Inspirace pro praxi

Terénní služby sociální péče, tedy zejména pečovatelská služba a osobní asistence, patří k tzv. službám první linie, neboť zpravidla jejich prostřednictvím vstupuje člověk, který se dostane do situace, kdy potřebuje pomoc druhé osoby při zvládání základních životních potřeb, do celého sociálního systému. S neoddiskutovatelnou výhodou, že služba je poskytována v domácím prostředí a umožňuje tak klientovi žít jeho navyklým způsobem života v prostředí, které důvěrně zná, se pojí i jedno velké riziko. Zatímco v pobytových a ambulantních službách přichází s klientem  do styku spousta dalších osob, v terénu může být pracovník poskytovatele, zejména u osaměle žijících klientů, i jediný člověk, na jehož pomoci bývá často více, či méně závislý. A pokud jeZobrazit text

Píše se rok 1990 a v oblasti prostituce dochází v České republice značný rozvoj, otevírají se noční kluby a vzniká pouliční scéna, která je spojena s mnoha doprovodnými patologickými jevy (závislosti, kriminalitou, obchodem s lidmi atd.). V roce 1992 rovněž dochází ke vzniku organizace ROZKOŠ bez RIZIKA (dále R-R), která se primárně zaměřuje na prevenci HIV/AIDS. V průběhu let se ukazuje, že ženy poskytující placené sexuální služby potřebují nejen zdravotní, ale také sociální služby. V roce 2006 vzniká zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který R-R nabízí registrovat sociální službu terénního programu, odborného sociálního poradenství a práci s cílovou skupinou: osoby komerčně sexuálně zneužité, oběti obchodování s lidmi a osoby, které vedouZobrazit text

Jste malá organizace, která rozváží po vašem městě jídlo seniorům, auto se rozbije a vy v rozpočtu nemáte na nové? Staráte se o jiné, ale na důstojné zázemí vašich pracovníků nejsou peníze? V organizacích, které se věnují sociální práci, je rozpočet vždy velmi napnutý a na některé věci se v něm peníze nenajdou.  Zkuste doplnit rozpočet vaší organizace pomocí online fundraisingu.   Co je to online fundraising  Rozmach online darování zjednodušil dárcům podporu své oblíbené organizace na pár kliknutí. Pro organizace naopak představuje skvělý nástroj, jak získávat finanční prostředky a upevňovat vztah se svými dárci. Pod pojem online fundraising můžeme zahrnout veškerou aktivitu a prezentaci neziskovéZobrazit text

„Co děláš?” „Pracuji s Romy a pomáhám jim už devátým rokem”, tak může znít odpověď na otázku ohledně mé práce. Občas je těžké přímo takto odpovědět, protože majorita je stále nastavena v rovině předsudků a negativního vnímání tohoto etnika. Problém s obhajobou své vlastní práce u veřejnosti nemám jen já, ale potýkají se s ním i pracovníci a pracovnice, kteří se věnují „nepopulárním” cílovým skupinám obecně. Pomáhat někomu, kdo je veřejností považován za nepřizpůsobivou část obyvatelstva, je něco zcela jiného než pomáhat seniorům, lidem s handicapem nebo ohroženým dětem. Navíc vyvstává také otázka, jak se dá prokázat dopad, a tedy i potřebnost služeb, které seZobrazit text

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity svým studentům umožňuje absolvovat odborné praktické vzdělávání, přičemž jedním ze způsobů realizace je průběžná praxe ve vybrané organizaci. Jako studentky navazujícího magisterského studia v kombinované formě specializace Rozvoj a řízení v sociální práci máme v rámci praxe za úkol realizovat projekt, který bude vybrané organizaci reflektovat její potřeby. Naše skupina studentek se rozhodla věnovat v rámci praxi tématu „prestiž oboru sociální práce“. Realizaci praktické výuky jsme vykonávaly v organizaci Slezská diakonie, kde jsme v rámci mapování potřeb pomocí SWOT analýzy zjistily, že se v organizaci potýkají s určitými opakujícími se problémy, jako je například nedostatek kvalifikovaných pracovníků, zvyšující se průměrný věk zaměstnanců, nedostatečný status sociální práce,Zobrazit text

Case management v práci se seniory v kontextu problematického zdravotně-sociálního pomezí

Stárnoucí populace a měnící se vzorce nemocnosti mají za následek vyšší počet lidí se sníženou soběstačností. U těchto lidí se očekává výraznější potřeba koordinace sociální a zdravotní péče v jejich domácím prostředí. Právě case manažer může být jedním z klíčových nástrojů komplexní péče o seniory v jejich domácím prostředí. Z dlouhodobého hlediska českou společnost i nadále provází trend stárnutí populace. V České republice je 2,1 milionu obyvatel starších 65 let, což odpovídá 20,4 % populace (ČZSO 2021).  V roce 2058 by mělo být starobních důchodců přibližně 3,2 milionu, což je zhruba o třetinu více než dnes. Samozřejmě je nutné nahlížet na seniory s ohledem na značné rozdíly v tom, jak svéZobrazit text

Eva Malíková: Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb, Grada, Praha, 2020 Kniha Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb od Evy Malíkové je již druhým aktualizovaným a doplněným vydáním, které vyšlo po téměř 10 letech od vydání prvotiny. Vydání z roku 2020 si v anotaci klade za cíl „sloužit jako průvodce a rádce“, navíc je oproti původní verzi rozšířené o nové kapitoly. Nově obsažené informace by měly dle autorky doplnit čtenářem již získané vědomosti a prohloubit pochopení souvislostí v sociální gerontologii. Demografický vývoj populace, včetně jeho prognóz, jednoznačně potvrzuje aktuálnost obsažených poznatků. Při hodnocení aktuálnosti nelze opomenout ani v posledních letech tolik probíranou funkční deterioraci s disabilitouZobrazit text

Tento článek se věnuje založení profesní organizace sdružující sociální pedagogy a pojednává o důvodech a cestě vedoucí k založení této asociace, jejich cílech a hlavních vizí. V posledních letech ve školách stále narůstají problémy, které negativně ovlivňují výchovně vzdělávací proces žáků, jejichž příčiny leží v rodinném zázemí žáků, sociálním a kulturním charakteru jejich rodiny a okolí. K řešení takových problémů je nutné využívat specifické metody a postupy kombinující pedagogické metody a metody sociální práce nejen na úrovni žáka, ale také na úrovni jeho rodiny a komunity. Sociální pedagog je na základě dlouhodobých doporučení odborné veřejnosti zahrnut do strategických a koncepčních dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a již v současnéZobrazit text

Jan Váně, František Kalvas: Homelessness: probes to excluded environments, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2021 Lidí bez domova stále přibývá, v roce 2019 uvedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, že je v České republice 23 830 osob bez domova, z toho 2600 dětí a statisíce lidí jsou bezdomovectvím ohrožení. Tato čísla však nejsou konečná. Kvůli pandemii COVID-19 přišlo mnoho lidí o zaměstnání či o partnera, a v souvislosti s tím nejeden člověk přišel o střechu nad hlavou. Je však důležité podotknout, že fenomén bezdomovectví není problémem pouze jednoho města či státu, ale je fenoménem celosvětovým a zároveň celospolečenským (MPSV 2019). Právě na výzkum fenoménu bezdomovectví reaguje publikace Homelessness: ProbesZobrazit text

Mileniálov na trhu práce pribúda a ruka v ruke sa zvyšujú požiadavky zamestnancov na svojich zamestnávateľov. Doba, kedy stačilo chodiť do práce a dostávať za to plat je nenávratne preč. Napriek tomu, že každoročne sa populácia na svete zvyšuje, ponuka pracovných miest prevyšuje počet záujemcov o prácu, pociťujeme nedostatok zamestnancov v určitých profesiách. Priblížime si oblasť sociálnych služieb, ktorá patrí k základným pilierom každej spoločnosti a ich „kvalita“ predurčuje vyspelosť v starostlivosti o svojich najzraniteľnejších občanov.  Z každej strany je počuť, že je nedostatok zamestnancov a nemá kto pracovať, ale nie je tomu tak. Alibizmus často zaodieme do fráz, ktoré sú spoločensky akceptovateľnejšie ako sebareflexia. Nie je problém nedostatok ľudí, ale otázkou kde sú. Prečo zamestnanciZobrazit text