o čem se mluví

Kontaktní centrum Progressive pro osoby ohrožené závislostí bylo založeno v Praze v roce 2006 a je registrovanou sociální službou poskytující adiktologickou péči. K jeho pracovníkům a pracovnicím se po deset let řadila také Kristýna Kinkalová na pozici vedoucí zařízení a Adéla Šálená jako zástupkyně vedoucí. Od svého počátku působilo v nájemních prostorech městské části (dále MČ) Prahy 5. V roce 2009 začalo v této MČ působit další kontaktní centrum a v roce 2012 také program substituční léčby. Tyto adiktologické služby zde působí i v roce 2023.Z hlediska dostupnosti jsou poddimenzované a jejich koncentrace v jedné MČ má několik negativních dopadů. Tím nejvýraznějším je shlukování velkého množství klientů a klientek v okolíZobrazit text

Snižování prahů v pobytových sociálních službách pro lidi bez domova osobám s látkovou závislostí je tématem, jež se čím dál častěji dostává do popředí zájmu soudobých sociálních pracovníků v jejich každodenní praxi. Jejich přesvědčení o správnosti změny v přístupu k této cílové skupině je vytvářeno skrze konflikt dosavadně nastavených pravidel služeb pro vstup a jejich využívání s potřebami klientů v kontextu jejich vlastních potřeb a perspektiv. Je však nutno uvést, že v popředí jejich pozornosti je také řada dilemat, jež se k problematice práce s lidmi v sociálně nepříznivých situacích spojených se ztrátou bydlení s látkovou závislostí váží a mohou mít vliv na proces implementace změn v nastavení služeb. Často jsou zmiňovány pojmy jako bezpečí, obava, vysoká investiceZobrazit text

„Co děláš?” „Pracuji s Romy a pomáhám jim už devátým rokem”, tak může znít odpověď na otázku ohledně mé práce. Občas je těžké přímo takto odpovědět, protože majorita je stále nastavena v rovině předsudků a negativního vnímání tohoto etnika. Problém s obhajobou své vlastní práce u veřejnosti nemám jen já, ale potýkají se s ním i pracovníci a pracovnice, kteří se věnují „nepopulárním” cílovým skupinám obecně. Pomáhat někomu, kdo je veřejností považován za nepřizpůsobivou část obyvatelstva, je něco zcela jiného než pomáhat seniorům, lidem s handicapem nebo ohroženým dětem. Navíc vyvstává také otázka, jak se dá prokázat dopad, a tedy i potřebnost služeb, které seZobrazit text

Vážený pane ministře, Ing. Mariane Jurečko, Vážený pane ministře, pane profesore Balaši, Vážená paní rektorko, paní profesorko Králíčková, obracíme se na Vás ve věci návrhu na zrušení studijního programu Sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mnozí z nás jsou absolventi tohoto oboru na FF UK. Katedra sociální práce FF UK funguje od roku 1990, kdy byla jako první vysokoškolské pracoviště sociální práce v ČR založena díky osobnímu nasazení doc. PhDr. Jiřiny Šiklové, doc. PhDr. Pavla Hartla a prof. JUDr. Igora Tomeše, CSc. ve spolupráci s děkanem fakulty prof. Dr. Antonínem Vaňkem. Další vysoké školy pak tuto cestu v ukotvení vzdělání sociálních pracovníků následovaly aZobrazit text

Pacientský spolek pro léčbu konopím („KOPAC“) dlouhodobě vítá a požaduje legislativní ochranu pacientů a jejich rodin při samozásobení konopím, jelikož stát v tuto chvíli neumožňuje zajištění nepřerušované dostupnosti léčebného konopí v lékárnách. V ČR se tak zatím nedaří zajistit nabídku širokého spektra individuálně účinných variant jako v Německu, Dánsku, Holandsku či Španělsku. Špatně nastavené úhradové mechanismy pak nepokryjí – obzvláště u onkologických a neurologických pacientů ­– ani měsíční účinnou dávku. Řadě pacientů, kteří jsou ještě schopni konopí pěstovat a zpracovat, tak i přes politické deklamace stále nezbývá nic jiného, než se spolehnout na samozásobení z neoficiálních zdrojů konopných květů a extraktů, aby dosáhli účinné dávky zmírňujícíZobrazit text

„Když nastane situace, že předávám svou mámu do péče zařízení pro seniory, mám na pečující ty nejvyšší nároky. Chci víc, než sama můžu nabídnout, protože sama už to nedávám. Chci aby byl pečovatel laskavý, trpělivý a chci aby to bylo pokud možno zadarmo. Naše vysoké nároky jsou pochopitelné, ale nastavené podmínky pro práci pečujících jim neodpovídají. Ten rozpor mezi vnímáním té profese a tím co po těch lidech chceme, je obrovský.“ říká Karolína Puttová z organizace MILA, která se věnuje tématu podmínek pro výkon pečovatelské profese. Stejné oblasti se věnoval také výzkum, který MILA realizovala v květnu a červnu 2022. V pětatřiceti domovech pro seniory a domovech seZobrazit text

V posledních letech se v USA, kde už dvacet let působím jako sociální pracovnice, věnuje zvýšená pozornost péči o sebe sama (angl. self-care). Snažíme se vést naše klienty k zodpovědnosti za své zdraví a podporovat je v činnostech, které jim pomáhají zvládat každodenní fyzickou, psychickou i sociální zátěž a přispívají k pocitu pohody (angl. well-being). Bohužel i nám, sociálním pracovníkům, se někdy stane, že sami u sebe zanedbáváme to, k čemu v dobré víře nabádáme druhé –⁠ péči o naši tělesnou schránku, duševní hygienu, vztahy s rodinou a přáteli, duchovní život. Vymlouváme se na nedostatek času, jsme zahlceni pracovními povinnostmi a potřebami našich klientů, kteréZobrazit text

Sdružení CZ.NIC, společnost Člověk v tísni, Linka bezpečí a Dětské krizové centrum oznámily zahájení spolupráce za účelem rozšíření aktivit stávajícího českého Safer Internet Centra. Vzniká tak doposud největší konsorcium, jehož cílem je zvýšit bezpečnost dětí v prostředí internetu.   Safer Internet Centrum ČR provozuje od roku 2019 sdružení CZ.NIC, správce české národní domény. Cílem centra je vytvářet, koordinovat a komunikovat aktivity zaměřené na zlepšování online bezpečnosti dětí a mládeže v České republice. Provoz obdobných center ve 30 evropských zemích spolufinancuje Evropská komise prostřednictvím projektových výzev, přičemž aktivity českého konsorcia v příštích dvou letech podpoří částkou více než 18 milionů Kč. „Fakt, že Evropská komise vyjádřila další podporu českémuZobrazit text

Úvod Tento příspěvek je věnován nové službě, která se v prostředí sociálních služeb objevila díky covidovým opatřením. První lockdown dal vzniknout terapeutické lince Anténa, která byla zaměřena na bezplatnou a snadno dostupnou psychoterapeutickou pomoc pro široké vrstvy obyvatel. Na její službu navazuje Terapeutická linka Sluchátko, která po dvou letech provozu již může poukázat na nové potřeby ve společnosti, které mohou mít zásadní vliv na další rozvoj sociálních a zdravotních služeb. Terapeutická linka Sluchátko – vaše cesta k psychoterapii a spokojenějšímu životu Terapeutická linka Sluchátko (dále jen TLS) je mladou službou v Česku. Její vznik je datován ke konci roku 2020. V době prvního covidového lockdownu zřídila Česká asociace proZobrazit text

Upozornit na důležité téma a otevřít o něm celospolečenskou diskuzi. Dlouhodobě se to daří kampani Suchej únor, ke které se nově přidala i osvěta směrem k rodičům a jejich neuváženému podávání více či méně alkoholických nápojů dětem – #Nechmeldeti. Na řadě je nyní projekt Rodič&dítě zaměřený na komunikaci o náročných životních tématech. Jaký je recept na úspěšnou osvětu, nevíme. Nevíme ani, jak si nadále zajistit udržitelné financování, které není a nikdy nebylo závislé na veřejných rozpočtech. A tak ani nevíme, jak dlouho tenhle vlak osvěty potáhneme. Ale víme, že to má nejenom smysl, ale především pozitivní dopad. Ověřeno na datech. Klíč k úspěšným kampaním VycházímeZobrazit text