admin

Akademické texty posílejte do 30. 4. 2021 na e-mail akademik@socialniprace.cz. Prakticko-publicistické texty posílejte do 30. 10. 2021 na e-mail publicistika@socialniprace.cz. Vydání je naplánováno na 31. 12. 2021. Anotace Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies; ICT) stále více vstupují do životů jednotlivců i celé společnosti. Výjimkou tedy nemůže být ani oblast sociální práce. Téma ICT v kontextu sociální práce je velmi široké a připravované číslo časopisu chce přispět k reflexi toho, jak ICT ovlivňují životy klientů, sociálních pracovníků i výkon profese sociální práce a jejího postavení ve společnosti. Na jedné straně mohou ICT významně přispívat ke zvýšení kvality životy klientů a dostupnosti podpory. Technologická řešení pomáhají v péči o senioryZobrazit text

Akademické texty můžete posílat do 31. ledna 2021 na akademik@socialniprace.czPrakticko-publicistické texty můžete posílat do 30. července 2021 na publicistika@socialniprace.cz Vydání je plánováno na Září 2021 Anotace Profesionalizace sociální práce Profese sociální práce se od svých počátků před více než sto lety ve světě dynamicky rozvíjí. Analýza formování a rozvoje profese ‒ tedy proces profesionalizace – nepochybně patří k vitálním a atraktivním tématům odborné diskuse. V našem geografickém kontextu byl vývoj sociální práce opakovaně negativně ovlivněn státní ideologií a politikou. Na straně druhé právě v našich krajinách byl obor sociální práce ve svých počátcích institucionalizovaný v kontextu vzniku samostatného Československa. V čase formování demokratické politiky státu a řešení státních hranic bylo zřejmé, že výrazné hospodářské aZobrazit text

Manuscript submission deadline: February 10th 2021 to journal@socialniprace.cz. Anotation Social Work History Social work practice has a rich history both in Europe and in the world. In Czechoslovakia, its professional background dates back to 1918, when the existence of the first social work school, the Women’s Higher School of Social Care, Prague, was documented in expert sources. Available sources such as publications, journals, archival materials, and memories of direct participants of past events help us understand social work history. Unfortunately, there is still a lack of knowledge based on scientific grounds (i.e. with the described methodology of its acquisition and with a specified bibliography of sources) in social work.Zobrazit text

Akademické texty můžete posílat do 30. října 2020 na akademik@socialniprace.czPrakticko-publicistické texty můžete posílat do 30. dubna 2021 na publicistika@socialniprace.cz Vydání je plánováno na Červen 2021. Všeobecně se za metodu považuje záměrný postup, způsob, jakým se snažíme dosáhnout cíle.Součástí metody je tedy cíl a způsob jeho dosažení. Za specifický cíl sociální práce můžeme považovat zlepšování neuspokojivých mezilidskýchvztahů. Lidé, kteří prožívají těžkosti na poli vlastního společenského prostředí na jedné straněa společenského prostředí, které si nevědí rady s těmito lidmi, na straně druhé. Například meziseniory, závislými na pomoci, a těmi, kteří je ekonomicky zneužívají nebo zanedbávají.Anebo mezi předsudky veřejností marginalizovaných lidí bez domova a veřejností, která má ztěchto lidí strach nebo má strachZobrazit text

Akademické texty můžete posílat do 31. července 2020 na akademik@socialniprace.czPrakticko-publicistické texty můžete posílat do 28. února 2021 na publicistika@socialniprace.cz Vydání je plánováno na Březen 2021. Raná péče a sociální práce / Včasná intervencia a sociálna práca Raná péče / Včasná intervencia  je sociálna služba určená na podporu rodín s deťmi do siedmeho roku veku, ktorých vývoj je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Služba je  poskytovaná najmä terénnou formou, ktorá je doplnená aj o ambulantnú formu. Čerpá zo širokého spektra disciplín zameraných na problematiku detského vývoja,  rodinného systému, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, ekonómie, sociálnej politiky a filozofie. Kľúčovými koncepčnými pojmami sú prevencia, transdisciplinarita, zameranie na rodinu, využiteľnosť zdrojov.  Úspešnosť včasnej intervencie je podmienená zabezpečením piatich podmienok: Prístupnosť ‒Zobrazit text

Manuscript submission deadline: August 10th to journal@socialniprace.cz Forced Migration and Vulnerable Groups We invite articles on the topic of forced migration, with a specific focus on the experience of vulnerable groups, together with transformative possibilities offered by social work practitioners, researchers and educators. The social work profession has a civic responsibility to give social and political voice to issues of forced migration from the perspective of refugees from marginalised and minority backgrounds. Migration is not just a young, male, social phenomena. Asylum seekers, displaced persons and forced migrants reflect all social minorities. Forced migration and displacement intersects with categories of inequality, including gender, race, religion, sexual preference, abilities,Zobrazit text

Akademické texty posílejte do 5. 5. 2020 na e-mail akademik@socialniprace.cz. Prakticko-publicistické texty posílejte do 9. 11. 2020 na e-mail publicistika@socialniprace.cz. Vydání je plánováno na 31. 12. 2020. Anotace čísla Evaluace v sociální práci V současné době se často potkáváme s politickými i společenskými požadavky na doložení prospěšnosti veřejných opatření. Evaluace těchto opatření má přitom několik základních významů. Jedná se o snižování nejistoty při rozhodování o podobě veřejných institucí, průkaznost dosažených efektů a legitimitu těchto opatření, ale též o praktickou užitečnost těchto evaluací pro každodenní rozhodování aktérů uvedených opatření a průběžné zlepšování institucí sociální práce. Přitom hodnocení intervencí sociální práce a sociální politiky je v zemích střední a východní Evropy (včetněZobrazit text

Naše škola zahájila vyšší odborné vzdělávání v roce 1996 s programem Sociálně právní činnost. V této oblasti měla škola dobrou tradici již ze 70. let. Zobrazit text

Studium vzdělávacího programu Sociální práce je tříleté. Absolventi oboru jsou připraveni k výkonu profese sociálního
pracovníka ve všech oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb. Jedná se především o oblast péče o rodinu
a mládež, staré lidi, zdravotně postižené či společensky nepřizpůsobivé občany, dále o odbornou práci při realizaci státních
sociálních opatření a v dalších oblastech sociálněprávních a sociálně rehabilitačních činností.Zobrazit text

Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě je obecně prospěšná společnost, která veškerý svůj zisk investuje do kvality vzdělání studentů a vybavení školy. Hlavním posláním školy je poskytovat vzdělání a praktické kompetence v oboru sociální práce. Zobrazit text