vyloučením bývá ojedinělá. Na konci roku 2020 se do první pilotní výzvy Nadace Via na mikrogranty v sociálně vyloučených lokalitách přihlásilo celkem šest neformálních skupin obyvatel, kteří ve spolupráci s komunitními pracovníky připravili vlastní projektové žádosti. Všechny projekty byly finančně podpořeny částkou do 20 000 Kč a byly využity k rozvoji celé komunity. V říjnu 2021 proběhlo podpůrné setkáníZobrazit text