o čem se mluví

Obrázek k textu Multidisciplinární týmy mohou účinně předcházet předčasným odchodům ze vzdělávání

Téma participace je velmi aktuální i v oblasti snah o zmírnění předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. S Barborou Pšenicovou z České asociace streetwork, odbornou garantkou projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, jsme proto hovořili o tom, jak budou na pražských školách fungovat nově zřizované multidisciplinární týmy a kdo všechno se v nich bude podílet na řešení jednotlivých situací. Jednou z posledních větších aktivit České asociace streetwork je zapojení do pražského Krajského akčního plánu Hlavního města Prahy (iKAP II – Inovace ve vzdělávání), kde chcete pomáhat prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Jaká je aktuálně situace v této oblasti – v celé republice, i v Praze? Jaké jsou hlavní příčiny předčasných odchodů? Situace neníZobrazit text

Široká meziresortní koalice odborníků sdružená v iniciativě Za bydlení předala zástupcům vlády návrh zákona o podpoře v bydlení. Ten je z jejich pohledu nezbytné přijmout, aby bylo v České republice možné řešit problém bytové nouze a zhoršující se dostupnosti důstojného bydlení na systémové úrovni. Legislativu, která pomůže řešit prohlubující se krizi bydlení, se současná vláda zavázala připravit během prvních dvou let svého volebního období. „Jsme rádi, že stávající vláda naslouchá odborníkům a bere současnou krizi bydlení vážně. Ceníme si i příslibu přizvání k pravidelné spolupráci na další přípravě odpovídající legislativy,“ říká Iva Kuchyňková z iniciativy Za bydlení. Ta sdružuje experty z nevládních neziskových organizací a akademickéZobrazit text

Dům zahraniční spolupráce (DZS) připravil sérii seminářů pro organizace, které poskytují pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Síly při tom spojil s renomovanými českými neziskovými organizacemi, které mohou předat své know-how těm menším a méně zkušeným. Jedná se o další aktivitu, kterou DZS reaguje na situaci na Ukrajině. Nejprve na svých platformách studyin.cz a researchin.cz shromáždil nabídky stipendií pro vysokoškolské studenty a pracovních pozic pro vědce z Ukrajiny. Otevřel také mimořádné kolo pro předkládání projektových žádostí v programech Erasmus+ a Evropský sbor solidarity pro projekty zaměřené na pomoc Ukrajině a nyní navazuje sérií seminářů pro organizace. „Přemýšleli jsme, jak můžeme za využití nástrojů, které máme k dispozici, v nastalé situaci pomoci. Proto jsmeZobrazit text

Respektování lidské důstojnosti a lidských práv v sociální práci, lidská práva očima klientů občanských poraden nebo etická dilemata sociálních pracovníků v oblasti lidských práv. To a řada dalších témat, ve kterých se problematika lidských práv promítá do sociální práce či sociálních služeb, bylo tématem konference Sociální práce a lidská práva, která se 31. 5. 2022 uskutečnila v Senátu. Podle Mgr. Miluše Horské, předsedkyně Výboru pro sociální politiku Senátu PČR, který konferenci pořádal ve spolupráci s Asociací občanských poraden a Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, hraje ochrana lidských práv v sociální práci stěžejní roli: „Považuji za důležité vnášet do veřejného prostoru témata důstojnéhoZobrazit text

Dostali jste se kvůli rostoucím cenám do finančních potíží a nevíte, kdo vám může pomoci? Vláda spustila ve středu 11. května 2022 nové informační webové stránky s názvem Deštník proti drahotě, které shrnují, jaké možnosti pomoci stát nabízí a jaké kroky vláda Petra Fialy v boji s dramatickým zvyšováním cen činí. Na adrese www.destnikprotidrahote.cz najdou lidé i firmy přehled vládní pomoci proti zdražování spolu s konkrétními formami pomoci pro jednotlivé skupiny obyvatel či podnikatelů a odkazy na další informace na webových stránkách dotčených úřadů a institucí. „Naše vláda se prakticky od svého nástupu musí potýkat i inflací a samozřejmě drahotou, na které má bohužel nesmazatelný podíl i nehospodárnáZobrazit text

Tento příspěvek se věnuje stému výročí založení profesní organizace sdružující sociální pracovníky Československa a posléze České republiky, téměř od samostatného vzniku oboru sociální práce na našem území.  Sociální práce je společenskovědní obor, který má své těžiště v jeho praktické aplikaci.  Přes všechny diskuze a různé kritické pohledy se jedná o nezastupitelný a významný nástroj sociální politiky státu a projev občanské odpovědnosti za dění ve společnosti. Sociální práce má značné spektrum činností v různých oblastech společenského života. Slovy klasika Oldřicha Matouška (2001) je sociální práce obor, který se neustále formuje, dohání měnící se společnost, kde se objevují nové problémy i jejich význam. Sociální práce nemůže být proto oborem s jednoznačnýmZobrazit text

Úvod Rádi bychom vám přiblížili téma zapojování lidí se znevýhodněním do vzdělávání i praxe v oboru sociální práce. O své postřehy se podělí Evžen a Mirka. Oba působí na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v týmu konzultantů z praxe. Konzultanti z praxe jsou u nás na fakultě již ustáleným označením lidí/expertů se zkušeností sociálního či zdravotního znevýhodnění. Náš tým se skládá ze 13 expertů se zkušeností a třech podpůrných pracovníků z řad akademiků a studentů. Na fakultě jsme začali působit v roce 2018 jako „inovativní experiment“. V rámci projektu jsme vytvořili skupinu lidí se znevýhodněním a vzdělali se společně v metodě storytellingu v průběhu dvou několikadenních výjezdů. Konzultanti z praxe se pak podle své specializaceZobrazit text

Převzato z webu https://pitcr.cz/rubrika/ukrajina/ Rozhodli jste se, že k sobě vezmete uprchlíky z Ukrajiny. Díky za to. Ptáte se, jak citlivě pomoct. Základní nastavení: trpělivost a naděje Věcně uznejme situaci: Lidé prchají za bezpečím a záchranou. Nechávají za sebou domov, blízké prostředí, svoje lidi, sousedy, kamarády. Nebudou jen šťastní, že jsou v bezpečí. Budou se pravděpodobně cítit též provinile a bude se jim stýskat. Chvíle úlevy se rychle střídají s pochybnostmi. – Uznejme to. Jsme v situaci menšího zla. Jednoznačné dobro by bylo, kdyby nebyla válka. Budoucnost ohraničme, neřešme: Dělat si starosti ničemu nepomůže. Budoucnost se ukáže. Obě strany ale potřebují vědět, s čím zhruba mají počítat. Budou spolu měsíc? Půl roku?Zobrazit text

Současný nárůst technologií souvisejících s  GPS, notebooky, chytrými telefony, tablety a zejména vysokorychlostním internetem, s sebou přinesl rozvoj komunikačních kanálů i pro osoby se sluchovým postižením, díky čemuž dochází ke snižování komunikačních bariér (Bumbálek, 2020). Komunikační technologie se tak stávají čím dál více součástí poskytování zdravotních a sociálních služeb. Vzhledem k dostupnosti a intuitivnímu ovládání jak chytrých telefonů, tak dalších nástrojů, např. tabletů, chytrých hodinek aj., se tyto technologie využívají nejen pro zábavu a vzdělávání, ale také se staly nástrojem pomoci lidem se sluchovým postižením. Mohou si tak vyřídit své potřeby a zprostředkovat si společenský kontakt, jak jsme se přesvědčili v době pandemie.Zobrazit text

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové vydala analýzu dopadů pandemické zkušenosti na sociální pracovníky ve veřejné správě v rámci projektu OPZ Systémové podpory sociální práce v obcích pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Stejně jako většina států čelí také Česká republika pandemii covid-19, která mění společenské podmínky a společnost je na tuto skutečnost nucena reagovat. Tato situace zasahuje do všech úrovní sociálních systémů, postupů a nástrojů. Tuto změnu je potřeba přijmout a adaptovat se na nově vzniklé podmínky jak v osobní, tak i v pracovní rovině. Nutnost přijímat neustále změny nese velkou míru nejistoty, způsobuje tlak na psychickou zátěž a ohrožení sociálních pracovnic a pracovníků. Současným tématem veZobrazit text