Inspirace pro praxi

Recenze knihy: Marek Stachoň, Jana Vrťová: Sociálna kritika a sociálna práca. Banská Bystrica: Belianum, 2021 Vysokoškolská učebnica Sociálna kritika a sociálna práca je dielo autorov Mareka Stachoňa a Jany Vrťovej, ktorí aktívne pôsobia na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Autori vysokoškolskej učebnice v texte preukázali rozsiahle vedomosti o fenoméne kritickej paradigmy ako súčasti sociálneho prostredia. Kritiku sociálnej práce vnímajú aj vo vzťahu ku kritickým prístupom sociálnej práce. Text je postavený vo výraznej miere na kvalitatívnom výskume s využitím metódy kvalitatívnej obsahovej analýzy, kde sa autori priklonili ku konvenčnému prístupu. Prínos vysokoškolskej učebnice identifikujem v popisovaných vedeckých postupoch, ktoré môžu pomôcť študentom sociálnej práce pri podobných výskumoch. Kniha obsahuje chronologickú vzťažnosť k odbornejZobrazit text

ilustrační obrázek s-case

Moderné technológie zachraňujú životy. To je fakt, o ktorom už dnes nikto nepochybuje. Mladá slovenská firma ale prináša niečo úplne nové. Drobný prenosný prístroj umožňuje kontrolu telesných funkcií a tiež ich analýzu. Aké funkcie ponúka a ako ho budú môcť využívať sociálni pracovníci? Viac detailov vám prinášame v nasledujúcom rozhovore s Martinom Pekarčíkom a Slavomírom Hruškom, dvomi tvárami inovácie zo Slovenska. „Vyvinuli sme prenosný prístroj, ktorým možno sledovať väčšinu telesných funkcií, ako napríklad teplota, glykémia, saturácia krvi či tlak, a vyhodnocovať ich. Umožňujeme tak lepší prehľad o stave pacienta a zároveň otvárame úplne novú kapitolu. Prístroj totiž umožňuje prehľad aj pre nelekársky personál ako súZobrazit text

Recenze knihy: Vladimír Lichner: Analýza radikálnych a extrémistických skupín, hnutí, siekt a kultov a ich pôsobenie v Slovenskej republike. Košice: Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2020 Problematika radikalizmu a extrémizmu, ako pretrvávajúceho sociálno-patologického javu, má v súčasnom svete rôzne podoby. Tieto javy sú sprevádzané verbálnou alebo neverbálnou nenávisťou jednotlivca, či skupiny voči inému jednotlivcovi alebo skupine. Lichner (s. 4) čitateľovi ponúka definíciu nasledovne „vo väčšine prípadov nie je extrémistické konanie orientované na získanie obohatenia či prospechu. Je postavené na odhodlaní jednotlivcov realizovať určité konanie voči obetiam v duchu presadzovaného ideového motívu“. Z pohľadu spoločnosti, ale aj ako zamerania sociálnej práce je ohrozujúcejšie vytváranie početných a štruktúrovaných skupín s pevnými členskými vzťahmi. DôkladneZobrazit text

Podmínkou úspěšnosti sociálního začleňování je aktivní přístup sociálně vyloučených obyvatel při řešení jejich potřeb a oprávněných zájmů. Pracovní skupiny komunitního plánování či lokální partnerství zřizované za tímto účelem mají síťovat místní aktéry, avšak v praxi většinou převažuje účast zástupců formálních institucí a aktivní účast obyvatel ohrožených sociálním vyloučením bývá ojedinělá. Na konci roku 2020 se do první pilotní výzvy Nadace Via na mikrogranty v sociálně vyloučených lokalitách přihlásilo celkem šest neformálních skupin obyvatel, kteří ve spolupráci s komunitními pracovníky připravili vlastní projektové žádosti. Všechny projekty byly finančně podpořeny částkou do 20 000 Kč a byly využity k rozvoji celé komunity. V říjnu 2021 proběhlo podpůrné setkáníZobrazit text

Do nedávna jsme to všichni znali. Aktualizace standardů – noční můra všech vedoucích. Udržovat vše aktuální, při jakékoliv změně rychlá výměna příslušných dokumentů na všech místech, rychlé proškolení zaměstnanců. A ze strany zaměstnanců často i pocity zbytečnosti a únava z nekonečné administrativy. Je tomu tak v sociálních službách, ale i ve zdravotnictví.Zobrazit text

Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) zorganizovala na základě podnětů pracovní skupiny dne 10. února 2022 odbornou konferenci s názvem Inovace v terciárním vzdělávání sociálních pracovníků v ČR. Konference se konala v online prostoru. Primárním cílem konference bylo zjistit, jak konkrétně členské školy ASVSP v praxi reflektují trendy ve vzdělávání a potřeby praxe ve svých regionech. Zajímala nás také očekávání členských škol od ASVSP k zavádění inovací ve vysokoškolském vzdělávání v sociální práci. Důležitým cílem i bylo identifikovat příklady dobré praxe. Konference se zúčastnilo 40 účastníků. 12 kolegů a kolegyň referovalo o jejich zkušenostech s inovacemi ve vzdělávání, které realizují v prostředí členských škol. Představili se vyučující ze čtyř univerzit (FakultaZobrazit text

Pandemie covidu-19 přinesla pravděpodobně jednu z největších ekonomických a sociálních krizí 21. století. Tato krize měla velmi vážné důsledky také na oblast sociální práce a v mnoha ohledech se projevily její dopady na provoz a fungování sociálních služeb (nejen pobytových). V této těžké době se ukázalo, jak důležitou společenskou úlohu sociální služby mají. Vzrostl počet lidí, kteří se v důsledku pandemie ocitli v těžké psychické a sociální situaci a potřebovali odbornou pomoc. Vládní nařízení a opatření vedla k omezení kontaktů a mnoho lidí se ocitlo v sociální izolaci. Jedním ze zdrojů sociálních kontaktů se stalo užívání informačních a komunikačních technologií. Schopnost ovládat tyto moderní technologie otevíralaZobrazit text

Informací je na českém internetu velké množství. Ne všechny jsou však ověřené, a nelze se tedy na ně plně spolehnout. Z tohoto důvodu jsme se v Centru pro dítě a rodinu Valika, z.s. rozhodli spustit projekt #zeSPODu, který přináší ozdrojované informace z oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb pro rodiny a děti. Projekt #zeSPODu vyjma webových stránek www.zespodu.cz nabízí i propojení se svými čtenáři prostřednictvím sociálních sítí Instagram a Facebook. První jmenovaná sociální síť má podle dostupných informací v Česku přibližně 3 miliony uživatelů (České noviny, 2021). Nejvíce ji využívají lidé do 30 let. Stále však platí, že nejvíce Čechů využívá Facebook. Pro prezentaci informací zeZobrazit text

Může člověka nahradit stroj i v oblasti sociální práce? Otázka, kterou si s určitou mírou vážnosti kladou i profese založené na lidském vztahu minimálně v posledním desetiletí, kdy je zřetelný nástup „učících se“ umělých systémů. Přesto je to však otázka, jejíž skutečné naplnění, dle našeho názoru, stále ještě není skutečně aktuální. Poradenství v sociální práci je založeno na poradenském rozhovoru. Součástí tohoto nástroje je lidský vztah mezi poradcem (sociálním pracovníkem) a uživatelem služby. S vědomím jisté nenahraditelnosti člověka – profesionála v oblasti odborného sociálního poradenství, se pracovníci Ústavu sociální práce filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a Občanského poradenského střediska, o.p.s. pustili v rámci grantu Technologické agentury ČR (od 2020 do 2023)Zobrazit text

Online svět je pro mladé stále přirozenějším prostředím. Z výzkumu Kopeckého a Szotkowského (2019) vyplývá, že ze vzorku 27 177 dětí jich ve věkové hranici do 13 let používá sociální sítě 51,75 %, ve vzorku 13–17 let je to až 75,61 %. Není ani překvapením, že 51,75 % dětí mladších 13 let využívá sociální sítě i přesto, že nesplňují věkový limit.[1] Výzkum dále ukazuje, že 59 % z dotazovaných dětí a mladých lidí není závislých na připojení přes Wi-Fi, ale má možnost připojit se na internet pomocí nějaké formy čerpání dat – tedy v zásadě neomezeně (Kopecký, Szotkowski, 2019). A proto bylo jen otázkou času, kdy do onlineZobrazit text