Online články

Terénní služby sociální péče, tedy zejména pečovatelská služba a osobní asistence, patří k tzv. službám první linie, neboť zpravidla jejich prostřednictvím vstupuje člověk, který se dostane do situace, kdy potřebuje pomoc druhé osoby při zvládání základních životních potřeb, do celého sociálního systému. S neoddiskutovatelnou výhodou, že služba je poskytována v domácím prostředí a umožňuje tak klientovi žít jeho navyklým způsobem života v prostředí, které důvěrně zná, se pojí i jedno velké riziko. Zatímco v pobytových a ambulantních službách přichází s klientem  do styku spousta dalších osob, v terénu může být pracovník poskytovatele, zejména u osaměle žijících klientů, i jediný člověk, na jehož pomoci bývá často více, či méně závislý. A pokud jeZobrazit text

Kontaktní centrum Progressive pro osoby ohrožené závislostí bylo založeno v Praze v roce 2006 a je registrovanou sociální službou poskytující adiktologickou péči. K jeho pracovníkům a pracovnicím se po deset let řadila také Kristýna Kinkalová na pozici vedoucí zařízení a Adéla Šálená jako zástupkyně vedoucí. Od svého počátku působilo v nájemních prostorech městské části (dále MČ) Prahy 5. V roce 2009 začalo v této MČ působit další kontaktní centrum a v roce 2012 také program substituční léčby. Tyto adiktologické služby zde působí i v roce 2023.Z hlediska dostupnosti jsou poddimenzované a jejich koncentrace v jedné MČ má několik negativních dopadů. Tím nejvýraznějším je shlukování velkého množství klientů a klientek v okolíZobrazit text

V tomto příspěvku bych chtěl sdílet své zkušenosti získané v rámci výkonu sociální práce na obecním úřadu, resp. magistrátu. Chtěl bych sdílet, co zohledňuji při řešení jednotlivých sociálních situací klientů a jak postupuji při rozhodování o „správné cestě.“ V praxi sociální práce v rámci obce působím již 20 let. Zastával jsem různé pozice, ať už v rámci přímé práce s klienty, v rámci metodického vedení sociálních pracovníků či pozice manažerské. Aktuálně zastávám pozici vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ale pořád se považuji za sociálního pracovníka – tím jsem byl a budu i nadále.  Na sociální pracovníky jsou obecně kladeny mimořádné nároky, aby jednali „správně“. „Správné“ jednání po nich požaduje společnost, zaměstnavatel a v neposlední řadě legislativa. LegislativněZobrazit text

Píše se rok 1990 a v oblasti prostituce dochází v České republice značný rozvoj, otevírají se noční kluby a vzniká pouliční scéna, která je spojena s mnoha doprovodnými patologickými jevy (závislosti, kriminalitou, obchodem s lidmi atd.). V roce 1992 rovněž dochází ke vzniku organizace ROZKOŠ bez RIZIKA (dále R-R), která se primárně zaměřuje na prevenci HIV/AIDS. V průběhu let se ukazuje, že ženy poskytující placené sexuální služby potřebují nejen zdravotní, ale také sociální služby. V roce 2006 vzniká zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který R-R nabízí registrovat sociální službu terénního programu, odborného sociálního poradenství a práci s cílovou skupinou: osoby komerčně sexuálně zneužité, oběti obchodování s lidmi a osoby, které vedouZobrazit text

Snižování prahů v pobytových sociálních službách pro lidi bez domova osobám s látkovou závislostí je tématem, jež se čím dál častěji dostává do popředí zájmu soudobých sociálních pracovníků v jejich každodenní praxi. Jejich přesvědčení o správnosti změny v přístupu k této cílové skupině je vytvářeno skrze konflikt dosavadně nastavených pravidel služeb pro vstup a jejich využívání s potřebami klientů v kontextu jejich vlastních potřeb a perspektiv. Je však nutno uvést, že v popředí jejich pozornosti je také řada dilemat, jež se k problematice práce s lidmi v sociálně nepříznivých situacích spojených se ztrátou bydlení s látkovou závislostí váží a mohou mít vliv na proces implementace změn v nastavení služeb. Často jsou zmiňovány pojmy jako bezpečí, obava, vysoká investiceZobrazit text

Moudrost praxe sociální práce je relativně novým tématem. Současnost před nás, pracovníky a pracovnice pomáhajících profesí, klade stejné jako generacím před námi i zcela nové výzvy. Individuální, společenské, klimatické, technologické atd. Díky faktu, že pro tuto „novou dobu“ v lidské historii, nedisponujeme dosud dostatečně ověřenými teoriemi a metodami práce, musíme zaměřit pozornost na aktuální moudrost praxe, která nám umožňuje tyto výzvy zvládat, jak ji definovali mimo jiných Chu a Tsui (2008, s. 52): „Moudrost praxe je produktem protnutí teorie a praxe. Je to výsledek převedení teorií do aktuálního kontextu zprostředkovaného skrze osobní sdělení. Je plodem sociální práce a osobních hodnot spojených s morálním a praktickýmZobrazit text

Jste malá organizace, která rozváží po vašem městě jídlo seniorům, auto se rozbije a vy v rozpočtu nemáte na nové? Staráte se o jiné, ale na důstojné zázemí vašich pracovníků nejsou peníze? V organizacích, které se věnují sociální práci, je rozpočet vždy velmi napnutý a na některé věci se v něm peníze nenajdou.  Zkuste doplnit rozpočet vaší organizace pomocí online fundraisingu.   Co je to online fundraising  Rozmach online darování zjednodušil dárcům podporu své oblíbené organizace na pár kliknutí. Pro organizace naopak představuje skvělý nástroj, jak získávat finanční prostředky a upevňovat vztah se svými dárci. Pod pojem online fundraising můžeme zahrnout veškerou aktivitu a prezentaci neziskovéZobrazit text

„Co děláš?” „Pracuji s Romy a pomáhám jim už devátým rokem”, tak může znít odpověď na otázku ohledně mé práce. Občas je těžké přímo takto odpovědět, protože majorita je stále nastavena v rovině předsudků a negativního vnímání tohoto etnika. Problém s obhajobou své vlastní práce u veřejnosti nemám jen já, ale potýkají se s ním i pracovníci a pracovnice, kteří se věnují „nepopulárním” cílovým skupinám obecně. Pomáhat někomu, kdo je veřejností považován za nepřizpůsobivou část obyvatelstva, je něco zcela jiného než pomáhat seniorům, lidem s handicapem nebo ohroženým dětem. Navíc vyvstává také otázka, jak se dá prokázat dopad, a tedy i potřebnost služeb, které seZobrazit text

Vážený pane ministře, Ing. Mariane Jurečko, Vážený pane ministře, pane profesore Balaši, Vážená paní rektorko, paní profesorko Králíčková, obracíme se na Vás ve věci návrhu na zrušení studijního programu Sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mnozí z nás jsou absolventi tohoto oboru na FF UK. Katedra sociální práce FF UK funguje od roku 1990, kdy byla jako první vysokoškolské pracoviště sociální práce v ČR založena díky osobnímu nasazení doc. PhDr. Jiřiny Šiklové, doc. PhDr. Pavla Hartla a prof. JUDr. Igora Tomeše, CSc. ve spolupráci s děkanem fakulty prof. Dr. Antonínem Vaňkem. Další vysoké školy pak tuto cestu v ukotvení vzdělání sociálních pracovníků následovaly aZobrazit text

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity svým studentům umožňuje absolvovat odborné praktické vzdělávání, přičemž jedním ze způsobů realizace je průběžná praxe ve vybrané organizaci. Jako studentky navazujícího magisterského studia v kombinované formě specializace Rozvoj a řízení v sociální práci máme v rámci praxe za úkol realizovat projekt, který bude vybrané organizaci reflektovat její potřeby. Naše skupina studentek se rozhodla věnovat v rámci praxi tématu „prestiž oboru sociální práce“. Realizaci praktické výuky jsme vykonávaly v organizaci Slezská diakonie, kde jsme v rámci mapování potřeb pomocí SWOT analýzy zjistily, že se v organizaci potýkají s určitými opakujícími se problémy, jako je například nedostatek kvalifikovaných pracovníků, zvyšující se průměrný věk zaměstnanců, nedostatečný status sociální práce,Zobrazit text