Ediční plán

The deadline for submitting full papers from authors is January 31, 2023. Please send the full version of the manuscript to the administrator at journal@socialniprace.cz. You can also direct your questions and comments to the same place. The publication date of the issue is August 31, 2023. Anotation Dear all, We are pleased to announce that the upcoming edition of ERIS Journal – Summer 2023 is open to various topics related to social work.   We cordially invite you to submit your contributions on topics that you consider relevant and important for discussion. Please contact the administrator of the academic articles for further advice and accessZobrazit text

Akademické texty posílejte do 30. 10. 2022 na akademik@socialniprace.cz. Prakticko-publicistické texty posílejte do 30. 4. 2023 na publicistika@socialniprace.cz. Číslo vychází 30. 6. 2023. Anotace Pandemie Od prosince roku 2019 se planeta Země potýká s pandemií SARS-CoV-2, onemocněním COVID-19. Za pandemii byla Světovou zdravotnickou organizací (WHO) prohlášena v březnu roku 2020. Pandemii přitom chápeme jako epidemii zasahující více kontinentů v určitém časovém období. Z historického hlediska prošlo lidstvo mnohými výraznými pandemiemi, přičemž tou nejzávažnější, z hlediska ztráty lidských životů, byla španělská chřipka, která propukla v letech 1918–1920 a sčítala 50 mil. obětí. Pandemie, v současné době onemocnění COVID-19, má značné dopady nejen v oblasti zdravotní, ekonomické, ale také sociální a psychologické. Dopady pandemie se promítají do života každého jedince a ovlivňujíZobrazit text

Akademické texty posílejte do 30. 7. 2022 na akademik@socialniprace.cz. Prakticko-publicistické texty posílejte do 8. 2. 2023 na publicistika@socialniprace.cz. Číslo vychází 31. 3. 2023. Anotace Moudrost praxe sociální práce Profese sociální práce je legitimizována a udržována skrze to, čemu říkáme „profesní vědění“, tedy specializované vědění vytvářené a šířené určitou profesí. Profese si udržují svou sociální pozici skrze kontrolu toho, co je považováno za odborné vědění a jak je toto odborné vědění vytvářeno, komunikováno neodborníkům, ale i těm, kteří odborníky jsou nebo se jimi teprve stávají. Již v úvodu tedy vyvstává otázka, jak je vytvářeno odborné vědění v sociální práci a co je za něj považováno. Většina sociálních pracovníků využívá i souboru vědění,Zobrazit text

The deadline to submit full papers from authors is 31 July 2022. Please send the full version of the manuscript to the administrator at journal@socialniprace.cz. You can also direct your questions and comments to the same place.  The publication date of the issue is February 28, 2023. Annotation Developments in Social Work Research Social work is informed by a wide range of disciplines and a broad spectrum of practice activities.  Social work research attempts to make meaning of this breadth and connect daily professional practice with theoretical frameworks.  In doing so it embraces political and social contexts, both national and international, and the philosophical conceptualisationZobrazit text

Akademické texty posílejte do 30. 4. 2022 na akademik@socialniprace.cz. Prakticko-publicistické texty posílejte do 30. 10. 2022 na publicistika@socialniprace.cz. Číslo vychází 31. 12. 2022. Anotace Pracovní podmínky Pracovní podmínky v oblasti sociální práce jsou jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují kvalitu výkonu sociálních pracovníků. Současně se jedná o velmi široké téma zahrnující řadu oblastí. V procesu zkvalitňování služeb je v centru pozornosti klient. Sociální pracovník bývá v pozadí, přestože je rozhodujícím činitelem. Mnoho organizací si dnes díky poznatkům z organizační psychologie, managementu a řízení lidských zdrojů uvědomilo, že well-being pracovníka je důležitý pro úspěch celé organizace, pro naplnění jejích cílů a poslání. O to více to platí v oblasti pomáhajících profesí, včetně sociální práce, kde člověk vstupuje do pracovního procesuZobrazit text

Akademické texty posílejte do 31. 1. 2021 na akademik@socialniprace.cz. Prakticko-publicistické texty posílejte do 31. 7. 2022 na publicistika@socialniprace.cz. Číslo vychází 30. 9. 2022. Anotace Supervize Pohľad zhora, vidieť veci s nadhľadom, byť nad vecou …, ale aj špecifická metóda vzdelávania, metóda zvyšovania odborných kompetencií, zohľadňujúca konkrétne možnosti a schopnosti odborného pracovníka. To je len niekoľko asociácií a základných charakteristík pojmu supervízia. Metóda, ktorá prostredníctvom zvýšenia odborných kompetencií a práce na osobnom a profesijnom rozvoji pracovníkov v konečnom dôsledku pomáha zvyšovať kvalitu života klientov sociálnej práce. V supervíznom procese participujú v rôznom čase a v rôznej miere vždy minimálne traja účastníci: supervidovaný pracovník, supervízor a organizácia, v ktorej supervidovaný pôsobí. Organizačné a odborné zloženie personálu, štruktúra dodávateľov a odberateľov, materiálno-technické a legislatívne podmienky výkonu na pracovisku, aleZobrazit text

The deadline for submitting full papers from authors is January 31st 2022. Please submit the full version of manuscript to journal@socialniprace.cz. You can also direct your questions and comments to the same place. The publication date of the issue is 31st August 2022. Anotation ERIS Journal – Summer 2022 We cordially invite authors to submit their manuscripts for the upcoming edition of ERIS Journal – Summer 2022.  The English issue of the journal is open to various topics related to the field of social work. Authors are encouraged to send us manuscripts concerning the topics they think are relevant and important to discuss  Please contactZobrazit text

Akademické texty posílejte do 30. 10. 2021 na akademik@socialniprace.cz. Prakticko-publicistické texty posílejte do 30. 4. 2022 na publicistika@socialniprace.cz. Číslo vychází 30. 6. 2022. Anotace Deinstitucionalizace: příležitosti a výzvy Deinstitucionalizace představuje pojem úzce se vážící k pojmu transformace. V českých podmínkách je deinstitucionalizace spojena především s procesem transformace sociálních služeb a transformací systému péče o ohrožené děti. Transformaci pak chápeme jako souhrn procesů změny řízení, financování, vzdělávání, místa či formy poskytování nejen sociálních služeb v rámci deinstitucionalizace. Obecně můžeme deinstitucionalizaci vymezit jako proces institucionálních změn, jehož cílem je oslabení tradičních forem péče a posílení služeb spojených s vlastním bydlením, s místní komunitou, s individuálním přístupem ke klientovi, včetně upevnění role rodiny a neformálních poskytovatelů pomoci.Zobrazit text

Akademické texty posílejte do 30. 7. 2021 na akademik@socialniprace.cz. Prakticko-publicistické texty posílejte do 8. 2. 2022 na publicistika@socialniprace.cz. Číslo vychází 31. 3. 2022. Anotace Participace Termín participace se v posledních několika letech stal součástí slovníku akademiků, praktiků i lidí se zkušeností s obtížnými životními situacemi či užíváním sociálních služeb.  Zdá se, že diskuse kolem participace se již nevede logikou „zda vůbec“, či „buď, anebo“, ale do jaké míry, proč a jak. Jinak řečeno, nevolíme již, zda pracovat či bádat expertně, nebo participativně, ale diskuse se vede kolem typů a metod participace.  Jak tedy vypadá participace v samotné praxi sociální práce? Co se za několik posledních let v praxi sociální práce s ohledem naZobrazit text

The deadline for submitting full papers from potential authors is August 10th, 2021. Please submit the full version of manuscript to journal@socialniprace.cz. You can also direct your questions, concerns to the same e-mail address. The publication date is February 28th 2022. Anotation Philosophy and Ethics Philosophy and ethics are at the absolute core of social work practice.  The values which underpin the skills, methods and knowledge which we utilise in social work, around the world and within our own particular countries, is of key importance in relation to meeting the rights and needs of vulnerable people who stand in need of our social work services, asZobrazit text