Inspirace pro praxi

Zhoršující se duševní zdraví (dále jen DZ) dětí a dospívajících je v posledních dvou letech skloňováno téměř ve všech oblastech, které se věnují práci s dětmi a mládeží. Reflektují jej služby, odborné platformy i mainstreamová média. Často je nárůst duševních obtíží dáván do souvislosti s dopady pandemie Covidu-19, neznamená to však, že čím víc se pandemii vzdalujeme, tím obtíží ubývá. Linka bezpečí (2024) uvádí, že v prvních třech měsících roku 2023 zaznamenali o 30 % více případů sebepoškozování než ve stejném období loňského roku. Co se tedy děje, že se tolik mladých lidí cítí špatně? A jak na to mohou reagovat preventivní sociální služby jako jsou nízkoprahové kluby pro děti aZobrazit text

Bernard Schwartz, John V. Flowers: Jak selhat jako terapeut: 57 způsobů, jak ztratit nebo poškodit svého klienta. Praha: Portál, 2022 Robia terapeuti a terapeutky chyby? Toto je otázka, ktorú si nepochybne môžu klásť klienti a klientky, ktorých obraz o psychoterapeutoch býva značne ovplyvnený ich mediálnym vyobrazením. Predstava terapeuta alebo terapeutky ako mimoriadne skúseného človeka, navyše podkutého kvalitným vzdelaním a rôznymi výcvikmi, môže vyvolať dojem, že niekto taký predsa chyby nerobí. Pritom nezdravý obdiv a nekritické vnímanie môže paradoxne ohroziť priebeh samotnej terapie, či viesť k jej predčasnému ukončeniu. Otázky, či je normálne robiť v terapii chyby, koľko chýb je prípustných a čo robiť, aby ichZobrazit text

Peněženka nalezená ve vlaku s pár stokorunami, ale i s osobními doklady a platební kartou. Vloupání do domu osaměle žijícího muže, při kterém byly odcizeny i památeční sběratelské předměty. Dcera, která pod vlivem alkoholu dlouhodobě týrala svoji matku, se kterou žila ve společné domácnosti. Rvačka v obchodě, která skončila těžkým ublížením na zdraví. Tyto příběhy mají něco společného. Pachatelé i oběti z těchto příběhů využili příležitosti podívat se do očí druhé straně. Zúčastnili se totiž restorativního setkání (nejčastěji mediace nebo rodinné skupinové konference) na střediscích Probační a mediační služby.  Probační a mediační služba od svých počátků vychází z principů restorativní justice, která považuje trestný čin nejen za porušení právních předpisů,Zobrazit text

Náhrada škody je často tabu a je vnímána jako určitá hradba mezi pachatelem a poškozeným. Aby však docházelo k její realizaci, tedy hrazení, je mnohdy nutné obě strany propojit.  Informace jako základ Náhrada škody způsobená trestnou činností je téma, které při naší práci se zadluženými osobami ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění řešíme velice často. Abychom mohli danou situaci řešit opravdu efektivně a zároveň odborně, musíme pracovat s oběma stranami. Tedy pachateli i poškozenými.  Základem jsou vždy informace. O spáchaném trestném činu, o poškozeném nebo oběti, o dopadech na tyto osoby a jejich život, o počtu poškozených nebo o možnostech pachatele škodu hradit. S otázkou náhradyZobrazit text

Článek s názvem Techniky práce sociálního kurátora s pachateli trestných činůa s poškozenými osobami je zaměřen na popis a postavení sociálních kurátorů při práci s pachateli trestných činů a na dvě základní techniky, jak analyzovat jejich život a dopady trestné činnosti.  Sociální kurátor  Historický kontext sociální kurately při odborné práci s propuštěnými osobami lze stanovit rokem 1968. Začátek byl spojen s projektem Řásnovka, ve kterém se ukázala potřebnost spolupráce s propuštěnými osobami z výkonu trestu odnětí svobody (Davidová, 2010). I přes dlouholetou působnost sociálních kurátorů se v posledních letech opakovaně vedou odborné diskuze nad označením profese sociálního kurátora. „V roce 2019 proto vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí písemné stanovisko potvrzující legitimní a tradičníZobrazit text

Rok 2020 byl pro nás všechny velkou výzvou, dříve nepředstavitelnou. Pandemie nové nemoci covid-19 ovlivnila většinu lidí po celém světě. Přinesla do našich životů ztrátu blízkých, bezmoc, frustraci a spoustu omezení, zákazů a nových vládních opatření. Pomohla nám se na nějaký čas zastavit, prozkoumat, jakým způsobem společnost funguje a přehodnotit dosavadní způsob života. Jaké hrozby a příležitosti pandemie pro komunitní práci v Třinci na Borku představovala? Pojďte si to nyní s námi, očima komunitních pracovnic, s odstupem času připomenout. Po dlouhých přípravách nastal den D. Vyrážíme s aktivní obyvatelkou a zároveň lídryní komunity a tanečním souborem dětí z Třince do Prahy na vysněný workshop. Ve vlaku se dozvídáme, že s okamžitouZobrazit text

Bohumila Baštecká a kol.: Rozhodujeme se s podporou, Karolinum, Praha, 2022 Ptáme-li se, co je rozhodování, podpora, rovnost, možnost, důsledek, …, taktéž, zda a jak je možné myslet na všechny, je vhodné se do textu ponořit. Možností je si vybírat části knihy podle vlastních preferencí, ale až v kontextu celé knihy zaznívají hodnoty, na kterých je postavena, ať už se jedná o lidství, nebo sounáležitost. Lidé, ať už z jakéhokoliv důvodu, přicházejí o schopnost rozhodovat o sobě samém, jsou zbavováni anebo omezováni ve svéprávnosti, je tedy omezována způsobilost k právním úkonům. Nabízí se otázka, zda ve společnosti, kde jsou všeobecně posilována lidská práva, není nasnadě podporovat osoby takovým způsobem,Zobrazit text

Pandemie Covid-19 s sebou přinesla změny do běžného života, u mnohých v podobě déle stráveného času na internetu, ať už kvůli práci, studiu, pro zaplnění volného času či udržení sociálních kontaktů, což přispělo k rozšíření internetu i do rodin, které od něj byly dříve distancovány. Nabízí se otázka, zda tyto změny vedly k vyšší prevalenci závislosti na internetu a zda je možné vymezit skupinu náchylnější k této závislosti. Netolismus a jeho sociální dopady Závislost na internetu, označována jako “netolismus”, se klasifikuje jako nelátková, behaviorální, nechemická či nedrogová závislost (Státní zdravotní ústav, www.nzip.cz), konkrétně se jedná o používání internetu, které s sebou do života jedince přinášíZobrazit text

Fungování v době protiepidemických opatření Doba, kdy došlo k šíření onemocnění Covid-19 v celém světě, měla za následek nejen značná úmrtí na toto onemocnění, ale došlo také k omezení lékařské péče, běžných vyšetření a operačních zákroků. Zásadní dopad mělo onemocnění Covid-19 a restrikce spojené vůči jeho šíření také na duševní zdraví jedinců. Zasaženi byli také ti, kteří i před propuknutím celosvětové pandemie byli zatíženi závažným duševním onemocněním a změny související s onemocněním Covid-19 měly na jejich psychický stav významný dopad. Osoby se závažným duševním onemocněním, potýkající se například se schizofrenií, bipolární poruchou nebo obsedantně-kompulzivní poruchou, tvoří cílovou populaci péče v nově vznikajících Centrech duševního zdraví (dále CDZ) (MZ ČR, 2021). ReformníZobrazit text

Sociální práce prochází v současné době těžkou zkouškou a musí reagovat na aktuální proměny společnosti. Tomu brání nedostatečná míra institucionalizace sociální práce, v jejímž důsledku často dochází k nejasnosti jejích vlastních hodnot a cílů. V následujícím textu se pokusíme představit, co z našeho úhlu pohledu utváří moudrost praxe sociální práce, která může přispět k řešení aktuálních společenských výzev.  Jsme zástupci Platformy pro včasnou péči, jež je neformálním spojením organizací z České republiky, které se v různé míře věnují včasné péči a podpoře dětí od narození do 8 let a jejich rodin. Naše aktivity cílí na všestranný rozvoj dětí, které vyrůstají v nepodnětném prostředí a jsouZobrazit text