Teologická fakulta Jihočeské univerzita v Českých Budějovicích

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské, doktorské

Nabízené obory

Bakalářský studijní program: Sociální a charitativní práce

Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky)

Navazující magisterský studijní program: Etika v sociální práci

Forma: prezenční i kombinovaná (2 roky)

Doktorské studium: Charitativní práce

Forma: prezenční i kombinovaná (4 roky)

Studijní programy

Studium se zaměřuje na problémové situace v oblasti vzájemných vztahů člověka a prostředí – všímá si jednotlivců, rodin, skupin i různých komunit. Vyučovací předměty jsou koncipovány interaktivně a formativně, aby byli absolventi připraveni na výkon povolání sociálního pracovníka po stránce odborné i lidské. Během studia je proto kladen důraz na etiku sociální práce a charitativní koncepce pomoci.  Absolvent je připraven pro zaměstnání jak v organizačních složkách státu a samosprávě, tak i v příspěvkových, neziskových a církevních nebo soukromých organizacích, které poskytují sociální služby.

Zajímavosti o škole

V budově Teologické fakulty je vybavená Knihovna J. P. Ondoka, která disponuje s více než  50 tisíci knižních titulů zaměřených na jednotlivé studijní programy. Díky modernizaci dvou učeben nabízíme studentům prostor pro simultánní aktivity související s činností v sociální práci např. rozhovor sociálního pracovníka s klientem v poradně, nebo komunikaci s nemocným na lůžku. Cvičení jsou autentická a lze je nahrát pomocí kamerového systému, což umožňuje zpětně analyzovat řešení zadaných situací. Fakulta studentům též nabízí vybavený studentský klub a dětský koutek pro děti studentů – rodičů.   

Školné: ne

Kontaktní informace 

Adresa školy: Kněžská 8, 370 01 České Budějovice

Webové stránky: www.tf.jcu.cz

Kontaktní email: mopatrny@tf.jcu.cz, hlavacova@tf.jcu.cz  

Facebook: teologickafakulaju

Youtube: Teologická fakulta JU

Instagram: @teologickafakultaju

Twitter: @TF_JU