Online články

Sekce Online články je publicistiko-odbornou částí časopisu Sociální práce | Sociálna práca. Část článků se vztahuje k tématům jednotlivých čísel časopisu dle edičního plánu, další články reagují na aktuální dění v prostředí sociální práce, sociální politiky a příbuzných oborů (např. adiktologie, psychologie, sociologie). Posílat je možné texty do těchto rubrik: O čem se mluví, Fakta, legislativa a dokumenty a Inspirace pro praxi (sem patří i recenze knih). 

Od akademických textů se liší tím, že neprocházejí recenzním řízením. Každému článku se věnuje některá z našich redaktorek, která s vámi bude konzultovat oborovou přiměřenost vašeho textu a pomůže vám jej nasměrovat tak, aby byl co nejpřínosnější pro čtenáře časopisu.

 

Subjektivní vnímání etických problémů sociálními pracovníky ve veřejné správě / sociálními kurátory pro dospělé

Subjektivní vnímání eticky problematických situací sociálními pracovníky může být v mnoha případech odlišné od teoretických východisek etiky v sociální práci. Sociální pracovník je pak nucen hledat vlastní strategie řešení situací, které vnímá jako eticky problematické a v rozporu s jeho vlastními hodnotami. Vznikají tak individuální „etické kodexy“ a individuální strategie řešení eticky nejednoznačných situací. Ve svém příspěvku se věnuji problémům, které sociální pracovníci ve veřejné správě (zpravidla se jedná o sociální kurátory pro dospělé) vnímají jako eticky problematické. Nabídnout chci určitý vhled do toho, jak sociální pracovníci subjektivně vnímané problematické situace řeší a jaké volí strategie jejich zvládání. Příspěvkem chci také poukázat na to, že stávající teoreticky definované etickéZobrazit text

Týden sociálních služeb vyvrcholil XII. kongresem poskytovatelů sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pořádá v rámci Týdne sociálních služeb ČR, který vyhlašuje tradičně spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí a v letošním roce připadl na 4. až 10. října, výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb. Letos se konal již podvanácté, a to 7. a 8. října. Jako každý rok tak i letos se sjela celá řada zajímavých hostů a řečníků, kteří po téměř dvouleté odmlce způsobené koronavirem, mohli diskutovat na aktuální témata, jež hýbají světem sociálních služeb, a o problémech, kterým musí poskytovatelé čelit nejen kvůli pandemii covidu-19. Prvním kongresovým dnem provázela moderátorská dvojice prezident APSS ČR Jiří Horecký a předsedkyně Profesního svazu sociálních pracovníkůZobrazit text

Doprovázení pěstounů zahrnuje pomoc i kontrolu. Stěžejní je zájem dítěte

Organizace Rozum a Cit, z.s., vznikla v roce 2000 s posláním pomáhat znevýhodněným a ohroženým dětem. Více než 20 let pracuje s pěstounskými rodinami a zároveň podporuje a rozvíjí myšlenku náhradní rodinné péče v ČR.  Kromě přímé práce s pěstouny se Rozum a Cit aktivně zapojuje do diskusí týkajících se systémových změn v oblasti náhradní rodinné péče, a to například prostřednictvím testování pilotního projektu Doprovázení, jehož principy se staly stavebním kamenem novely zákona o sociálně právní ochraně dětí (dále SPOD), který vešel v platnost v roce 2013. [1] V následujících rozhovorech představujeme činnost organizace Rozum a Cit, která v roce 2013 získala pověření k výkonu SPOD. Dnes má organizaceZobrazit text

Zrychlení výstavby, posílení veřejného bytového fondu či legislativní ukotvení. Předvolební recepty politických stran však na vyřešení krize bydlení nestačí

Výrazně posílit státní či obecní bytový fond, zrychlit tempo výstavby. Na tom, jaké kroky je třeba podniknout v oblasti bytové politiky, se před sněmovními volbami shodují téměř všechny kandidující subjekty. Jen málokterá z politických stran však předkládá realistický plán, který by se po vzoru OECD či Sociologického ústavu AV ČR soustředil na nabídkovou i poptávkovou stranu trhu s bydlením, všímá si ve své analýze [1] iniciativa Za bydlení. Vládní strany: opakování téhož i příslib změny Přestože součástí programu současné vlády byla i příprava zákona o sociálním bydlení, kabinet Andreje Babiše od něj upustil s tím, že namísto legislativy je třeba stavět byty. Vít Lesák z PlatformyZobrazit text

Jak jsem se stala patronkou? Rozhovor se sociální pracovnicí Petrou Flumovou

Proč jste se rozhodla pro využití možnosti nadace Patron dětí? Napadlo Vás to přímo v souvislosti s konkrétním příběhem někoho z Vašich klientek a klientů? Na základě přání mé klientky, která mě oslovila a požádala, zda bych jí nedělala patronku v nadaci Patron dětí. Do té doby jsem o nadaci nevěděla. Možná jsem někde na internetu zahlédla logo nebo něco podobného ale osobní zkušenost jsem neměla. Maminka Kuby mě vysvětlila, o co jde a co bude mým úkolem, zbytek už jsem si zjistila přímo na webových stránkách nadace. Jak náročné bylo se spojit s nadací? Co se stalo po evidování Vaší žádosti? Popište nám prosím postup, jak jste se stalaZobrazit text

Gruzie míří k modernímu systému zdravotnictví. Stojí za ním Češi.

Gruzínské zdravotnictví se potýká s řadou výzev. Dostupnost kvalitní zdravotní péče je především ve venkovských oblastech komplikovaná. Charita Česká republika ve spolupráci s gruzínským Ministerstvem zdravotnictví zavádí moderní zdravotnický IT systém, který povede ke zvýšení kvality a standardizaci primární péče. Tento nově zaváděný registr prošel zatěžkávací zkouškou v době pandemie. Díky němu se podařilo efektivně zvládnout organizaci očkování. „Charita Česká republika se s podporou České rozvojové agentury věnuje rozvoji gruzínského zdravotnictví už několik let,“ vysvětluje vedoucí mise Charity Česká republika v Gruzii Jan Blinka. „Využití komplexních IT řešení představuje jeden z dalších významných kroků k tomu, aby bylo možné monitorovat kvalitu poskytovaných služeb a standardizovalo se a usnadnilo poskytování zdravotní péče v zemi.Zobrazit text

Uplatnenie sociálneho pracovníka pri práci s obeťou mobbingu

Úvod Psychické násilie na pracovisku je dlhodobým, vysiľujúcim a veľmi zákerným procesom, pretože agresor útočí skryto a rafinovane. Pred ostatnými sa snaží z obete vytvoriťneschopného zamestnanca. Tento proces sa začína väčšinou nevyriešeným banálnym konfliktom. Napadnutá osoba si neuvedomuje, že útoky na ňu sú vedené s cieľom ublížiť jej. Útokov pribúda, agresor obeť mobbingu ponižuje, útočí na jej sebavedomie a sebahodnotenie, tá je vyčerpaná, nedokáže sa brániť, prejavujú sa u nej rôzne telesné a psychické symptómy (Kratz, 2005, s. 27‒28). Obeť mobbingu najčastejšie rieši svoju situáciu odchodom zo zamestnania, ale negatívne následky mobbingu si nesie so sebou. Mobbing dlhodobo sťažuje sociálne fungovanie jeho obetí. Pôsobí ako prekážka,Zobrazit text

Asistovaný kontakt a asistované předávání jako metoda sociální práce s rodinou a dětmi

Rozvod rodičů bývá náročnou situací nejen pro rodiče samotné, ale také pro jejich děti. Stejně tak bývá náročný pro děti rozchod jejich rodičů v případě, že nebyli sezdaní. Děti se stávají jádrem sporu, jedna či obě strany je využívají jako zbraň proti druhému partnerovi/rodiči. Z našeho úhlu pohledu si dospělí v této náročné situaci dokážou obstarat podporu právních zástupců, mají svou vlastní podpůrnou síť přátel, kteří vždy potvrdí, že vina je na straně druhého, v případě, že to potřebují, mohou chodit na psychoterapii či využít jiných služeb zaměřených na provázení tímto náročným životním obdobím. V praxi se setkáváme, že děti uprostřed rozvodu svých rodičů zůstávají osamoceny. Jejich chováníZobrazit text

Nová česká studie o virtuální realitě pro seniory: Nevhodná technologie, nebo budoucnost aktivizace?

Myšlenka využití virtuální reality pro aktivizaci seniorů s omezenou pohyblivostí je tak lákavá a do očí bijící, že je až s podivem, jak málo je v současné době v oblasti sociální péče rozšířená. Jedním z důvodů, jež brání jejímu širšímu uplatnění, je velké množství mýtů a negativních prekoncepcí, které o této technologii a jejím využití u seniorů panují. Pečovatelé i široká veřejnost se často domnívají, že je virtuální realita (VR) pro seniory příliš moderní a nepřinese jim žádnou hodnotu, zvláště pokud třeba trpí Alzheimerovou chorobou. Dřívější studie přitom prokázaly velký potenciál právě pro tuto skupinu. Například korejský experiment (Kim, Pang a Kim, 2019) dokázal zastavitZobrazit text

Anonymní alkoholici a podobné organizace prakticky

Úvod Sociální pracovníci by měli být o těchto organizacích dobře informování. Budou pak moci poskytovat klientům relevantní informace a lépe zodpovídat jejich dotazy. Většina z toho, co uvádíme dále, platí pro Anonymní alkoholiky i sesterské organizace, jako jsou Anonymní narkomani nebo Anonymní gambleři. Některé svépomocné organizace pro návykové problémy, které působí i v Česku Anonymní narkomani: anonymni-narkomani.webnode.cz, Anonymní gambleři: anonymnigambleri.cz, Příbuzní závislých osob: alanon.cz, Anonymní sexholici: saa-cesko.cz, Anonymní alkoholici: www.anonymnialkoholici.cz. Organizace Anonymní alkoholici inspirovala svého času docenta Skálu k vytvoření socioterapeutického klubu. Tato léčebná modalita se v tehdejším Československu i v jiných zemích rozšířila a mnohde funguje dodnes. Navíc je pravděpodobné, že organizace typu Anonymních alkoholiků podnítily rozvojZobrazit text

Motivace klientů v resocializačním a preventivním programu

Resocializační a preventivní program Z kruhu ven je dlouhodobý individuální program pro mladistvé a mladé dospělé (15–30 let), kteří se dostali do konfliktu se zákonem nebo se vrací z výkonu trestu. Klient v programu spolupracuje s klíčovým pracovníkem, na společná individuální sezení je možné přizvat také klientovu rodinu či jinou jeho blízkou osobu. Spolupráce s klientem probíhá na třech úrovních, které se navzájem prolínají na základě potřeb a schopností klienta. Na nejhlubší terapeutické úrovni pracuje klient na získání náhledu a lepšího porozumění sobě samotnému, na úrovni dovednostní si trénuje dovednosti nevyhnutelné pro zvládání obtížných situací a na třetí edukační úrovni získává nové poznatky a informace v oblasti osobníhoZobrazit text

Seznamte se s profesí terénní interkulturní pracovník!

Terénní interkulturní pracovník, který pracuje s migranty, je osoba, která vykonává práci v prostředí migrantů a je rodilým mluvčím jazyka dané komunity. Tato práce začíná „na ulici“ mimo oficiální kancelář a její náplní je aktivně vyhledávat potenciální klienty (v komunitách migrantů, klubech, na ulici, ubytovnách, nádraží, hřištích), protože ti se ne vždy dozvědí o službách, které pro ně mohou být přínosné. Je to tedy způsob šíření a cílení služby přesně tam, kde je potřeba. Terénní interkulturní pracovník motivuje klienta k začlenění se do společnosti. Jejich vztah tak musí být postavený na vzájemné důvěře.  Ana pracuje v InBázi jako terénní interkulturní pracovnice pro klienty ze zemí, kde je mateřským jazykem španělština.Zobrazit text

Problémy s bydlením trápí každého desátého obyvatele Česka. Pomohl by koncepčnější přístup státu i nový propracovaný zákon

Až milion lidí v Česku čelí vážným problémům s bydlením. Vyplývá to ze Zprávy o vyloučení z bydlení za rok 2021, kterou vydala iniciativa Za bydlení. Ze zjištění mimo jiné vyplývá, že mezi nejohroženější skupiny obyvatelstva patří seniorky a senioři, kteří se v posledních letech dostávají do bytové nouze stále častěji. Kromě bezdomovectví, které je nejkrajnějším projevem krize bydlení a týká se minimálně 11 tisíc obyvatel republiky, přibývají v Česku další negativní jevy spojené s bydlením. V bytové nouzi se nachází 36 až 61 tisíc domácností, v nichž vyrůstá 20 až 51 tisíc dětí do 18 let. Dalších 130 až 190 tisíc domácností s přibližně 80Zobrazit text

Recenze knihy: Homosexualita a homofóbia v kontexte sociálnej práce

Recenze knihy: Ján Šimko, Dušan Šlosár. Homosexualita a homofóbia v kontexte sociálnej práce. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. V postmodernej spoločnosti sa často stretávame s rôznymi úvahami o sexualite, ktorá je dôležitou súčasťou ľudského bytia. Problémy so sexuálnou orientáciou a sexuálnym životom podliehajú v súčasnej dobe značnej kritike. Erotické túžby a citová náklonnosť k inému človeku sú pritom ľuďom tak prirodzené. Cieľom monografie je rozpracovanie problematiky ľudskej sexuality, a to v súvislosti s homosexuálnou orientáciou. Monografia sa venuje aj formovaniu homosexuálnej identity a coming outu v obidvoch formách (vonkajší a vnútorný coming out). Okrem iného, autori indikujú koncepty heteronormativity, heterosexizmu a prejavov homofóbie, ako záveru mnohých prepojených faktorov. Prostredníctvom prístupov v sociálnej práci autori definujú jednotlivé teórie zameranéZobrazit text

Veřejně prospěšné práce jako odrazový můstek na pracovní trh? Výzvy a potřeby spojené s týmovým vedením dlouhodobě nezaměstnaných lidí

Institut veřejně prospěšných prací (VPP) existuje v ČR od 90. let 20. století, přičemž jeho současná podoba je založena na Zákoně o zaměstnanosti z roku 2004, vyhláškách MPSV a generálního ředitelství Úřadu práce ČR (ÚP ČR). VPP jsou jedním z hlavních nástrojů české aktivní politiky zaměstnanosti. Jejich cílem má být aktivizace nezaměstnaných a získání či udržení pracovních návyků. V zákoně jsou vymezeny jako časově omezené pracovní příležitosti spočívající v provádění nekvalifikovaných činností a musí být vykonávány ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí – obvykle se jedná o obce a příspěvkové organizace obcí, v menší míře o nevládní organizace, školy a další subjekty. Zaměstnání v rámci VPP může v současnosti podleZobrazit text

Recenze knihy: Sexualita osob s postižením a znevýhodněním

Recenze knihy: Martina Venglářová, Petr Eisner a kol. Sexualita osob s postižením a znevýhodněním. Praha: Portál, 2013. Sexualita patří k základním lidským potřebám a je hodnotnou součástí života všech lidských bytostí bez rozdílu. Přes tento nezpochybnitelný fakt však můžeme vysledovat, že osoby se zdravotním postižením/znevýhodněním byly prizmatem medicínského modelu velmi často vnímány jako „pasivní příjemci péče“, kteří jsou „asexuální“, což generovalo řadu mýtů o jejich sexuálních potřebách. Humanizační tendence ve společnosti odrážející paradigmatický posun k sociálnímu modelu postižení (Pfeiffer, 2005) však mají za následek, že postupně dochází ke zplnomocnění těchto jedinců jako aktivního subjektu sexuálních práv. Nastíněný myšlenkový přerod, podpořený mj. Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením (2007), způsobuje, že ačkolivZobrazit text

Standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí a jejich užitečnost v praxi

Předkládaný text pojednává o reflexi aktuální praxe v oblasti orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Aktuální platná legislativa ukládá OSPODům povinnost vykonávat činnosti na základě zpracovaných a průběžně aktualizovaných standardů, které mají garantovat jistou míru kvality poskytovaných služeb, a to zejména v zájmu nezletilých dětí. Otázkou zůstává, zda standardy mohou skutečně výše zmíněné zajistit, kde mohou být limity po formální stránce a jaká je realita v praxi. Text bude věnován zamyšlení se nad tím, jak pracovníci OSPOD pracují s ohledem na zpracované standardy, zda existují limity, které brání kvalitnímu výkonu SPOD. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo PamatovatZobrazit text

Vznikla databáze sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

K současnému pojetí sociální práce a práce v multidisciplinárním týmu bezpodmínečně patří síťování. Sociální pracovník jako garant výkonu činnosti sociální práce by měl být vybaven baterií kontaktů na další sociální pracovníky a další profesionály podílející se na práci s klientem či skupinou. Při vzájemné spolupráci lze totiž velmi efektivně a rychle pomoci klientovi jeho situaci vyřešit, a to za pomoci včasného nakontaktování svých kolegů, jelikož víme, že klient často nepřichází pouze s jedním problémem. Odborníci se také shodují, že síťování přispívá ke zplnomocňování klienta, které by mělo vždy stát v čele zájmu sociálního pracovníka. Projekt Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II přináší od červnaZobrazit text

Recenze knihy: Zázrak tří květin: terapie zaměřená na řešení s dětmi a dospívajícími

Recenze knihy: Leoš Zatloukal, Daniel Žákovský. Zázrak tří květin: terapie zaměřená na řešení s dětmi a dospívajícími. Praha: Portál, 2019. Autori publikácie Zázrak tří květin čitateľa „in mediar res“ oboznamujú s terapiou zameranou na riešenie (SFBT – Solution Focused Brief Therapy), o ktorej samotná monografia pojednáva. Publikácia je vnútorne členená do piatich kapitol, pričom každá kapitola je uvádzaná citátom a príbehom z kníh pre deti. Citáty a príbehy ponúkajú inšpiráciu pri práci s deťmi, nakoľko prerozprávanie príbehu je možné do terapie s deťmi pomerne ľahko zaradiť. Skúsení autori ponúkajú široké spektrum príkladov z praxe, no na druhej strane monografia neponúka priestor na podrobnú metodologickú analýzu. Publikácia je v istom zmysle doplnenou verziou knihyZobrazit text

Peer-konzultanství a jeho výhody v praxi

Centrum Anabell, které pomáhá osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým již od roku 2002, nabízí přes pět let také peer-konzultace. Důvod jejich zavedení jako standardní nabídky služeb byl jednoduchý. Řada klientů měla obtíže svěřit se sociálnímu pracovníkovi, psychologovi nebo terapeutovi. Z tohoto důvodu je právě peer-konzultanství v tomto směru jedinečné. Klient se svěřuje osobě, která si sama poruchou příjmu potravy v minulosti prošla a nyní je vyléčena. Peer-konzultant se do klienta dokáže vcítit a pochopit tak jeho obavy z jídla, výčitky svědomí a další pocity, které jej provázejí a vážou se k poruchám příjmu potravy. „Peer-konzultantství hodnotím jako skvělou příležitost pro klienty setkat se s někým s osobníZobrazit text

Recenze knihy: Zbláznění: Mánie, deprese, Michelangelo a já.

Recenze knihy: Ellen Forney. Zbláznění: Mánie, deprese, Michelangelo a já. Praha: Portál, 2020. „Jaké to je, když se zblázníte? Ellen Forney to postihlo krátce před třicítkou, kdy u ní propukla bipolární porucha. O svém životě, kde se střídá mánie a deprese, píše s nadhledem a s humorem. Dává nahlédnout do manických epizod, kdy se její život „rozjede“ a ona nad ním ztrácí kontrolu, i do epizod deprese, kdy se z jejího života vytrácí barvy a smích. Nežije ale jen mánií a depresí, s vtipem a nadsázkou popisuje, jaké to je žít s nálepkou „blázna“. Výsledkem je temně vtipná a velmi osobní kniha.“ Takto zní anotace na zadní straně publikace, kterou vydalo letos nakladatelství Portál v prvním vydání, a troufámZobrazit text

Jaké potřeby mají příbuzenští pěstouni?

Pěstounská péče (dále PP) tvoří společně s pěstounskou péčí na přechodnou dobu (PPPD) a osvojením základní kameny snahy státu a společnosti postarat se o ty děti, o které nechtějí, nemohou nebo nedovedou pečovat jejich biologičtí rodiče. Její současná podoba je poměrně nová, byť zákonné vymezení „ochrany dětí v cizí péči a dětí nemanželských“ nalézáme již v právním řádu První republiky a historie péče o děti jinou osobou je mnohem starší a bez nadsázky by se dalo říci, že je stará jako lidstvo samo. Zároveň vnímáme poměrně dynamický názorový vývoj této oblasti lidského konání včetně snahy o adekvátní uchopení z pohledu legislativy, což je patrné na probíhající politické diskuzi souvisejícíZobrazit text

Recenze knihy: Současná psychopatologie pro pomáhající profese

Recenze knihy: Marie Vágnerová. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. Psychopatologie jakožto jedna ze základních disciplín psychologie zabývající se studiem duševních poruch, psychické tísně či abnormálního a maladaptivního chování, se v současném odborném diskurzu těší nemalé pozornosti. Svědčí o tom i narůstající knižní produkce z této oblasti. Co však zůstává neměnné je, že takto koncipovaným publikacím tuzemské provenience už více jak dvě dekády dominující knihy z pera autority naší psychologické vědy – prof. Marie Vágnerové. Dokladuje to mimo jiné kniha Psychopatologie pro pomáhající profese, která se od roku 2004, kdy pod hlavičkou nakladatelství Portál vyšlo její první vydání, dočkala hned dvou aktualizovaných verzí (2008; 2012). NaZobrazit text

Standardizace práce se sexualitou v sociálních službách

Úvod Standardy kvality sociálních služeb byly v České republice [1] povinně zavedeny již od roku 2007 a staly se významnou oporou pro poskytovatele sociálních služeb. Přestože se dotýkají většiny důležitých aspektů kvality poskytování služeb, oblast práce se sexualitou se v nich explicitně neobjevuje. Nejblíže této oblasti je standard č. 2, který se věnuje obecně ochraně práv uživatelů a spoléhá na provázanost s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. Právo na aktivní podporu v oblasti sexuality a vztahů uživatelů služeb nacházíme v článcích 22 a 23 této Úmluvy. [2] Samotné zpracování standardu č. 2 a jeho uvedení do života organizace však pro kvalitní práci se sexualitou nestačí. Mnoho služeb seZobrazit text

Recenze knihy: Motivační rozhovory v praxi

Recenze knihy: Jan Soukup. Motivační rozhovory v praxi. Praha: Portál, 2020. PhDr. Jan Soukup, Ph.D. je klinickým psychológom a psychoterapeutom, koučom, supervízorom a lektorom. Je odborníkom priamo z praxe, ktorý pracoval v neziskových organizáciách s mladistvými, v terapeutickej komunite zameranej na liečbu porúch osobnosti, ale aj v zdravotníctve na oddeleniach liečby porúch príjmu potravy či závislostí. Absolvoval viacero výcvikov, ako napr. výcvik zameraný na kontakt s klientom, motivačné rozhovory a základy supervízie, EMDR výcvik a pod. Motivačné rozhovory v súčasnosti vyučuje a vedie k nim výcviky. Ako tréner motivačných rozhovorov pracuje od roku 2003. Jan Soukup v knihe Motivační rozhovory v praxi rozpracováva súčasný stav poznania a praxe v oblasti motivačných rozhovorov. Svojou publikáciou predkladá čitateľovi zároveň aktuálnyZobrazit text

O zrakové „laboratoři“

Služby rané péče pokrývají široké spektrum klientů a pomáhají s mnohými životními nesnázemi. Dětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením a jejich rodinám slouží v Olomouci „zraková laboratoř“. Na otázky, jak toto místo funguje a co nabízí, nám odpověděla Petra Navrátilová, instruktorka stimulace zraku a poradkyně rané péče. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: Posouzení zrakových funkcí dítěte jako součást služby rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením Uplatnění psychologa v rané péči Raná péče pro děti s nervosvalovým onemocněním v doběZobrazit text

První Krůček k vyhodnocení potřeb dítěte aneb vítej v rané péči

Zaměření na individuální potřeby rodiny a využití jejich potenciálu je cestou k překonání životní krizové situace a nastavení funkčního přístupu v péči o dítě s ohroženým vývojem (Šándorová, 2015). Schopnost reagovat na potřeby všech členů rodiny a dobrá orientace ve speciálních potřebách dítěte je jednou ze základních forem pomoci rané péče (Hradilková a kol., 2018). Služba je proto závislá na nástroji, který umožní komplexní posouzení individuálních zvláštností dítěte v raném věku, tuto diagnostiku můžeme provádět jako vstupní, adaptační, průběžnou a výstupní (Šándorová, 2017). Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. ChciZobrazit text

Partnerský přístup jako základ rané péče Tamtam

Podstata spolupráce s klienty založená na principech nezávislosti a partnerství Spolupráce rané péče Tamtam s klienty – rodinami malých dětí se sluchovým postižením – je založená na pomoci při orientaci v nečekané situaci, provázení počátečním obdobím po diagnostice a zahájení rehabilitace sluchu a na podpoře rodičovských kompetencí ve výchově a celkovém vývoji dětí, zejména v oblasti komunikačních dovedností. Jedním z hlavních cílů všech aktivit je, aby při ukončení rané péče rodina uměla využívat vlastní zdroje, znala další možnosti podpory své i samotného dítěte a aby se její celkové fungování co nejméně lišilo od fungování jiných rodin s malými dětmi. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte býtZobrazit text

Recenze knihy: A zrodilo sa zlo

Recenze knihy: Eva Mydlíková (ed.). A zrodilo sa zlo. Trnava: Typi Universitatis Tynraviensis, 2019. Riaditeľka a spoluzakladateľka Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov na Slovensku doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. sa vo svojej publikačnej činnosti venuje rôznym sféram sociálnej práce, zaoberá sa sociálnym poradenstvom, dobrovoľníckej činnosti či práci v treťom sektore. Autorka v roku 2019 participovala na publikácii A zrodilo sa zlo, kde výsledky svojej vedeckej činnosti uplatnila v poslednej kapitole pomenovanej Identifikácia syndrómu CAN. Dielo, písané kolektívom autorov a odborníkov ako sú Peter Patyi, Denisa Vargová, Andrea Pastuchová Neumannová, Ľubica Nicolussi a Eva Mydlíková, skúma termín násilie z viacerých pohľadov vedeckého bádania. Monografia postupne analyzuje prístupy identifikácie a hľadá riešenia domáceho násilia, definuje dieťaZobrazit text

Lidská práva v pečovatelských domech pro seniory v době pandemie

V době koronavirové pandemie byli jednou z nejzasaženějších skupin senioři a seniorky, a to především v rezidenčních pečovatelských domech. Platí to pro Českou republiku i celou Evropu nebo Severní Ameriku. Svou roli sehrál jejich zdravotní stav, ale i podoba rezidenčního poskytování služeb a nízký respekt k lidským právům seniorů a seniorek – a také nízký zájem politické reprezentace situaci včas a adekvátně řešit. Mezi seniory a seniorkami v těchto zařízeních nebyl jen vysoký počet úmrtí, ale zároveň byli omezováni ve svých právech. Především v první vlně byly domovy uzavírány, byly omezeny návštěvy a kontakt s vnějším světem. Na jednu stranu jde o logický přístup, protože šlo oZobrazit text

Spolupráce OSPOD a rané péče v sociální práci s rodinami

Jak sociálně-právní ochrana dětí (dále SPOD), tak raná péče si klade za cíl pomoc dětem a rodinám v jejich náročné životní situaci. Usilují o ochranu dětí a rodin před možnými dopady, které mohou negativně ovlivnit vývoj dítěte, vztahy v rodině a podmínky jejího fungování, a tím i kvalitu života celé rodiny. Proto spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany (dále OSPOD) a rané péče může sehrávat velmi důležitou roli jak v oblasti prevence, tak i sociální terapie. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: Mezinárodní spolupráce v ranéZobrazit text

NA ROVINU pořádá vzdělávací online program na téma nestigmatizujícího přístupu k lidem s duševním onemocněním

Od roku 2017 probíhá v České republice reforma psychiatrické péče, která se snaží o zkvalitnění života lidí s duševním onemocněním. V rámci reformy je realizován projekt Destigmatizace [1], který usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zároveň o zlepšení přístupu lidí k vlastnímu duševnímu zdraví. Součástí projektu Destigmatizace je iniciativa NA ROVINU, která realizuje řadu destigmatizačních aktivit. Významnou aktivitou iniciativy je pořádání vzdělávacích destigmatizačních programů pro různé cílové skupiny. Jedná se o lidi s duševním onemocněním, jejich blízké, zdravotníky, pracovníky veřejné zprávy, místní komunity a také o pracovníky v sociálních službách. Programy pro uvedené cílové skupiny byly vytvořeny ve spolupráci se zkušenými odborníky na danou oblast na základě provedenéZobrazit text

Jak se slavil letošní světový den sociální práce?

Letos se konal již 5. ročník konference u příležitosti Světového dne sociální práce. Na konferenci jej společně oslavilo přes 1 200 sociálních pracovníků. Celé dva dny se debatovalo o výzvách, kreativitě a úspěchu v sociální práci a my jsme se zeptali Melanie Zajacové, vedoucí oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání, v čem se konference lišila od ostatních a jak její téma vnímá ona sama. I letos se navzdory protiepidemickým opatřením konala konference k Světovému dni sociální práce. Jednalo se o pátý ročník, v čem byl jiný než předchozí? Je třeba dělat činnosti, které se dělají běžně, a proto jsme chtěli v této tradici pokračovat. Loni se nám předávání uskutečnit nezdařilo, a bylaZobrazit text

Kompetence v praxi rané péče (2/2)

První část článku Kompetence v praxi rané péče naleznete zde. Povolání poradce rané péče je pestrá práce pohybující se na pomezí více oborů. Při práci s rodinou poradce využívá zejména dovedností z oblasti sociální práce a psychologie; při hledání cest, jak rozvíjet dovednosti dítěte, se opírá o speciální pedagogiku; pro porozumění specifikům různých postižení jsou zapotřebí základy z medicínských oborů. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: Kompetence v praxi rané péče (1/2) Poradna rané péče SALOME Program Včasná pomoc dětem a podporaZobrazit text

Pandemie Covid-19 a její vliv na děti

Doba covidová, aneb doba, kterou již rok prožíváme, představuje zátěžovou zkoušku pro všechny. Na děti a jejich prožívání se tohoto času zaměřilo několik organizací, jejichž tiskové zprávy nám chodí do redakce. Rozhodli jsme se pro Vás připravit kompilát toho nejzajímavějšího z průzkumů organizace Společnost Podané ruce, neziskové organizace Jahoda a České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV). Shrnutí také doplňujeme výzkumnou studií od Blanky Nyklové a Dany Moore, jež se zaměřovaly na Násilí na ženách v souvislosti s covid-19. Děti jako tiché oběti Všechny čtyři výše uvedené průzkumy se shodují, že děti patří mezi málo slyšenou skupinu, které, ačkoli je pandemií velmi ohrožená, není věnovánaZobrazit text

RODINA

Význam rodiny pro společnost snad ani není třeba zdůrazňovat. A přece, neklesající počet rozvodů a rozchodů, navyšující se počet rodin bez jednoho z rodičů napovídá, že její stabilita je ohrožena. Možná právě proto valné shromáždění OSN v roce 1993 rozhodlo, že 15. května se bude slavit Mezinárodní den rodiny, což ještě více podtrhlo její důležité postavení. Ono klišé, Rodina – základ státu, se stává předmětem zájmu. Klademe si otázky, jak upevnit roli a postavení rodiny. A také co učinit, aby rodina byla symbolem pevných a trvalých vztahů a stala se skutečně základem společnosti. V průběhu staletí podoba rodiny a její funkce podlehly značným změnám vlivem společenského vývoje aZobrazit text

Jak funguje spolupráce s komunitou v Budišově nad Budišovkou?

V Budišově zapojují komunitní pracovníci obyvatele ohrožené sociálním vyloučením do ekonomického, sociálního a kulturního života obce, zejména navazováním spolupráce s městem a ZŠ, utvářením partnerství a síťováním v lokalitě i mimo ni. 12 osob z jádrové skupiny a nejméně 80 obyvatel z lokality oslovuje s podporou komunitního pracovníka potenciální partnery komunity s cílem navázat spolupráci na úrovni obce, kraje, NNO a podnikatelské sféry. Zapojením do spolupráce s místními partnery zlepšují ohrožené rodiny svoje sociální fungování a adaptabilitu a předcházejí tak prohloubení sociálního vyloučení. Členové komunity během spolupráce s dalšími organizacemi objevují a zapojují svoje vnitřní zdroje při řešení situace. Sami si již díky předchozí spolupráciZobrazit text

Poradna rané péče SALOME

Jde o terénní sociální službu preventivního charakteru, která nabízí podporu rodinám dětí s postižením od narození do 7 let věku dítěte. Posláním Poradny rané péče SALOME Ostrava, Bohumín, je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot Slezské diakonie. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: Kompetence v praxi rané péče (1/2) Poradce rané péče Posouzení zrakových funkcí dítěte jako součást služby rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením 30 let cesty rané péče v České republice – 30Zobrazit text

Pomozme dětem ke klidnému návratu do škol. Právě teď potřebují naši laskavost, podporu a trpělivost, říká ředitelka Dětského krizového centra Zora Dušková

Pandemie koronaviru způsobila, že některé děti jsou již téměř rok odkázány pouze na distanční vyučování. Děti tak přišly o své sociální kontakty, kamarády, učitele, trenéry a často také o kontakt se širší rodinou. Na druhé straně však mají nepravidelný, daleko volnější režim a ubylo jim mnoho povinností. Mohou později vstávat, později chodit spát apod. Nyní se část dětí do školy vrátila a školy se postupně otevírají také pro další děti a studenty. S tím souvisí i proces adaptace, s nímž se bude každé dítě vyrovnávat jinak. Úkolem nás dospělých jim návrat do školních lavic co nejvíce usnadnit. „Po návratu dětí do škol je dobré mnohem více stavět na tom, v čemZobrazit text

„Celý život jsem pracoval, teď mi nikdo nepomůže“: Pandemie odhalila trhliny v systému sociální ochrany prekérních pracovníků, do statistik se jejich situace zatím nepromítla

Počet příjemců dávek v hmotné nouzi se během roku 2020 téměř neměnil. Vzrostl z 1,29 procenta na pouhých 1,34 procent. Některé sociální dávky, například příspěvek na bydlení, Češi loni čerpali méně než doposud. A to navzdory nárůstu nezaměstnanosti, kdy se počet uchazečů o zaměstnání dostal na úroveň roku 2017, tedy na 4,3 procenta. Část populace ohrožená ekonomickými dopady koronavirové krize se podle autorů projektu Mapa nezaměstnanosti z Centra pro společenské otázky – SPOT totiž v oficiálních statistikách zatím neobjevuje, navíc mají omezenou možnost sociální dávky čerpat.  Podíl nezaměstnaných osob v loňském roce vzrostl z 3,4 na 4,3 procenta. Z toho největší nárůst zaznamenaly Karlovarský kraj (zZobrazit text

Kompetence v praxi rané péče (1/2)

Raná péče je jedna ze služeb, která sice vznikala na určité bázi již před rokem 1989, ale v systému sociálních služeb se plnohodnotně etablovala až v rámci zákona o sociálních službách platného od 1. 1. 2007. Je proto logické, že první téměř dvě desetiletí fungování rané péče byly obdobím hledání jasné definice a resortního ukotvení. Období společné práce na tzv. druhových standardech rané péče (jejich samostatná existence byla tehdy předpokládána pro všechny sociální služby, teprve později byla zvolena cesta základních standardů sociálních služeb, s povinností zřizovatele zpracovat je do vlastní funkční podoby) velmi posunulo užší spolupráci v rámci rychle vznikající sítě pracovišť rané péče v ČR. Ruku v ruce seZobrazit text

Posouzení zrakových funkcí dítěte jako součást služby rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Rodiče se na sociální službu rané péče obrací v situaci, kdy se zdravotním stavem jejich dítěte není vše v pořádku a jeho vývoj je ohrožen. Raná péče je v takto těžké životní situaci připravena podpořit celou rodinu; provázíme rodinu během prvních měsíců a let života dítěte, jsme jí oporou po stránce psychické, nasloucháme, poskytujeme informace, provádíme odborné poradenství.  Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: Fenomén dítěte v systému – péče o ohrožené děti a jejich nejvyšší zájem Raná péče pro děti s nervosvalovým onemocněním vZobrazit text

Raná péče mezi resorty

Raná péče stojí ve středu tří resortů – sociálního, zdravotního, školství. Článek je zamyšlením, jaké místo zaujímá raná péče mezi resorty. Zabývá se náročností nezbytných kompetencí poradkyň rané péče, které z tohoto postavení vyplývají. V neposlední řadě také poukazuje na důležitost meziresortní spolupráce a roli klienta.  Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: Raná péče pro děti s nervosvalovým onemocněním v době pandemie Sociální pracovník – raná péče (Olomouc) Sociální pracovník – raná péče (Olomouc) 30 let cesty rané péče v České republice – 30Zobrazit text

Program Včasná pomoc dětem a podpora rané péče od roku 2014

V tomto článku reflektujeme dosažené výstupy programu Včasná pomoc dětem. Program vznikl v roce 2014 pod záštitou Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Zahraničním partnerem a zároveň donorem je dánská nadace The VELUX Foundations. Od svého počátku program cílí na podporu nestátních neziskových organizací v České republice v prioritní oblasti raná péče a krizová pomoc. V rámci tohoto příspěvku se budeme věnovat pouze oblasti raná péče.  Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: Kompetence v praxi rané péče (2/2) Poradna rané péče SALOME Kompetence v praxi rané péčeZobrazit text

Raná péče pro děti s nervosvalovým onemocněním v době pandemie

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby (dle § 54 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).  Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: IZOLACE, ÚZKOST, NAPĚTÍ – v době koronavirové krize zažíváme fenomény, které pociťují lidé s duševním onemocněnímZobrazit text

Uplatnění psychologa v rané péči

Příspěvek si klade za cíl informovat nejen absolventy, ale i širokou veřejnost o možnostech uplatnění psychologa v sociální službě rané péče. V Poradně rané péče DOREA v Brně působí psycholog již od jejího vzniku v roce 2005. Provádí diagnostiku dětí v jejich domácím prostředí, poskytuje poradenství rodičům, intervize ostatním členům týmu a působí jako poradce rané péče, kdy dojíždí pravidelně do svých klientských rodin.  Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: Mezinárodní spolupráce v rané péči Posouzení zrakových funkcí dítěte jako součást služby rané péčeZobrazit text

Tradiční služby v netradiční době

Dům u Libuše je centrum denních aktivit, které realizuje volnočasové a nácvikové programy. Služba je registrovaná jako sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením a nachází se v krásném prostředí pražské Výtoně, pod Vyšehradem a blízko oblíbené vltavské náplavky. Dům u Libuše je součástí Centra Podskalí Fokusu Praha, z.ú. a své služby poskytuje klientům už 30 let. Již rok čelí, stejně jako další služby (a ostatně celá společnost), náročné výzvě a řeší, jak zároveň být v kontaktu se svými klienty a zároveň nezvyšovat riziko nákazy koronavirem ani pro klienty ani pro pracovníky. Posláním Libušky, jak tuto službu láskyplně nazývají pracovníci i klienti, je poskytování dlouhodobé podporyZobrazit text

30 let cesty rané péče v České republice – 30 let na cestě, aby domov mohl být doma

„Na počátku byla temnota, do které možná, místy, pronikaly kousíčky světla, úlomky světa – a velká touha dát mu tvar, uchopit ho v celé šíři, poznat a prohlédnout, najít cestu z bezmoci, sdílet jeho krásy v plnosti.“ Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: Kapky v moři beznaděje. O tom, jak nefunguje systém následné péče v České republice Poradce rané péče Mezinárodní spolupráce v rané péči Poradce rané péče (Krnov) Poradce rané péče (Brno, JMK) Poradce rané péče (Ostrava)Zobrazit text

Jaká je historie Světového dne porozumění autismu?

2. dubna je Světový den porozumění autismu. Připomínáme si ho každý rok i v České republice. Víme však, jaká je historie tohoto dne?  Světový den porozumění autismu (World Autism Awareness Day) je jedním ze sedmi oficiálních mezinárodních dnů, kterým se organizace Spojených národů rozhodla věnovat v rámci tématů spojených se zdravím. Jeho ustanovení předcházela dlouhodobá iniciativa OSN vedoucí ke zlepšení lidských práv. Součástí této iniciativy byla také Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, která byla přijata v roce 2006 a jejímž účelem je podporovat, chránit a zajistit plnohodnotné a rovnocenné užívání všech lidských práv a základních svobod pro všechny osoby se zdravotním postižením a respektovat jejichZobrazit text

Analýza odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči

Pro výkon každé profese je potřeba mít osvojené konkrétní oborové kompetence, dovednosti, znalosti a současně i nadále pracovat na sebevzdělávání a rozvoji svého osobního potenciálu. Pěstouni jsou také zaměstnanci, konkrétně zaměstnanci státu, kteří vykonávají velmi náročné povolání. Pro to, aby mohli být dobrými náhradními rodiči, musí dle platné legislativy absolvovat proces odborného posouzení a přípravy. Význam a přínos výzkumu byl zásadní především pro organizaci Centrum psychologické pomoci, p. o., která zajišťuje uskutečnění odborných příprav v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit názor a posoudit proces realizace příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči z pohledu zprostředkovaných pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu a na základě zjištěných výsledkůZobrazit text