6/2023

V novém miléniu se postupně setkáváme s fenomény, které ještě donedávna nebyly tak zjevné jako v současnosti. Jedním z nich je problémové používání pornografie. V otázce problémového používání internetové pornografie nepanuje v odborných kruzích zatím v některých ohledech shoda, avšak jsou zde snahy hledat účinné formy pomoci pro konzumenty pornografie. Doba pandemie COVID-19 docela urychlila projevy problémů, které zde sice byly již před jejím propuknutím, ale které mnohdy společnost přehlížela. Jedním z nich například to, že mladý člověk se často cítí sám a může mít problémy s navazováním vztahů. V rámci sociálních vztahů je zejména ohrožen mladý člověk, který si hledá své místo, identitu, roli a vztahy. Čím dál více je možnéZobrazit text

Nezisková organizace Křesadlo HK, v níž pracujeme jako sociální a odborní pracovníci, se zaměřuje na pomoc lidem s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich blízkým.  Autismus je vývojová porucha projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. Příčiny autismu jsou neznámé, většinou se má za to, že za poruchou autistického spektra patrně stojí kombinace genetických předpokladů a dalších faktorů (Thorová, 2006). Autismus je tedy sám o sobě velmi specifický. Handicap je totiž v myšlení a prožívání těchto lidí. Nejsou často pochopeni svým okolím, protože působí dojmem, že jsou nevychovaní, drzí, zlí, neochotní. Především lidé, kteří nemají žádný mentální handicap, jsou odsuzováni svýmZobrazit text

Závažná duševní onemocnění jsou spojena se zvýšeným rizikem somatických onemocnění, zejména kardiovaskulárních chorob a diabetu (Hert et al., 2009; Newcomer, 2006; Vuksan–Ćusa et al., 2009). Studie ukazují, že vedlejší účinky léčby, životní styl a vysoká sebevražednost podstatně zkracují délku života, zejména u pacientů se schizofrenií (Laursen et al., 2012). Kromě toho je schizofrenie a další psychotická onemocnění často spojena se sníženým sociálním fungováním, vysokou mírou nezaměstnanosti, ztrátou produktivity, opakovanými hospitalizacemi a tím i vysokými společenskými náklady (Evensen et al., 2016; Neil et al., 2014; Rössler et al., 2005). Programy včasné detekce a včasné intervence Pro snížení těchto negativních dopadů psychotických onemocnění vznikly v zahraničí specializované programyZobrazit text

Zhoršující se duševní zdraví (dále jen DZ) dětí a dospívajících je v posledních dvou letech skloňováno téměř ve všech oblastech, které se věnují práci s dětmi a mládeží. Reflektují jej služby, odborné platformy i mainstreamová média. Často je nárůst duševních obtíží dáván do souvislosti s dopady pandemie Covidu-19, neznamená to však, že čím víc se pandemii vzdalujeme, tím obtíží ubývá. Linka bezpečí (2024) uvádí, že v prvních třech měsících roku 2023 zaznamenali o 30 % více případů sebepoškozování než ve stejném období loňského roku. Co se tedy děje, že se tolik mladých lidí cítí špatně? A jak na to mohou reagovat preventivní sociální služby jako jsou nízkoprahové kluby pro děti aZobrazit text

V České republice probíhá Reforma péče o duševní zdraví (dříve Reforma psychiatrické péče), jejíž aktivity Česko přibližují humanistickému standardu kvality života lidí bez rozdílu se specifickým zřetelem k situaci lidí s ohroženým duševním zdravím. Současně se Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 – 2030, coby jeden ze strategických dokumentů reformy, hlásí k naplnění legislativních závazků plynoucích pro Česko z mezinárodních a národních dokumentů, jež ČR ratifikovala, tudíž je vázána jejich dodržováním (MZd 2020, s. 11–12). Jednotlivé aktivity a projekty reformy směřují k postupné změně pozice a role lidí s duševním onemocněním v české společnosti, současně také k mnohem vyšší míře informovanosti celé české populace a hlubšímu porozumění tématu duševního zdraví mezi profesionály z pomáhajícíchZobrazit text

Úvodní text se věnuje výzvám spojeným se změnami institucionální péče o osoby s duševním onemocněním a poruchami chování, díky kterým je a bude tato problematika více přítomna ve všech typech a druzích sociálních služeb. Editorky se však v úvodním textu ptají také, jak jako sociální pracovníci pečujeme o duševní zdraví nejen svých klientů, ale i své, co nejvíce sociální pracovníky stresuje a narušuje jejich duševní pohodu, potažmo jejich duševní zdraví. Ve svém krátkém příspěvku na tuto otázku sice neodpovím, ale chci poukázat na jedno z hledisek. Podle mnohých autorů je v procesu pomáhání klíčová osobnost pomáhajícího. Vymětal píše v souvislosti s psychoterapií: “Zralá osobnost psychoterapeuta je víceZobrazit text

Moldavsko je jednou z prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce a aktivity ČR zde probíhají již téměř 20 let. Jednou z klíčových oblastí spolupráce je také inkluzivní sociální rozvoj, v rámci kterého proběhla řada úspěšných projektů. Ministerstvo práce a sociálních věcí od června 2022 realizuje projekt zahraniční rozvojové spolupráce Harmonizace a rozvoj systému sociální ochrany v Gagauzii, jehož zadavatelem je Česká rozvojová agentura. Autonomní teritoriální oblast Gagauzie je správní oblast v Budžaku v jižní části Moldavska tvořená územím okolo hlavního města Comratu a dalších několika enkláv. Realizace probíhá na základě spolupráce s Ministerstvem práce a sociální ochrany Moldavské republiky a Výkonným výborem Gagauzie. Předpokládané datum ukončení je nejpozději 31. prosince 2024. Ministerstvo se tím podílí na naplňování principůZobrazit text