Bakalářské vzdělávání

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, nav. magisterské Nabízené obory: Obor: Sociální práce (3 roky)  Forma: prezenční i kombinovaná forma Obor: Mezinárodní sociální a humanitární práce (3 roky)  Forma: prezenční i kombinovaná forma Obor: Sociální práce – specializace Sociální práce s rodinou (2 roky) – NMgr. Forma: prezenční i kombinovaná forma  Studijní programy Na bakalářském stupni katedra poskytuje dva bakalářské programy: Sociální práce v prezenční a kombinované formě Mezinárodní sociální a humanitární práce v prezenční formě Oba programy jsou zajišťovány ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci na základě smlouvy o spolupráci od roku 2009. Jedinečné formální propojení spolupráce dvou vzdělávacích institucí umožňuje studentům získávat kvalitní teoretické poznatky aZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské Nabízené obory Obor: Sociální práce v preventivních službách (bakalářská) Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Obor: Sociální práce ve veřejné správě (bakalářská) Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Obor: Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností (bakalářská) Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Obor: Sociální práce (magisterská) Forma: prezenční i kombinovaná (2 roky) Studijní programy Cílem studia bakalářského programu Sociální práce je připravit do praxe sociální pracovnice a pracovníky, kteří budou disponovat znalostmi a dovednostmi potřebnými ke zprostředkování sociálních interakcí mezi lidmi a jejich sociálním prostředím na mikro, mezo a makroúrovni. Sociální práce v magisterské formě se zaměřuje na přípravu ke koordinačním aktivitámZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské, doktorské Nabízené obory Studijní program: Sociální práce Forma: prezenční  Studijní programy Studium připravuje budoucí sociální pracovníky na uplatnění v rovině případové – klientské sociální práce, stejně jako práce systémové v oblasti sociální správy a také vědecké. Studium staví na reflexivním propojení teoretické a praktické výuky, klade důraz na osvojování si mezinárodních zkušeností a kultivaci profesní identity. Na přípravě budoucích sociálních pracovníků se podílí multioborový tým akademických pracovníků a externistů z praxe. Zajímavosti o škole Od svého založení v roce 1991 zastává katedra roli klíčového aktéra na poli akademické přípravy budoucích sociálních pracovníků. Má na svém kontě vybudování oborové teoretické a metodologickéZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské Nabízené obory Obor: Sociální práce Forma: kombinovaná (3 roky) Studijní programy Bakalářské studium ve studijním programu Sociální práce je koncipováno jako specializované studium na základě požadavků praxe sociální práce. Studium je zaměřeno na disciplíny, ze kterých sociální práce vychází, zejména v jejich praktickém rámci, a na posílení vazeb mezi těmito disciplínami s cílem dosáhnout dobré orientace absolventů v množství různých multidisciplinárně založených problémů klientů. Cílem studijního programu je poskytnout studentům a absolventům znalostní i dovednostní kompetence pro kvalifikovaný výkon sociální práce.  Zajímavosti o škole  Silnou stránkou studijního programu Sociální práce na FF UP v Olomouci je kompletně naplněný e-learningový systém, který umožňujeZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské, doktorské Nabízené obory Obor: Sociální práce (Bc. studium) Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Obor: Řízení v sociální práci (navazující Mgr. studium) Forma: prezenční (2 roky) Obor: Aplikovaná ekonomie a správa (Ph.D. studium) Forma: prezenční i kombinovaná Studijní programy Bakalářský obor Sociální práce umožňuje absolventům získat znalosti a dovednosti potřebné pro práci sociálních pracovníků ve státní správě, samosprávě, sociálních a výchovných zařízeních. Důraz je kladen na praxi v různých typech sociálních zařízení. Magisterský obor Řízení v sociální práci se vedle prohlubování a rozšiřování znalostí získaných v bakalářském stupni zaměřuje na témata z oblasti řízení a na orientaci v regionálních souvislostech. Důraz jeZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, navazující magisterské Nabízené obory: Program: Sociální a charitativní práce / SACH, specializace Charitativní práce. Forma: prezenční, standardní doba studia 3 roky, bakalářské studium Program: Sociální a charitativní práce Forma: prezenční, standartní doba studia 2 roky, navazující magisterské studium Studijní programy Bakalářský studijní program Sociální a charitativní práce umožňuje absolventům získat kompetence pro samostatný výkon regulovaného povolání, provádět a koordinovat sociální služby, jednat se správními orgány, navazovat kontakt s klienty, poskytovat poradenské služby, vést příslušné dokumentace, mapovat sociálně právní problémy v komunitě nebo oblasti, vykonávat resocializační činnosti. Absolvent je připraven pro studium navazujícího magisterského studijního programu.  Navazující magisterský studijní program Sociální a charitativní práceZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, navazující magisterské, doktorské Nabízené obory Program: Sociální práce Forma: prezenční (3 roky), bakalářský studijní program Program: Sociální práce (specializace: Sociální práce univerzální, Sociální práce makro – programy služeb v komunitách, Sociální práce makro – inovace v organizacích, Sociální práce mikro – poradenství) Forma: prezenční i kombinovaná (2 roky), Magisterský navazující studijní program Program: Sociální politika a sociální práce Forma: prezenční i kombinovaná (4 roky), Doktorský studijní program Studijní programy Studium ve všech formách a na všech stupních se opírá o propracovanou strukturu odborných předmětů, jejichž výuku zajišťují kvalifikovaní pracovníci katedry i externí odborníci z významných tuzemských a zahraničních institucí sociální práce. Samozřejmostí je propojeníZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské Nabízené obory: Obor: Speciální pedagogika Forma: Bakalářské studium, prezenční i kombinovaná forma Obor: Sociální patologie a prevence Forma: Bakalářské studium, prezenční i kombinovaná forma Obor: Edukační péče o seniory Forma: Bakalářské studium, prezenční i kombinovaná forma Obor: Veřejná správa a sociální politika Forma: Bakalářské i navazující magisterské studium, prezenční i kombinovaná forma Studijní programy Fakulta veřejných politik nabízí pestrou nabídku profesních studijních programů zaměřených na veřejný sektor. Díky vysokému propojení s praxí nalézají absolventi široké uplatnění na trhu práce. Studium probíhá také ve specializovaných učebnách uzpůsobených k praktickému nácviku, jako jsou například učebny ošetřovatelství, výukový byt, výslechová místnost či multismyslová místnost Snoezelen. Zobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: vyšší odborné, bakalářské, magisterské, doktorské (platí pro celou TUL) V oboru sociální práce – bakalářské.  Nabízené obory Obor: Sociální práce  Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky), prezenční forma je akreditována nikoli realizována  Obor: Speciální pedagogika pro vychovatele  Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Studijní programy Studium obou vzdělávacích programů charakterizuje propojení kvalitního teoretického vzdělání a praktických zkušeností, které studenti získávají v prostředí organizací, které se zabývají poskytováním sociálních služeb, vzdělání a speciálního vzdělání. Specifické je pro naše pracoviště propojení s penitenciárním prostředím. Studenti jsou podporováni v dobrovolnické činnosti, v odborných stážích. Bohatá je dlouhodobá spolupráce katedry s absolventy obou oborů.  Zajímavosti o škole Od období vzniku pracovištěZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání:  bakalářské Nabízené obory Program: Zdravotně sociální péče  Obor: Zdravotně sociální pracovník Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Studijní programy Cílem studijního programu je příprava studentů na výkon činností zdravotně sociálního pracovníka se získáním odpovídajících teoretických a praktických znalostí z oblasti sociální a zdravotnické. Praktické zkušenosti získávají studenti při praxích ve zdravotnicích zařízeních, v sociálních službách, státních institucích a dalších zařízeních z rezortu zdravotnického a sociálního. Celkový rozsah praxí během studia je více než 1000 hodin, což je velkou výhodou. Absolvent může díky svým kompetencím vykonávat celý rozsah odborných činností v oblasti sociální práce ve zdravotnictví. Zajímavosti o škole Velkou výhodou pro absolventy oboru zdravotně sociálníZobrazit text