Magisterské vzdělávání

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, nav. magisterské Nabízené obory: Obor: Sociální práce (3 roky)  Forma: prezenční i kombinovaná forma Obor: Mezinárodní sociální a humanitární práce (3 roky)  Forma: prezenční i kombinovaná forma Obor: Sociální práce – specializace Sociální práce s rodinou (2 roky) – NMgr. Forma: prezenční i kombinovaná forma  Studijní programy Na bakalářském stupni katedra poskytuje dva bakalářské programy: Sociální práce v prezenční a kombinované formě Mezinárodní sociální a humanitární práce v prezenční formě Oba programy jsou zajišťovány ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci na základě smlouvy o spolupráci od roku 2009. Jedinečné formální propojení spolupráce dvou vzdělávacích institucí umožňuje studentům získávat kvalitní teoretické poznatky aZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské Nabízené obory Obor: Sociální práce v preventivních službách (bakalářská) Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Obor: Sociální práce ve veřejné správě (bakalářská) Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Obor: Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností (bakalářská) Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Obor: Sociální práce (magisterská) Forma: prezenční i kombinovaná (2 roky) Studijní programy Cílem studia bakalářského programu Sociální práce je připravit do praxe sociální pracovnice a pracovníky, kteří budou disponovat znalostmi a dovednostmi potřebnými ke zprostředkování sociálních interakcí mezi lidmi a jejich sociálním prostředím na mikro, mezo a makroúrovni. Sociální práce v magisterské formě se zaměřuje na přípravu ke koordinačním aktivitámZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské, doktorské Nabízené obory Studijní program: Sociální práce Forma: prezenční  Studijní programy Studium připravuje budoucí sociální pracovníky na uplatnění v rovině případové – klientské sociální práce, stejně jako práce systémové v oblasti sociální správy a také vědecké. Studium staví na reflexivním propojení teoretické a praktické výuky, klade důraz na osvojování si mezinárodních zkušeností a kultivaci profesní identity. Na přípravě budoucích sociálních pracovníků se podílí multioborový tým akademických pracovníků a externistů z praxe. Zajímavosti o škole Od svého založení v roce 1991 zastává katedra roli klíčového aktéra na poli akademické přípravy budoucích sociálních pracovníků. Má na svém kontě vybudování oborové teoretické a metodologickéZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské, doktorské Nabízené obory Obor: Sociální práce (Bc. studium) Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Obor: Řízení v sociální práci (navazující Mgr. studium) Forma: prezenční (2 roky) Obor: Aplikovaná ekonomie a správa (Ph.D. studium) Forma: prezenční i kombinovaná Studijní programy Bakalářský obor Sociální práce umožňuje absolventům získat znalosti a dovednosti potřebné pro práci sociálních pracovníků ve státní správě, samosprávě, sociálních a výchovných zařízeních. Důraz je kladen na praxi v různých typech sociálních zařízení. Magisterský obor Řízení v sociální práci se vedle prohlubování a rozšiřování znalostí získaných v bakalářském stupni zaměřuje na témata z oblasti řízení a na orientaci v regionálních souvislostech. Důraz jeZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, navazující magisterské Nabízené obory: Program: Sociální a charitativní práce / SACH, specializace Charitativní práce. Forma: prezenční, standardní doba studia 3 roky, bakalářské studium Program: Sociální a charitativní práce Forma: prezenční, standartní doba studia 2 roky, navazující magisterské studium Studijní programy Bakalářský studijní program Sociální a charitativní práce umožňuje absolventům získat kompetence pro samostatný výkon regulovaného povolání, provádět a koordinovat sociální služby, jednat se správními orgány, navazovat kontakt s klienty, poskytovat poradenské služby, vést příslušné dokumentace, mapovat sociálně právní problémy v komunitě nebo oblasti, vykonávat resocializační činnosti. Absolvent je připraven pro studium navazujícího magisterského studijního programu.  Navazující magisterský studijní program Sociální a charitativní práceZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, navazující magisterské, doktorské Nabízené obory Program: Sociální práce Forma: prezenční (3 roky), bakalářský studijní program Program: Sociální práce (specializace: Sociální práce univerzální, Sociální práce makro – programy služeb v komunitách, Sociální práce makro – inovace v organizacích, Sociální práce mikro – poradenství) Forma: prezenční i kombinovaná (2 roky), Magisterský navazující studijní program Program: Sociální politika a sociální práce Forma: prezenční i kombinovaná (4 roky), Doktorský studijní program Studijní programy Studium ve všech formách a na všech stupních se opírá o propracovanou strukturu odborných předmětů, jejichž výuku zajišťují kvalifikovaní pracovníci katedry i externí odborníci z významných tuzemských a zahraničních institucí sociální práce. Samozřejmostí je propojeníZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské Nabízené obory: Obor: Speciální pedagogika Forma: Bakalářské studium, prezenční i kombinovaná forma Obor: Sociální patologie a prevence Forma: Bakalářské studium, prezenční i kombinovaná forma Obor: Edukační péče o seniory Forma: Bakalářské studium, prezenční i kombinovaná forma Obor: Veřejná správa a sociální politika Forma: Bakalářské i navazující magisterské studium, prezenční i kombinovaná forma Studijní programy Fakulta veřejných politik nabízí pestrou nabídku profesních studijních programů zaměřených na veřejný sektor. Díky vysokému propojení s praxí nalézají absolventi široké uplatnění na trhu práce. Studium probíhá také ve specializovaných učebnách uzpůsobených k praktickému nácviku, jako jsou například učebny ošetřovatelství, výukový byt, výslechová místnost či multismyslová místnost Snoezelen. Zobrazit text

Cílem studijního oboru je získání profesní kvalifikace Zdravotně-sociální pracovník k samostatnému výkonu přímé zdravotně sociální péče a služeb o jedince, rodinu, komunitu a to jak v oblasti preventivní, tak i v oblasti zdravotně sociální, napříč všemi věkovými kategoriemi. Zobrazit text