admin

Akademické texty posílejte do 30. 4. 2021 na akademik@socialniprace.cz. Prakticko-publicistické texty posílejte do 30. 10. 2021 na publicistika@socialniprace.cz. Číslo vychází 31. 12. 2021. Anotace Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies; ICT) stále více vstupují do životů jednotlivců i celé společnosti. Výjimkou tedy nemůže být ani oblast sociální práce. Téma ICT v kontextu sociální práce je velmi široké a připravované číslo časopisu chce přispět k reflexi toho, jak ICT ovlivňují životy klientů, sociálních pracovníků i výkon profese sociální práce a jejího postavení ve společnosti. Na jedné straně mohou ICT významně přispívat ke zvýšení kvality životy klientů a dostupnosti podpory. Technologická řešení pomáhají v péči o seniory nebo lidiZobrazit text

Akademické texty posílejte do 31. 1. 2021 na akademik@socialniprace.cz. Prakticko-publicistické texty posílejte do 30. 7. 2021 na publicistika@socialniprace.cz. Číslo vychází 30. 9. 2021. Anotace Profesionalizace sociální práce Profese sociální práce se od svých počátků před více než sto lety ve světě dynamicky rozvíjí. Analýza formování a rozvoje profese ‒ tedy proces profesionalizace – nepochybně patří k vitálním a atraktivním tématům odborné diskuse. V našem geografickém kontextu byl vývoj sociální práce opakovaně negativně ovlivněn státní ideologií a politikou. Na straně druhé právě v našich krajinách byl obor sociální práce ve svých počátcích institucionalizovaný v kontextu vzniku samostatného Československa. V čase formování demokratické politiky státu a řešení státních hranic bylo zřejmé, že výrazné hospodářské a sociálníZobrazit text

Studium vzdělávacího programu Sociální práce je tříleté. Absolventi oboru jsou připraveni k výkonu profese sociálního
pracovníka ve všech oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb. Jedná se především o oblast péče o rodinu
a mládež, staré lidi, zdravotně postižené či společensky nepřizpůsobivé občany, dále o odbornou práci při realizaci státních
sociálních opatření a v dalších oblastech sociálněprávních a sociálně rehabilitačních činností.Zobrazit text

Školu již před osmadvaceti lety založili členové Českobratrské církve evangelické, protože chtěli ve svobodných poměrech navázat na tradici bratrského školství. Vytvořili otevřenou školu zaměřenou na výchovu a vzdělávání odborných pracovníků v sociální oblasti, především v nově zřizovaných nestátních organizacích, včetně církevních.Zobrazit text