Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií

Fr. Šrámka 3
Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
http://fss.osu.cz/

Nabízené obory doktorského studia:

Program: Sociální politika a sociální práce
Obor: P 6731 Sociální práce
Forma: Prezenční, 4letá 

Program: Sociální politika a sociální práce
Obor: P 6731 Sociální práce
Forma: Kombinovaná, 4letá

Charakteristika oboru:

Hlavním cílem studia je u studentů doktorského oboru kultivovat typ vědění, které je zároveň vysoce odborně specializované a přitom málo specifické, tedy použitelné v nejrůznějších kontextech teoretického bádání i jiných forem sociální práce. Absolvováním doktorského studia sociální práce a získání akademického vědeckého titulu „Ph.D.“ získává absolvent nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání.  

Přijímací řízení do doktorského studia se uskuteční 24. června 2014.

Podmínky nutné k přijetí:

1. Uchazeč/ka má ukončený magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání.

2. Uchazeč/ka podal/a přihlášku ke studiu e-přihláška do stanoveného termínu.

 • Poslední termín pro podání elektronické přihlášky je 31. května 2014 včetně. 

3. Uchazeč/ka doložil/a všechny povinné přílohy k přihlášce ke studiu do stanoveného termínu.

 • Poslední termín pro doručení příloh k přihlášce na FSS OU je 6. června 2014 včetně. (V případě, že student koná Státní závěrečnou zkoušku v tomto akademickém roce, může přílohu 3.3. – ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení magisterského studia – odevzdat po domluvě s referentkou oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy dodatečně, nejpozději však v den konání zápisu do 1. roku studia.)

Povinnými přílohami k přihlášce jsou: 

3.1.  Projekt disertační práce v požadované struktuře, který musí obsahovat:

 • pracovní název disertační práce,
 • stručná teoretická východiska,
 • hlavní výzkumnou otázku či otázky, cíle výzkumu,
 • úvahu o možných výzkumných přístupech, metodě, výzkumném souboru a organizaci výzkumu,
 • přehled základní literatury, z níž bude práce vycházet, s důrazem na literaturu cizojazyčnou.

Téma disertační práce musí korespondovat s hlavním výzkumným zaměřením FSS OU, resp. Evropského výzkumného institutu sociální práce OU a s aktuálně řešenými výzkumnými projekty FSS OU v tematickém rámci „Sociální práce mezi privatizací a veřejnou odpovědností“. 

Preferovány budou projekty týkající se:

 • teorie modernizace, vzdělanostní společnosti, modernizace na úrovni regionu a města;
 • sociálních aspektů udržitelného rozvoje měst a regionů, resp. socioprostorových aspektů sociální exkluze (rodin s vícenásobnými problémy, seniorů, osob se zdravotním postižením apod.);
 • sociálně gerontologických aspektů modernizace;
 • důsledků modernizace pro sociální práci (vč. důsledků privatizace sociálních služeb apod.).

3.2.  Strukturovaný životopis s údaji o dosavadním studiu a odborné praxi.

3.3.  Ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení magisterského studia.

3.4.  Podepsaná zkrácená verze elektronické přihlášky, která je uchazečům o studium vygenerována ihned po jejím podání.

3.5.  Kopii dokladu o bezhotovostní úhradě administrativního poplatku 530,– Kč.

4. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku v ústní a písemné formě.

I. Ústní zkouška

Těžištěm ústní zkoušky je prezentace a obhajoba projektu disertační práce, který uchazečka či uchazeč zaslali v písemné formě ve stanoveném termínu na FSS OU. 

Uchazeč/ka prokáže znalosti ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd, zejména v rámci předepsané literatury.

II. Písemná zkouška

V písemné zkoušce jsou prověřovány:

 • znalosti uchazeče/uchazečky ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd na úrovni vymezené výše předepsanou literaturou (formou testu obsahujícího soubor uzavřených otázek); 
 • porozumění odbornému cizojazyčnému textu (anglický, německý nebo francouzský jazyk).

5. Uchazeč/ka se umístila/a do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Způsob podání přihlášky 

 • Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky. 
 • Za vložené údaje a zaslané přílohy odpovídá uchazeč/ka. 
 • Uchazeči/uchazečce doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění přihlášky.

Hlásí-li se uchazeč/ka na více oborů, musí si podat příslušný počet přihlášek včetně platby – přihlášky se mezi jednotlivými obory nepředávají. 

Zaplacení administrativního poplatku ve výši 530,– Kč.

Bližší informace k přijímacímu řízení do doktorského studia na FSS OU naleznete na webových stránkách OU

Dny otevřených dveří  na FSS OU se uskuteční 10. a 11. ledna 2014. 

Kontaktní e-mail: michaela.dihlova@osu.cz