O časopisu

Časopis Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work vychází 6x ročně (4x ročně v češtině a 2x ročně v angličtině). Časopis vychází v tištěné i elektronické verzi a má přiděleno následující ISSN:

 • ISSN 1213-6204 (Print)
 • ISSN 1805-885X (Online)

Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR je: MK ČR E 13795

Náš pohled na sociální práci

Sociální práce je teoretickou i praktickou disciplínou vycházející z mnoha vědních oborů. Využívá poznatků psychologie, sociologie, ekonomie, práva, pedagogiky, lékařství a jiných vědních disciplin. Vzhledem k této své multiparadigmatičnosti dosud nebyla jednoznačně definována. Přes svou šíři záběru je však její úkol jasně vymezitelný: je jím snaha řešit na profesionální úrovni problémy lidí nacházejících se v obtížných životních situacích. Tyto situace jsou přitom v sociální práci pojímány v kontextu sociální reality, čímž se sociální práce výrazně odlišuje od jiných pomáhajících profesí. Tento pohled umožňuje sociální práci pojímat problémy člověka jako obtíže přesahující jisté hranice a ovlivňující nejen jeho samého, ale celé jeho sociální okolí.

Obtížné životní situace zažívají různé skupiny osob. Klienty sociálních pracovníků jsou tak nejen bezdomovci, drogově závislí, duševně nemocní či mentálně postižené osoby, ale i týrané ženy či děti, nezaměstnaní či uprchlíci hledající azyl. Při snaze pomoci se však sociální pracovník zabývá celkovou situací člověka. Bere tak při své práci v potaz nejen faktory sociální, ale i faktory psychické, biologické či duchovní. Tento přístup mu umožňuje správně stanovit sociální diagnózu a na jejím základě následně provádět sociální terapii. Jinými slovy, obtíže člověka, které mají sociální charakter, mohou pramenit i z jiné než (jen) sociální dimenze a tu je potřeba odhalit, aby mohlo být člověku pomoženo buď sociálním pracovníkem samotným či jiným odborníkem v dané oblasti, například psychologem.

Naším posláním je:

 • podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce,
 • podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci praxe sociální práce,
 • přispívat k rozvoji sociální práce jako vědní disciplíny a ke zkvalitnění vzdělávání v sociální práci,
 • podporovat zájmy poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.

V zájmu dosažení našeho poslání bude časopis v rámci obce sociálních pracovníků a s nimi spolupracujících a pomáhajících pracovníků jiných oborů podporovat:

 • postoje, které považují odbornost a lidskost za rovnocenná kritéria kvality sociální práce,
 • postoje, které kladou důraz na propojení teoretického zdůvodnění postupů sociální práce s její praktickou orientací na problémy klientů a jejich reálné možnosti,
 • soudržnost všech, kteří se angažují ve prospěch řešení problémů klientů prostřednictvím sociální práce,
 • otevřenou, odlišnosti chápající, poučenou a věcnou diskusi v rámci obce sociálních pracovníků,
 • chuť a zájem sociálních pracovníků vidět sebe samé očima jiných.

Profesor Libor Musil k založení časopisu řekl:
„Důvodů, proč jsme začali vydávat časopis, je z mého hlediska více. Ve vztahu ke společnosti: je důležité dosáhnout uznání oboru, který byl v očích společnosti redukován na výkon úředních povinností státu a laickou pomáhající činnost, vyžadující kvalifikaci. Ve vztahu k lidem z oboru bych uvítal, kdyby vznikl prostor pro vzájemnou výměnu myšlenek, zkušeností i pro diskusi. Existence časopisu podmiňuje vznik oborového společenství, které dokáže formulovat a sledovat společné zájmy a cíle. Za nezbytnou považuji otevřenou komunikaci mezi teoretiky – psavci, teoreticky vzdělanými praktiky a praktiky, kteří se o teorie příliš nezajímají. Všechny tři kategorie se mohou vzájemně velmi obohacovat a nalézat představy, které by jinak nevznikly. Bádající a hledající lidé v oboru potřebují mít kde publikovat výsledky své práce a touží i po tom, aby se o nich diskutovalo. Časopis by jim tuto možnost měl otevřít.“

Jaké články u nás vychází?

Časopis Sociální práce/Sociálna práca se skládá ze dvou částí, a to publicisticko–praktické a akademické části. Každá část vychází odděleně na různém médiu.