Doktorské vzdělávání

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské, doktorské Nabízené obory Studijní program: Sociální práce Forma: prezenční  Studijní programy Studium připravuje budoucí sociální pracovníky na uplatnění v rovině případové – klientské sociální práce, stejně jako práce systémové v oblasti sociální správy a také vědecké. Studium staví na reflexivním propojení teoretické a praktické výuky, klade důraz na osvojování si mezinárodních zkušeností a kultivaci profesní identity. Na přípravě budoucích sociálních pracovníků se podílí multioborový tým akademických pracovníků a externistů z praxe. Zajímavosti o škole Od svého založení v roce 1991 zastává katedra roli klíčového aktéra na poli akademické přípravy budoucích sociálních pracovníků. Má na svém kontě vybudování oborové teoretické a metodologickéZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské, doktorské Nabízené obory Obor: Sociální práce (Bc. studium) Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Obor: Řízení v sociální práci (navazující Mgr. studium) Forma: prezenční (2 roky) Obor: Aplikovaná ekonomie a správa (Ph.D. studium) Forma: prezenční i kombinovaná Studijní programy Bakalářský obor Sociální práce umožňuje absolventům získat znalosti a dovednosti potřebné pro práci sociálních pracovníků ve státní správě, samosprávě, sociálních a výchovných zařízeních. Důraz je kladen na praxi v různých typech sociálních zařízení. Magisterský obor Řízení v sociální práci se vedle prohlubování a rozšiřování znalostí získaných v bakalářském stupni zaměřuje na témata z oblasti řízení a na orientaci v regionálních souvislostech. Důraz jeZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, navazující magisterské, doktorské Nabízené obory Program: Sociální práce Forma: prezenční (3 roky), bakalářský studijní program Program: Sociální práce (specializace: Sociální práce univerzální, Sociální práce makro – programy služeb v komunitách, Sociální práce makro – inovace v organizacích, Sociální práce mikro – poradenství) Forma: prezenční i kombinovaná (2 roky), Magisterský navazující studijní program Program: Sociální politika a sociální práce Forma: prezenční i kombinovaná (4 roky), Doktorský studijní program Studijní programy Studium ve všech formách a na všech stupních se opírá o propracovanou strukturu odborných předmětů, jejichž výuku zajišťují kvalifikovaní pracovníci katedry i externí odborníci z významných tuzemských a zahraničních institucí sociální práce. Samozřejmostí je propojeníZobrazit text

Cílem studijního oboru je získání profesní kvalifikace Zdravotně-sociální pracovník k samostatnému výkonu přímé zdravotně sociální péče a služeb o jedince, rodinu, komunitu a to jak v oblasti preventivní, tak i v oblasti zdravotně sociální, napříč všemi věkovými kategoriemi. Zobrazit text

Studijní program Pastorační a sociální práce je zaměřen jednak profesně, tj. k teoreticko-praktické přípravě sociálních pracovníků pro celou škálu výchovných a sociálních zařízení, jednak na přípravu k možnému dalšímu studiu v programech humanitních či sociálních věd. Studium spojuje praktickou přípravu studujících na základě soudobých poznatků společenských a humanitních věd s jejich osobnostní a duchovní formací, jejímž východiskem jsou křesťanské hodnoty.Zobrazit text