Online články

Obrázek k článku Pro energie bez exekucí: Nová iniciativa nabízí cestu k redukování negativních důsledků energetické krize

V reakci na stále sílící energetickou krizi startuje iniciativa Pro energie bez exekucí. Cílem iniciativy Institutu prevence a řešení předlužení je navrhnout a prosadit konkrétní doporučení pro stát, domácnosti, dodavatele energií i firmy. Ty zmírní dopady bezprecedentního růstu cen energií a s ním spojené inflace. Díky komplexnímu přehledu doporučení se dostane pomoci těm, kteří se nachází v akutních problémech. V současné době se v nich nachází téměř pětina domácností. Za poslední měsíc navíc procento vzrostlo o 3 procentní body. „Pro zmírnění energetické krize může něco udělat celá země. Domácnosti mohou začít s energiemi šetřit, stát a obce pomoci těm nejvíce zranitelným a dodavatelé být vstřícníZobrazit text

Recenze knihy: Irma Bohoňková: Manažer koučem: koučovací přístup při vedení lidí. Praha: Portál, 2022 Kniha Manažer koučem: koučovací přístup při vedení lidí od Irmy Bohoňkové je její druhou monografií. Ve své první knize se věnovala sebekoučinku, zatímco letos vydaná kniha si v předmluvě klade ambici „stát se jakousi učebnicí základů koučování pro manažery a vedoucí pracovníky“. Autorka se snaží této své ambice dosáhnout na základě sdílení znalostí a zkušeností, které jí přineslo nejen formální vzdělání (psychologie, management či mezinárodní program TASC atp.), ale zejména patnáctiletou profesionální praxí kouče. Téma samotné knihy je užitečné a prospěšné. S přihlédnutím ke skutečnosti, že koučování se dostává více a více doZobrazit text

Děti v ústavní péči často nepoznaly, jak funguje standardní rodina. Jejich vlastní rodinné zázemí selhalo. V tzv. rodinných skupinách se o to sice pracovníci dětských domovů snaží, dítě má ale několik vychovatelů a dalších často 7 dětí, se kterými se o dospělého musí dělit. Proto není v jejich možnostech zajistit jim to, co zažívají děti v rodinách. Alespoň částečnou pomocí by mohla být hostitelská péče. Skrývá i svá rizika, ale může být pro dítě vhodnou alternativou k institucionální péči. Obohatí ho o zážitky, jež by jinak nemělo šanci zažít. Hostitelská péče bohužel není v ČR právně zakotvený termín, ale má svá pravidla a pojistky. Zúčastněné strany jsou kromě daného dítěte, dětskéhoZobrazit text

Základní sociální poradenství Základní sociální poradenství je zákonem vymezeno jako poradenství, které poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. (Zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; § 37). Jde o poskytnutí základních informací o různých možnostech řešení situace a také o nasměrování klienta na konkrétní pomoc, kam se může obrátit. Výše zmíněný zákon ukládá povinnost zajistit základní sociální poradenství všem poskytovatelům sociálních služeb; sociální poradenství vč. toho základního je v náplni činnosti každého sociálního pracovníka (nejen v sociálních službách). Řada lidí, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, však nehledá pomoc u sociálního pracovníka či v sociální službě – mnohdy zpočátku vůbec netuší, že takováZobrazit text

Obrázek k textu Většina lidí s postižením v průběhu života čelí nějaké z forem násilí, ukázal výzkum

Organizace In IUSTITIA dokončila výzkum, jehož cílem bylo poprvé v českém prostředí zmapovat zkušenosti zdravotně znevýhodněných osob s násilím a předsudečným násilím. Z dotazovaných nějaké z forem násilí někdy v životě čelilo 76 procent osob. Nejčastěji šlo o slovní násilí, zastrašování nebo vyhrožování násilím. Značná část respondentů a respondentek uváděla také zkušenost s fyzickými nebo sexuálními útoky. Přestože počet útoků na zdravotně postižené osoby je vysoký, nedostává se těmto osobám dostatečné trestněprávní ochrany. Výzkum se uskutečnil v časovém období od května 2021 do ledna 2022 formou online dotazníku. Celkem se ho zúčastnilo 311 osob se zdravotním postižením. Polovina z nich vnímala své postižení jako omezení v tělesné nebo pohybové oblasti. Druhou nejčastější oblastí byloZobrazit text

Obrázek k textu Multidisciplinární týmy mohou účinně předcházet předčasným odchodům ze vzdělávání

Téma participace je velmi aktuální i v oblasti snah o zmírnění předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. S Barborou Pšenicovou z České asociace streetwork, odbornou garantkou projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, jsme proto hovořili o tom, jak budou na pražských školách fungovat nově zřizované multidisciplinární týmy a kdo všechno se v nich bude podílet na řešení jednotlivých situací. Jednou z posledních větších aktivit České asociace streetwork je zapojení do pražského Krajského akčního plánu Hlavního města Prahy (iKAP II – Inovace ve vzdělávání), kde chcete pomáhat prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Jaká je aktuálně situace v této oblasti – v celé republice, i v Praze? Jaké jsou hlavní příčiny předčasných odchodů? Situace neníZobrazit text

Deset let v dialogu Jako doma

Slovo participace jsme tak, jak jej vnímáme dnes, tenkrát zřejmě ani neznali. Za myšlenkou zapojení žen bez domova do aktivit a vedení organizace Jako doma bylo jen mlhavé, ale urgentní přesvědčení, že bez „nich“ to přece nikdy nepůjde. Na tuhle víru jsme vsadili téměř všechno. A tak při letmém ohlédnutí u příležitosti desátých narozenin organizace Jako doma zahlédnu vskutku různorodé okamžiky. Momenty, kdy ženy bez domova početně dominují týmu organizace. Momenty, kdy, tak jako každý jiný vztah, i ten náš ztěžka drhne. Momenty, které bychom nejraději vzali zpátky. A nakonec i nesčetné chvíle, které dokazují, že participace, partnerství a rovnocenná účast jednoduše léčí.  Rosteme společně.Zobrazit text

Safezóna bezpečné místo pro mladé v tíživé situaci

Úzkosti, poruchy nálad a sebepoškozování. To jsou podle psychologů a psychiatrů u dětí a dospívajících nejčastější problémy. Negativní dopad na psychiku mají podle expertů problémy v rodině a život v online světě. Podle výzkumu Národního ústavu duševního zdraví se každé páté dítě setkalo s nějakou formou duševních obtíží. Polovina těchto obtíží se dokonce objeví před jejich 15. narozeninami (NÚDZ, 2022). Většina nemá k dispozici včasnou pomoc nebo ji ani nevyhledává, a to z mnoha různých důvodů včetně obav ze stigmatizace (Sedláčková, 2021). Téma duševního zdraví dětí a dospívajících se v posledních letech dostává do popředí. O tom vypovídá také Reforma psychiatrické péče v České republiceZobrazit text