Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské, doktorské

Nabízené obory

Obor: Sociální a pastorační práce (Bc.)

Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky)

Obor: Komunitní krizová a pastorační práce – Diakonika (Mgr.)

Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky)

Více na: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=obory&fakulta=11270&fst=&druh=&stupr=&obor1=&iscedkod=&jazyk=&delka=&fulltext=&zobraz=Zobrazit+28+polo%C5%BEek 

Studijní programy

Studijní program Sociální a pastorační práce je zaměřen k teoreticko-praktické přípravě pracovníků pro celou škálu výchovných a sociálních zařízení a rovněž na přípravu k možnému dalšímu studiu
v programech humanitních či sociálních věd. Studium spojuje praktickou přípravu studujících na základě soudobých poznatků společenských a humanitních věd s jejich osobnostní a duchovní formací.

Studijní obor Komunitní krizová a pastorační práce – Diakonika se zaměřuje na krizové aspekty našeho života. Již více než deset let učí kvalifikovaně, odpovědně a účinně pomáhat komunitám v krizové situaci
a doprovázet je. Diakonika propojuje ve svém studijním kurikulu odpovídající disciplíny různých oborů, aby učila komplexnímu pohledu na člověka ve společnosti a vedla ke spolupráci odborníků různých specializací.

Zajímavosti o škole 

Evangelická teologická fakulta je nejmenší fakultou univerzity, je založená na osobních vztazích, vzájemném dialogu a vysoké odbornosti. Jako jediná v ČR nabízí klasické studium evangelické teologie, dále studium sociální práce a ekumenické teologie, vše v bakalářském, a návazně i v magisterském stupni, v prezenční či kombinované formě. Je otevřena všem zájemcům bez ohledu na náboženské cítění a patří mezi nejlépe hodnocené humanitně zaměřené fakulty v České republice.

Školné: ne 

Kontaktní informace 

Adresa školy: 

Univerzita Karlova
Evangelická teologická fakulta
Černá 646/9, pošt. přihr. 529
115 55 Praha 1

Webové stránky: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-1.html 
Kontaktní email: office@etf.cuni.cz 
Facebook: https://www.facebook.com/etfuk 
Youtube: https://www.youtube.com/c/ETFUniKarlovy/
Instagram: www.instagram.com/etf_cuni/