Projekt Harmonizace a rozvoj systému sociální ochrany v Gagauzii

Moldavsko je jednou z prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce a aktivity ČR zde probíhají již téměř 20 let. Jednou z klíčových oblastí spolupráce je také inkluzivní sociální rozvoj, v rámci kterého proběhla řada úspěšných projektů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí od června 2022 realizuje projekt zahraniční rozvojové spolupráce Harmonizace a rozvoj systému sociální ochrany v Gagauzii, jehož zadavatelem je Česká rozvojová agentura. Autonomní teritoriální oblast Gagauzie je správní oblast v Budžaku v jižní části Moldavska tvořená územím okolo hlavního města Comratu a dalších několika enkláv. Realizace probíhá na základě spolupráce s Ministerstvem práce a sociální ochrany Moldavské republiky a Výkonným výborem Gagauzie. Předpokládané datum ukončení je nejpozději 31. prosince 2024. Ministerstvo se tím podílí na naplňování principů Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018–2030[1].

Projekt reaguje na identifikované potřeby Moldavska a Gagauzie: 1. zjednodušení systému sociální ochrany, 2. zvýšení přehlednosti systému sociální ochrany, 3. zvýšení dostupnosti pomoci (sociální práce a sociálních služeb), 4. jednotný postup pro vyhledávání osob v těžkých životních situacích, 5. provázanost mezi sociálními pracovníky navzájem a jednotlivými typy služeb, 6. systematická podpora odborné způsobilosti sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, 7. jednotný informační systém pro poskytovatele podpory a pomoci a občany samotné.

Naplňování potřeb probíhá v rámci tří aktivit, jimž odpovídají tři cíle: A. vytvoření a fungování systému průběžného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a podpory jejich profesních rolí, včetně vzniku vzdělávacího centra, B. vytvoření strukturované metodiky pro výkon sociální práce s využitím aktuálních právních předpisů a již vydaných metodických dokumentů, C. vytvoření modulu informačního systému „Sociální práce“.

Vytvoření a fungování systému průběžného vzdělávání vztahující se k první KA / prvnímu cíli

Prvním cílem projektu je vznik vzdělávacího centra a vytvoření systému průběžného vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, podpora jejich profesních rolí a pilotní proškolení. Abychom mohli naplnit tyto cíle, je zapotřebí realizovat dílčí aktivity. Jednou z nich byla realizace úvodního workshopu a vytvoření pracovní skupiny. Poté následovala realizace výzkumného šetření, díky kterému byla zajištěna detailní analýza systému a podmínek pro výkon povolání sociálního pracovníka / pracovníka v sociálních službách v Gaugazii.

Výstupy výzkumu ukázaly řadu nedostatků v oblasti logistického zabezpečení činnosti sociálních pracovníků, zejména nevyhovující pracovní podmínky s nedostatečně vybaveným a zařízeným pracovištěm, včetně plošné absence bezbariérového přístupu do veřejných budov pro osoby se zdravotním postižením. V některých případech je významně ohroženo dodržování podmínek pro zajištění důvěrnosti informací o příjemcích a uchovávání informací a osobních údajů.

V návaznosti na výše uvedené aktivity proběhla v prvním pololetí 2023 veřejná zakázka na opravu vzdělávacího centra pro pracovníky v sociální oblasti. Bohužel následně po podpisu smlouvy a zahájení stavebních prací došlo ze strany firmy k praktikám odporujícím solidnímu jednání, a na tom základě byla spolupráce ukončena. Zakázka proto bude vyhlášena znovu.

V rámci aktivity „Vytvoření systému průběžného vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a podpory jejich profesních rolí, pilotně proškolení sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách“ již proběhla identifikace témat vzdělávacích kurzů ze strany pracovní skupiny. Pro každého odborníka v určité oblasti je již vypracován seznam kompetencí a dovedností, které musí splnit, aby mohl vykonávat příslušnou pozici (standardy), a identifikována tomu odpovídající témata. Většina účastníků dává přednost online školení nebo třídennímu kurzu v délce 4 hodin denně. Program profesní rekvalifikace je v rámci projektu vyvíjen na základě stanovených kvalifikačních požadavků a profesních standardů.

Vytvoření strukturované metodiky pro výkon sociální práce – druhý cíl / KA projektu

Dalším z cílů projektu je vytvořit systémové podmínky pro poskytování kvalitnější a dostupnější sociální ochrany a služeb. K naplnění tohoto cíle má dojít zejména sjednocením postupů, kterými jsou řešeny sociální situace jednotlivých skupin klientů z pozic sociálních pracovníků a jednotlivých subjektů sociální ochrany (státní, regionální, nestátní). Dále budou vytvořeny základní pracovní podmínky pro činnost sociálních pracovníků, a to pořízením kvalitního technického vybavení, přenosné počítačové techniky a tiskáren. V neposlední řadě klienti s omezenou pohyblivostí, tedy sníženou soběstačností, budou mít více dostupné široké spektrum přenosných kompenzačních pomůcek, které si budou moci v jednotlivých regionech vypůjčit.

Každý z výše popsaných dílčích cílů je vázán na předem daný sled aktivit, které vedou k jejich naplnění. V roce 2023 bylo realizováno uvedené výzkumné šetření, které se zabývalo také činností sociální práce a jednotlivých klientských skupin na území Gagauzie. Výsledky výzkumu přinesly cenné aktuální informace i v této oblasti; průběžně je využíváme jako solidní startovací můstek, jakési východisko, pro realizaci jednotlivých cílů projektu. Zmíněný výzkum přinesl důležitý vhled do způsobů práce sociálních pracovníků a identifikoval bílá místa spočívající v nejednotných nebo zcela chybějících postupech při práci s jednotlivými cílovými skupinami obyvatel. Identifikoval také sociální skupiny, které častěji stojí stranou dostupné pomoci a pozornosti pomáhajících pracovníků. Všechny tyto postupy se stanou předmětem metodik, které budou prostřednictvím vzdělávacích kurzů osvojovány sociálními pracovníky v terénu.

V roce 2023 se nám podařilo identifikovat zaměření jednotlivých metodických postupů a zpracovat materiály pro veřejnou soutěž na realizaci širokého spektra vzdělávacích kurzů (viz cíl 1). Dále byl zpracován seznam pomůcek, které budou pořízeny k zápůjčce pro potřebné obyvatelstvo Gagauzie. Aktuálně je zpracována veřejná zakázka a výpůjční řád. Co se týče nákupu přenosné počítačové techniky a tiskáren, byla uskutečněna veřejná zakázka, která ovšem musí být opakována.

Realizace jednotlivých projektových aktivit a úkolů vyžaduje úzkou spolupráci mezi projektovým týmem, koordinátorkou projektu v Gagauzii, místní pracovní skupinou a zástupci místní gagauzské správy. Jakkoli se v principu daří vztahy spolupráce udržovat jako plně funkční, objevují se v ní překážky pramenící zejména z oboustranné kulturní odlišnosti. Nicméně ta se nakonec stává zdrojem společného růstu.

Vytvoření modulu informačního systému „Sociální práce“

Posledním, avšak významným cílem je vytvoření modulu informačního systému „Sociální práce“. Původně se mělo jednat o samostatný informační systém. Moldavské právní předpisy však neumožňují, aby byla konkrétní agenda spravována ve více než jednom informačním systému veřejné správy. Proto byla mezi realizátorem a partnery projektu učiněna dohoda, že bude vyvinut samostatný modul již existujícího systému SIAAS (Sistemul Informaţional Automatizat „Asistenţa Socială”[2]).

Informační systém je provozován Ministerstvem práce a sociální ochrany Moldavské republiky. Nový modul bude sloužit pro výměnu informací o výkonu sociální práce jak mezi sociálními pracovníky v Gagauzii, tak v Moldavsku na území mimo Gagauzii, včetně informací o poskytovaných sociálních službách a dávkách na všech úrovních veřejné správy (státní, regionální, obecní). Bude tedy sloužit jako nástroj harmonizace systému sociální ochrany v Gagauzii.

V roce 2023 se podařilo vytvořit technickou specifikaci zadání veřejné zakázky. Ta podléhá schválení odboru hlavního architekta. Jakmile bude dokument schválen, bude vyhlášena veřejná zakázka.

PhDr. Filip Novotný,
garant projektu a cíle 3 a expert na sociální politiku
PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.,
expertka na sociální politiku a garantka cíle 2
Mgr. Eva Heisslerová,
expertka na sociální politiku a garantka cíle 1
Ing. Eva Němečková,
manažerka projektu


[1] https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/koncepce/strategie_zahranicni_rozvojove.html [on-line, 12-12-2023]

[2] Asistenţa socială v doslovném překladu z rumunštiny znamená sociální asistence, jedná se však o označení pro sociální práci tak, jak ji vnímáme v prostoru České republiky