web

Dostali jste se kvůli rostoucím cenám do finančních potíží a nevíte, kdo vám může pomoci? Vláda spustila ve středu 11. května 2022 nové informační webové stránky s názvem Deštník proti drahotě, které shrnují, jaké možnosti pomoci stát nabízí a jaké kroky vláda Petra Fialy v boji s dramatickým zvyšováním cen činí. Na adrese www.destnikprotidrahote.cz najdou lidé i firmy přehled vládní pomoci proti zdražování spolu s konkrétními formami pomoci pro jednotlivé skupiny obyvatel či podnikatelů a odkazy na další informace na webových stránkách dotčených úřadů a institucí. „Naše vláda se prakticky od svého nástupu musí potýkat i inflací a samozřejmě drahotou, na které má bohužel nesmazatelný podíl i nehospodárnáZobrazit text

Recenze knihy: Marek Stachoň, Jana Vrťová: Sociálna kritika a sociálna práca. Banská Bystrica: Belianum, 2021 Vysokoškolská učebnica Sociálna kritika a sociálna práca je dielo autorov Mareka Stachoňa a Jany Vrťovej, ktorí aktívne pôsobia na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Autori vysokoškolskej učebnice v texte preukázali rozsiahle vedomosti o fenoméne kritickej paradigmy ako súčasti sociálneho prostredia. Kritiku sociálnej práce vnímajú aj vo vzťahu ku kritickým prístupom sociálnej práce. Text je postavený vo výraznej miere na kvalitatívnom výskume s využitím metódy kvalitatívnej obsahovej analýzy, kde sa autori priklonili ku konvenčnému prístupu. Prínos vysokoškolskej učebnice identifikujem v popisovaných vedeckých postupoch, ktoré môžu pomôcť študentom sociálnej práce pri podobných výskumoch. Kniha obsahuje chronologickú vzťažnosť k odbornejZobrazit text

ilustrační obrázek s-case

Moderné technológie zachraňujú životy. To je fakt, o ktorom už dnes nikto nepochybuje. Mladá slovenská firma ale prináša niečo úplne nové. Drobný prenosný prístroj umožňuje kontrolu telesných funkcií a tiež ich analýzu. Aké funkcie ponúka a ako ho budú môcť využívať sociálni pracovníci? Viac detailov vám prinášame v nasledujúcom rozhovore s Martinom Pekarčíkom a Slavomírom Hruškom, dvomi tvárami inovácie zo Slovenska. „Vyvinuli sme prenosný prístroj, ktorým možno sledovať väčšinu telesných funkcií, ako napríklad teplota, glykémia, saturácia krvi či tlak, a vyhodnocovať ich. Umožňujeme tak lepší prehľad o stave pacienta a zároveň otvárame úplne novú kapitolu. Prístroj totiž umožňuje prehľad aj pre nelekársky personál ako súZobrazit text

Recenze knihy: Vladimír Lichner: Analýza radikálnych a extrémistických skupín, hnutí, siekt a kultov a ich pôsobenie v Slovenskej republike. Košice: Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2020 Problematika radikalizmu a extrémizmu, ako pretrvávajúceho sociálno-patologického javu, má v súčasnom svete rôzne podoby. Tieto javy sú sprevádzané verbálnou alebo neverbálnou nenávisťou jednotlivca, či skupiny voči inému jednotlivcovi alebo skupine. Lichner (s. 4) čitateľovi ponúka definíciu nasledovne „vo väčšine prípadov nie je extrémistické konanie orientované na získanie obohatenia či prospechu. Je postavené na odhodlaní jednotlivcov realizovať určité konanie voči obetiam v duchu presadzovaného ideového motívu“. Z pohľadu spoločnosti, ale aj ako zamerania sociálnej práce je ohrozujúcejšie vytváranie početných a štruktúrovaných skupín s pevnými členskými vzťahmi. DôkladneZobrazit text

Tento příspěvek se věnuje stému výročí založení profesní organizace sdružující sociální pracovníky Československa a posléze České republiky, téměř od samostatného vzniku oboru sociální práce na našem území.  Sociální práce je společenskovědní obor, který má své těžiště v jeho praktické aplikaci.  Přes všechny diskuze a různé kritické pohledy se jedná o nezastupitelný a významný nástroj sociální politiky státu a projev občanské odpovědnosti za dění ve společnosti. Sociální práce má značné spektrum činností v různých oblastech společenského života. Slovy klasika Oldřicha Matouška (2001) je sociální práce obor, který se neustále formuje, dohání měnící se společnost, kde se objevují nové problémy i jejich význam. Sociální práce nemůže být proto oborem s jednoznačnýmZobrazit text

Podmínkou úspěšnosti sociálního začleňování je aktivní přístup sociálně vyloučených obyvatel při řešení jejich potřeb a oprávněných zájmů. Pracovní skupiny komunitního plánování či lokální partnerství zřizované za tímto účelem mají síťovat místní aktéry, avšak v praxi většinou převažuje účast zástupců formálních institucí a aktivní účast obyvatel ohrožených sociálním vyloučením bývá ojedinělá. Na konci roku 2020 se do první pilotní výzvy Nadace Via na mikrogranty v sociálně vyloučených lokalitách přihlásilo celkem šest neformálních skupin obyvatel, kteří ve spolupráci s komunitními pracovníky připravili vlastní projektové žádosti. Všechny projekty byly finančně podpořeny částkou do 20 000 Kč a byly využity k rozvoji celé komunity. V říjnu 2021 proběhlo podpůrné setkáníZobrazit text

Úvod Rádi bychom vám přiblížili téma zapojování lidí se znevýhodněním do vzdělávání i praxe v oboru sociální práce. O své postřehy se podělí Evžen a Mirka. Oba působí na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v týmu konzultantů z praxe. Konzultanti z praxe jsou u nás na fakultě již ustáleným označením lidí/expertů se zkušeností sociálního či zdravotního znevýhodnění. Náš tým se skládá ze 13 expertů se zkušeností a třech podpůrných pracovníků z řad akademiků a studentů. Na fakultě jsme začali působit v roce 2018 jako „inovativní experiment“. V rámci projektu jsme vytvořili skupinu lidí se znevýhodněním a vzdělali se společně v metodě storytellingu v průběhu dvou několikadenních výjezdů. Konzultanti z praxe se pak podle své specializaceZobrazit text

Klíčovým tématem tohoto textu je zapojování marginalizovaných skupin obyvatel do tvorby poradních a pracovních orgánů veřejné správy. Zapojování vnímáme jako klíčové především v kontextu rozhodování a tvorbě dokumentů, jež vznikají a mají na ně dopad. Kromě samotné aktivizace a zplnomocňování marginalizovaných skupin obyvatel do tvorby veřejných politik doporučujeme sociálním pracovníkům podporovat v rámci advokační činnosti také jejich zapojování u institucí, jejichž činnost s řešenými tématy významně souvisí (zejm. příslušná ministerstva a orgány veřejné správy). Cílem textu je osvětlit, proč je výhodné zohlednit hlas marginalizovaných skupin a tvořit pro ně veřejné politiky participativně. Marginalizaci vnímáme jako: „proces sociálního vyloučení, v rámci něhož je určitá skupina obyvatel vytlačena neboZobrazit text

Převzato z webu https://pitcr.cz/rubrika/ukrajina/ Rozhodli jste se, že k sobě vezmete uprchlíky z Ukrajiny. Díky za to. Ptáte se, jak citlivě pomoct. Základní nastavení: trpělivost a naděje Věcně uznejme situaci: Lidé prchají za bezpečím a záchranou. Nechávají za sebou domov, blízké prostředí, svoje lidi, sousedy, kamarády. Nebudou jen šťastní, že jsou v bezpečí. Budou se pravděpodobně cítit též provinile a bude se jim stýskat. Chvíle úlevy se rychle střídají s pochybnostmi. – Uznejme to. Jsme v situaci menšího zla. Jednoznačné dobro by bylo, kdyby nebyla válka. Budoucnost ohraničme, neřešme: Dělat si starosti ničemu nepomůže. Budoucnost se ukáže. Obě strany ale potřebují vědět, s čím zhruba mají počítat. Budou spolu měsíc? Půl roku?Zobrazit text