web

„Co děláš?” „Pracuji s Romy a pomáhám jim už devátým rokem”, tak může znít odpověď na otázku ohledně mé práce. Občas je těžké přímo takto odpovědět, protože majorita je stále nastavena v rovině předsudků a negativního vnímání tohoto etnika. Problém s obhajobou své vlastní práce u veřejnosti nemám jen já, ale potýkají se s ním i pracovníci a pracovnice, kteří se věnují „nepopulárním” cílovým skupinám obecně. Pomáhat někomu, kdo je veřejností považován za nepřizpůsobivou část obyvatelstva, je něco zcela jiného než pomáhat seniorům, lidem s handicapem nebo ohroženým dětem. Navíc vyvstává také otázka, jak se dá prokázat dopad, a tedy i potřebnost služeb, které seZobrazit text

Vážený pane ministře, Ing. Mariane Jurečko, Vážený pane ministře, pane profesore Balaši, Vážená paní rektorko, paní profesorko Králíčková, obracíme se na Vás ve věci návrhu na zrušení studijního programu Sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mnozí z nás jsou absolventi tohoto oboru na FF UK. Katedra sociální práce FF UK funguje od roku 1990, kdy byla jako první vysokoškolské pracoviště sociální práce v ČR založena díky osobnímu nasazení doc. PhDr. Jiřiny Šiklové, doc. PhDr. Pavla Hartla a prof. JUDr. Igora Tomeše, CSc. ve spolupráci s děkanem fakulty prof. Dr. Antonínem Vaňkem. Další vysoké školy pak tuto cestu v ukotvení vzdělání sociálních pracovníků následovaly aZobrazit text

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity svým studentům umožňuje absolvovat odborné praktické vzdělávání, přičemž jedním ze způsobů realizace je průběžná praxe ve vybrané organizaci. Jako studentky navazujícího magisterského studia v kombinované formě specializace Rozvoj a řízení v sociální práci máme v rámci praxe za úkol realizovat projekt, který bude vybrané organizaci reflektovat její potřeby. Naše skupina studentek se rozhodla věnovat v rámci praxi tématu „prestiž oboru sociální práce“. Realizaci praktické výuky jsme vykonávaly v organizaci Slezská diakonie, kde jsme v rámci mapování potřeb pomocí SWOT analýzy zjistily, že se v organizaci potýkají s určitými opakujícími se problémy, jako je například nedostatek kvalifikovaných pracovníků, zvyšující se průměrný věk zaměstnanců, nedostatečný status sociální práce,Zobrazit text

Pacientský spolek pro léčbu konopím („KOPAC“) dlouhodobě vítá a požaduje legislativní ochranu pacientů a jejich rodin při samozásobení konopím, jelikož stát v tuto chvíli neumožňuje zajištění nepřerušované dostupnosti léčebného konopí v lékárnách. V ČR se tak zatím nedaří zajistit nabídku širokého spektra individuálně účinných variant jako v Německu, Dánsku, Holandsku či Španělsku. Špatně nastavené úhradové mechanismy pak nepokryjí – obzvláště u onkologických a neurologických pacientů ­– ani měsíční účinnou dávku. Řadě pacientů, kteří jsou ještě schopni konopí pěstovat a zpracovat, tak i přes politické deklamace stále nezbývá nic jiného, než se spolehnout na samozásobení z neoficiálních zdrojů konopných květů a extraktů, aby dosáhli účinné dávky zmírňujícíZobrazit text

Case management v práci se seniory v kontextu problematického zdravotně-sociálního pomezí

Stárnoucí populace a měnící se vzorce nemocnosti mají za následek vyšší počet lidí se sníženou soběstačností. U těchto lidí se očekává výraznější potřeba koordinace sociální a zdravotní péče v jejich domácím prostředí. Právě case manažer může být jedním z klíčových nástrojů komplexní péče o seniory v jejich domácím prostředí. Z dlouhodobého hlediska českou společnost i nadále provází trend stárnutí populace. V České republice je 2,1 milionu obyvatel starších 65 let, což odpovídá 20,4 % populace (ČZSO 2021).  V roce 2058 by mělo být starobních důchodců přibližně 3,2 milionu, což je zhruba o třetinu více než dnes. Samozřejmě je nutné nahlížet na seniory s ohledem na značné rozdíly v tom, jak svéZobrazit text

Eva Malíková: Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb, Grada, Praha, 2020 Kniha Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb od Evy Malíkové je již druhým aktualizovaným a doplněným vydáním, které vyšlo po téměř 10 letech od vydání prvotiny. Vydání z roku 2020 si v anotaci klade za cíl „sloužit jako průvodce a rádce“, navíc je oproti původní verzi rozšířené o nové kapitoly. Nově obsažené informace by měly dle autorky doplnit čtenářem již získané vědomosti a prohloubit pochopení souvislostí v sociální gerontologii. Demografický vývoj populace, včetně jeho prognóz, jednoznačně potvrzuje aktuálnost obsažených poznatků. Při hodnocení aktuálnosti nelze opomenout ani v posledních letech tolik probíranou funkční deterioraci s disabilitouZobrazit text

Úvod Sociální služby (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi atp.), organizace sociální práce (doprovázející organizace atp.) a orgány sociálně-právní ochrany dětí, jejichž cílovou skupinou jsou děti do 15 let mnohdy připravují pro své klienty pobytové programy mimo zařízení. Při těchto pobytech ovšem kolidují právní úpravy několika resortů, které staví před sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách výzvy z celé řady oborů. Zatímco sociální služby realizují své činnosti dle legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, jejich doplnění o zotavovací akce bude realizovat pod legislativou spadající do resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Tyto kolize mají významný vlivZobrazit text

Tento článek se věnuje založení profesní organizace sdružující sociální pedagogy a pojednává o důvodech a cestě vedoucí k založení této asociace, jejich cílech a hlavních vizí. V posledních letech ve školách stále narůstají problémy, které negativně ovlivňují výchovně vzdělávací proces žáků, jejichž příčiny leží v rodinném zázemí žáků, sociálním a kulturním charakteru jejich rodiny a okolí. K řešení takových problémů je nutné využívat specifické metody a postupy kombinující pedagogické metody a metody sociální práce nejen na úrovni žáka, ale také na úrovni jeho rodiny a komunity. Sociální pedagog je na základě dlouhodobých doporučení odborné veřejnosti zahrnut do strategických a koncepčních dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a již v současnéZobrazit text

„Když nastane situace, že předávám svou mámu do péče zařízení pro seniory, mám na pečující ty nejvyšší nároky. Chci víc, než sama můžu nabídnout, protože sama už to nedávám. Chci aby byl pečovatel laskavý, trpělivý a chci aby to bylo pokud možno zadarmo. Naše vysoké nároky jsou pochopitelné, ale nastavené podmínky pro práci pečujících jim neodpovídají. Ten rozpor mezi vnímáním té profese a tím co po těch lidech chceme, je obrovský.“ říká Karolína Puttová z organizace MILA, která se věnuje tématu podmínek pro výkon pečovatelské profese. Stejné oblasti se věnoval také výzkum, který MILA realizovala v květnu a červnu 2022. V pětatřiceti domovech pro seniory a domovech seZobrazit text