Středočeský kraj podporuje standardizaci výkonu sociální ochrany

Středočeský kraj zahájil realizaci grantového projektu „Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany na území Středočeského kraje“.

Projekt je zaměřen na podporu standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Středočeského kraje v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak novelizovaným zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci, na stanovení závazných postupů v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí a určení parametrů pro její kvalitní výkon.

Krajský úřad realizuje projekt k podpoře standardizace výkonu SPO na území kraje, kdy současně bude navázána spolupráce s dalšími subjekty, které vyvíjí aktivitu v oblasti SPO. V rámci projektu budou realizována metodická setkávání, kulaté stoly a workshopy zaměřené na standardy kvality SPO a aktuální problematiku SPO ve Středočeském kraji. Projekt umožní krajskému úřadu materiálně a technicky vybavit prostory pro práci s klienty na oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí Krajského úřadu. Dojde k rozšíření obsahové náplně webových stránek kraje, které souvisejí s výkonem SPO, za účelem zkvalitnění a prohloubení informovanosti cílových skupin i široké veřejnosti.

Aktuální informace o aktivitách projektu, který je reakcí na výzvu Ministerstva práce a sociálních věcí, oblast podpory 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, prioritní osy 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách.

Středočeský kraj