Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské, 

Nabízené obory

Obor: Sociální práce 

Forma: prezenční i kombinovaná (Bc 3 roky)

Obor: Psychologie

Forma: prezenční (Bc 3 roky, NMgr 2 roky)

Studijní programy

studium na PVŠPS poskytne studentům nejen kvalitní vzdělání v oboru studia, ale i hlubší průpravu v dalších oblastech a možnost osvojit si řadu moderních dovedností. Naučí se například lépe rozumět sobě i druhým lidem, lidské povaze, zájmům, důvodům  jednání a chování. Za vskutku důležité považujeme umění komunikovat nejen s lidmi v budoucím povolání, ale i s těmi, kteří jsou jim nejbližší. S rodiči, přáteli, ale i s lidmi, kteří mají jiné názory a zaměření. Studenti si osvojí základy sociálně psychologického poradenství a naučí se krizové intervenci a základům koučinku. Mají také možnost se kvalitně vzdělat ve výzkumné vědecké činnosti spojené s příležitostí uveřejnit vědecké poznatky v odborném tisku.

Zajímavosti o škole

Specifitou studia na PVŠPS je předmět Sebezkušenost a seberozvoj v bakalářském stupni obou studijních programů. Jeho cílem je přispět k sebepoznání studentů v oblasti vlastního prožívání, postojů, hodnot a vztahů a zvýšit jejich osobnostní kompetence pro práci s lidskými společenstvími, skupinami i jednotlivci. Mezi ně patří především schopnost sebereflexe, citlivost k sobě i druhým, respekt k druhým a jejich odlišnosti, schopnost řešit konflikty a další.

V průběhu výuky se vracíme k evropské tradici péče o duši v moderní podobě i provedení. Do péče o duši zařazujeme ty oblasti lidského života, které nejsou zatíženy duševními poruchami a patří do každodennosti. Jako nejvhodnější a praktické pro výuku se nám jeví zabývat se fundamentálními oblastmi života, ve kterých se člověk denně pohybuje, znovu jim porozumět podstatně a rozšířit jejich porozumění pomocí komunitní a skupinové práce. 

Školné: ano 

Kontaktní informace 

Adresa školy: Hekrova 805, 149 00 Praha 4

Webové stránky: www.pvsps.cz

Kontaktní email: info@pvsps.cz

Facebook: https://www.facebook.com/PVSPScz/