Online články

Úvod Sociální práce s lidmi, jejichž obtíže jsou definovány konkrétním somatickým onemocněním, není zcela obvyklá. Taková specializace není obecně možná, a to přesto, že mívá své opodstatnění. Konkrétní lidé potřebují specifickou pomoc, kterou nedostávají ‒ tak vznikl před lety předpoklad sociální práce s onkologicky nemocnými a její zařazení do aktivit neziskové organizace Amelie, z.s., která se věnuje právě onkologicky nemocným a jejich blízkým. Sociální práce v ČR tak dostala do svého portfolia organizaci, která se věnuje nejen specifické sociální práci, ale také advokátním aktivitám, v rámci nichž prosazuje sociální změny související se životem s rakovinou. Onkologie jako medicínský obor prošla v průběhu let velkým vývojem a dopady lze sledovat iZobrazit text

Cílem příspěvku je analyzovat vybrané části zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vzhledem k rozsahu článku se jedná o rozbor několika vybraných oblastí. Autorka vychází především ze svých zkušeností z kontextu sociálních služeb a vzdělávání sociálních pracovníků. Dílčím cílem příspěvku je zamyšlení nad přínosem a možnými limity zákona o sociálních službách. Předmět úpravy a příspěvek na péči V roce 2006 vstoupil v platnost zákon o sociálních službách, který dle mého názoru přinesl přelom v poskytování sociálních služeb. Již v § 2 jsou uvedeny zásady, že má pomoc vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit aktivně, podporovat rozvoj samostatnosti. Osoby, klienti by neměli dlouhodobě setrvávat v nepříznivé sociální situaci. Cílem je, abyZobrazit text

První ze tří článků na téma oznamovací/překažovací povinnosti naleznete zde. Třetí ze tří článků na téma oznamovací/překažovací povinnosti naleznete zde. Každá situace, kdy zvažují pracovníci svoji oznamovací či překažovací povinnost (Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) je pro ně obtížná. Proces vyhodnocování je složitý a v řadě ohledů dilematický. Na tento proces můžeme nahlížet v logické posloupnosti ve třech rovinách:  Individuální rovina procesu vyhodnocování je zpravidla první kontakt mezi odborníkem a situací, která je potenciálně hodna oznámení, či překažení. V této rovině se rozhoduje o tom, zda bude tato situace posunuta dále do týmu, či bude vyhodnocena jako standartní kontakt s klientem služby, do kteréhoZobrazit text

Bezpečnosť vo väzenských zariadeniach môžeme vnímať z niekoľkých uhlov pohľadu. Najčastejšie sa v tejto súvislosti reflektuje fyzické poňatie bezpečnosti, resp. statická bezpečnosť. V článku sa zameriavame na koncept dynamickej bezpečnosti (Dunbar, 1985) založený najmä na sociálnej interakcii a vzťahoch vo väzenskom zariadení medzi zainteresovanými stranami (príslušníci, zamestnanci, väznené osoby). Úvod Jewkes a Bennett (2008a, s. 263) uvádzajú, že bezpečnosť vo väzenských zariadeniach môže mať rôzne významy, ale vo všeobecnosti pod ňou rozumieme fyzické (statické), procedurálne (organizačné) a dynamické prvky. Statická bezpečnosť je súbor fyzických opatrení, ktoré slúžia na zamedzenie úteku alebo proti narušeniu vnútornej prevádzky väzenského zariadenia. Do tejto kategórie zaraďujeme napr. elektronické zabezpečovacie systémy, stavebno-ženijné prostriedky, výzbroj aZobrazit text

Recenze knihy: Jarmila Tolimatová: Vykročte z úzkosti: trénink pro dospělé. Praha: Portál, 2019 O knize Vykročte z úzkosti: trénink pro dospělé je v první řadě třeba říct, že se jedná o knihu pro laiky. Neočekávejte tedy od ní nějaké hlubší informace, nové studie či data, složitější vztahy ani náročnější jazyk. Je opravdu psaná jako praktická a srozumitelná kniha pro každého. Její praktičnost je dána konkrétními ukázkami – kazuistikami, kterými demonstruje konkrétní způsob prožívání a práce s úzkostí.  Stejně tak za velmi praktické považuji otázky, které vedou čtenáře k vlastnímu uvažování o svých úzkostech, případně jejich řešení.  Z určitého hlediska jde tedy spíše o cvičebnici.   Hlavní téma knihy je, jak už napovídáZobrazit text

Většina sociální práce je v současnosti v ČR realizována prostřednictvím profesionálních organizací, které mají povahu neziskových organizací, příspěvkových organizací státu, nebo jsou přímo organizačními složkami veřejné správy. Přímý výkon sociální práce a jeho kvalita je tak ze značné části ovlivňován procesy a strukturami, které přicházejí z pole těchto organizací. Jinými slovy kvalita sociální práce do značné míry determinována tím, jak kvalitně jsou řízeny organizace poskytující sociální služby. Pokud přijmeme tuto premisu, je až zarážející, jak málo prostoru je v profesním diskurzu věnováno právě tématu řízení pomáhajících organizací a jak nedostatečně je propojenost kvality řízení a kvality poskytované pomoci provazováno. Zatímco různé typy sociální práce jsouZobrazit text

Druhý ze tří článků na téma oznamovací/překažovací povinnosti naleznete zde. Třetí ze tří článků na téma oznamovací/překažovací povinnosti naleznete zde. Oznamovací a překažovací povinnost je tématem, které řeší pracovníci napříč pomáhajícími profesemi. Souvisí s řadou otázek a není snadné najít ty „správné“ odpovědi a strategie řešení. Internetový prostor, kam sociální práce stále více proniká, klade tyto otázky v novém kontextu. V roce 2019 se uskutečnila konference s názvem Oznamovací povinnost v internetovém prostoru, která mapovala současnou situaci v této oblasti. [1] Tři prezentované články jsou shrnutím sdělení z konference, kde zmíněné téma bylo reflektováno z řady úhlů pohledu a jsou doplněny našimi zkušenostmi z praxe. Chcete-li zobrazit tentoZobrazit text

Co si představíte, když se řekne „chudoba“? Určitě nemajetnost, život na okraji, bez zdrojů a možností, které mají ostatní. Také oficiální měření chudoby v České republice (ČSÚ, 2021) se zatím omezuje převážně na její příjmové a materiální ukazatele. Máme tendenci chudobu pojímat jako neměnnou vlastnost nemajetné osoby nebo rodiny a její původ jako nejasný, o to však nevyhnutelnější. U člověka žijícího v chudobě se v tomto směru často neočekává žádná změna. Sociální pracovníci se s klienty bojujícími s chudobou a sociálním vyloučením setkávají často až v momentě, kdy osoba selhává opakovaně nebo dlouhodobě, což v nich výše uvedený dojem může podporovat. Toto pojetí nevyhnutelně vyvolává otázku: Jaký má smysl pomáhat takovémuZobrazit text