(Bio) psychosociální podpora zdraví v praxi psychosociálních a edukačních služeb

Organizace Pro zdraví 21 z.ú. byla založena v roce 2010 s hlavním posláním přispívat k biopsychosociální podpoře zdraví, které je definované v pro nás závazném dokumentu Zdraví 21 Mezinárodní zdravotní organizace jako stav fyzického, psychického a sociálního blaha, nikoliv pouze jako nepřítomnost nemoci. Reagujeme na skutečnost, že podpora zdraví v praxi, je stále orientována především na biologické zdraví, s dlouhodobým deficitem a podceňováním psychických a sociálních vlivů naše zdraví ovlivňujících. Naším hlavním cílem je zvyšovat povědomí o dnes již prokázané skutečnosti, že na rozvoji onemocnění těla, duše i společnosti se podílí významnou, ne-li hlavní, měrou náš vztah k sobě samým, k sobě navzájem a k životnímu prostředí. Desítky výzkumů prokázaly multifaktoriální vznik onemocnění, zejména vliv stresu a sociálního prostředí (především rodinného, ale i školního, pracovního a vůbec obecného naladění ve společnosti, o životním prostředí nemluvě) na rozvoj řady tělesných onemocnění (např. kardiovaskulárních nebo onkologických). Je třeba již konečně uznat, že naše těla nejsou mechanickým strojem, ale že tělesné, psychické a sociální zdraví od sebe nelze oddělovat, všechny jeho tři složky spolu velmi úzce spolupracují a vzájemně se ovlivňují na úrovni těla, rodiny, i společnosti. Z těchto důvodů vnímáme roli sociální práce jako mnohem významnější, než je běžně přijímáno: není jen péčí o tzv. sociálně znevýhodněné, má mnohem větší dosah, který jí umožňuje její potenciál působit na tělesné zdraví podporou zdraví prospěšných psychosociálních faktorů nás všech.

V praxi naší organizace podporujeme (bio)psychosociální (komplexní/holistické) zdraví poskytováním psychosociálních služeb především dětem, mládeži a rodinám. Jednotlivcům, pracovním a zájmovým skupinám pak ještě připravujeme také edukační, supervizní a koučovací služby. Rozšiřujeme tak možnost podpořit naše celkové zdraví o zdraví prospěšné psychické a sociální vlivy pro každého.

V metodické práci si přejeme zejména přispívat ke skutečné primární prevenci onemocnění, tzn. předcházet onemocnění (vychovávat ke zdraví), ne onemocnění včasně odhalovat. V praxi to znamená vytvářet takové podmínky v rodině, škole a širším prostředí pro 100%  klientů, které podporují psychosociální bezpečí (vytvářet atmosféru přijetí, dostačivosti, důvěry, férových vztahů, jasného, očekávatelného a osobnostně rozvojového chování), podporovat tak osobní a vztahovou spokojenost a minimalizovat tím stresové faktory. Z celkového počtu  asi 15% klientů věnujeme vyšší míru podpory (sociální a psychoterapeutické intervence) a zhruba 5% vysokou míru podpory (v případě dítěte nebo dospívajícího širší mezioborové zapojení, většinou včetně  sociálně-právní ochrany dítěte).

Za základ přímé práce s klientem považujeme práci s jeho životním příběhem (narativem) a respektování jeho expertní pozice na jeho vlastní život. Vždy hledáme jeho preferovanou budoucnost a věříme, že je v jeho silách ji naplnit, i v to, že má v sobě pro její naplnění k dispozici vnitřní zdroje, které společně hledáme. Usilujeme s ním o změnu pohledu na jeho problém (symptom), se kterým se potýká, novým způsobem. Zajímá nás, o čem jeho problémy vypovídají, jaké má nenaplněné oprávněné potřeby a jak je možné tyto potřeby saturovat. Pracujeme s problémy sociálními (např. rozvod, vyostřený konflikt rodičů, vážná nemoc v rodině), s psychickými (např. úzkosti, deprese, problémy s chováním), nebo fyzickými (chronické bolesti a fyzická onemocnění). Do jaké míry je to možné, pracujeme vždy s co nejširším prostředím klienta, zejména s rodinou, dalšími rodinnými příslušníky či dalšími odborníky výchovně vzdělávacích, sociálních a zdravotních subjektů. Snažíme se aktivně zapojovat v péči o psychosociální zdraví v regionu i na nadregionální úrovni. Na mezioborovém propojení regionální i nadregionální úrovně nám velmi záleží.

Naší hlavní činností je poskytování sociální služby Nízkoprahové zařízení (NZDM 21) a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS 21). V rámci všech služeb  využíváme psychoterapeutické systemické, na řešení zaměřené přístupy.

NZDM 21 poskytuje služby sociální prevence dětem a mládeži od 6-26 let, kteří projeví zájem, potřebují podporu v rozvoji např. navazování kontaktů, zvýšení sebevědomí, možnosti uplatnit své schopnosti a dovednosti, nebo těm, kteří se ocitají v náročné životní situaci. Působíme šestým rokem a za tuto dobu jsme získali velké množství zkušeností s problémy dnešních dětí a mládeže: naší službou prošlo celkem 530 klientů. Vnímáme, co je baví, o co se zajímají, zabýváme se tím, s jakými problémy se potýkají, co potřebují a co pro ně můžeme udělat. Vytváříme pro ně prostředí, které má co nabídnout v první linii zájmově a následně vztahově. Děti i mládež jsou u nás vítáni, jsme s nimi, přijímáme je a oceňujeme je. V plánování aktivit počítáme s neustálou proměnou jejich zájmů a potřeb. Mají u nás k dispozici kulečníkový a pinpongový stůl, stolní fotbal, počítače, klávesy, velké množství společenských her, pro komunikaci využíváme aktivně sociální sítě. Pro práci se skupinou i jednotlivci jsme se aktuálně inspirovali Stevem Goodmanem, specialistou na podporu pozitivního chování u žáků v USA. Jedná se o výzkumně ověřený systém metodických opatření, jehož snahou je vytvořit prostředí predikující pozitivní chování u žáků na školách. Program jsme modifikovali pro NZDM 21. Společně jsme s klienty vypracovali základní hodnoty, které jsou zásadní proto, aby nám spolu bylo dobře. Např. jsme všichni společně (pracovníci, děti a mládež) vybrali pět pravidel: bezpečí, podpora, respekt, férové vztahy a zodpovědnost. Vybrané hodnoty rozpracováváme a společně k nim směřujeme. Pokud po dětech nebo dospívajících něco žádáme, tak pozitivním způsobem, tzn. přesně popisujeme žádoucí chování. Věříme, že “opravovat” musíme především prostředí dítěte, a ne samotné dítě. Podporujeme šíření inkluzivních hodnot a vyžadujeme potřebnou podporu pro každé dítě. Příkladem může být příběh chlapce Oldy.

Olda k nám přišel ve 13 letech. Byl nejstarší ze čtyř děti. Vlastní otec mu zemřel a matka po jeho smrti vystřídala dva partnery (v jednom případě šlo o muže s vážnou kriminální historií). Děti byly tvrdě fyzicky trestány, což vedlo k jejich dočasnému odebrání, nějaký čas následně pobývaly v dětském domově. Během povinné školní docházky měl Olda potíže s prospěchem i s kázní. Jeden ročník na prvním stupni opakoval. I v době, kdy již jeho otec nežil, měl Olda tendence krást (byl ke krádežím “vycvičen” otcem). Při návštěvách našeho zařízení se Olda choval ke svým sourozencům velmi pěkně, pomáhal jim. Vyzvedával je ze školy a vozil je domů. Naše služba pro něj byla útočistěm před agresivním chováním v rodině a místo, kde byl respektován, chválen a podporován. Pomohli jsme mu s výběrem střední školy, kde úspěšně absolvoval první ročník. Během dalšího ročníku se u něj situace doma stále častěji vyhrocovala s partnerem matky, který byl vůči němu agresivní. Pomohli jsme proto Oldovi s výběrem jiné školy, kde bylo možno zařídit bydlení na internátu. Do naší služby poté docházel klidnější a vyrovnanější. Školu se mu povedlo úspěšně dokončit. V současnosti prvním rokem pracuje na plný úvazek, bydlí v podnájmu s několika kamarády, má již druhým rokem stejnou partnerku.

SAS 21 pracuje s rodinami, jejichž děti jsou ohrožené na vývoji. Nejčastěji jde o rodiny, ve kterých se vyskytují problémy s výchovou dětí, jenž bývají zapříčiněny nedostatečně podnětným prostředím pro jejich vývoj, širšími sociálními souvislostmi jako je např. dlouhodobá nezaměstnanost, zadluženost, nebo závislosti rodičů s důsledky projevující se vyčleněním mimo běžnou společnost. Reagujeme také na problematiku současné vysoké rozvodovosti rodičů, která v mnohém komplikuje vývoj dítěte. Pokud je třeba, poskytujeme službu asistované předávání a asistované styky. Nestavíme se do expertní pozice, i v této službě věříme ve schopnosti uživatelů našich služeb. Využíváme jejich zdrojů, toho v čem jsou dobří, podporujeme jejich autonomii a právo na sebeurčení. Pomáháme jim orientovat se v životní situaci a hledat možnosti dosahování jejich cílů. Systém naší práce může dobře demonstrovat případ Petra.

S rodinou malého Petra (bylo mu 13 měsíců) jsme navázali spolupráci před třemi lety na žádost OSPOD. Jeho rodiče spolu nežili, dítě bylo v péči matky. Otec byl od začátku spolupráce motivovaný se se synem vídat, ale podle jeho tvrzení neustále docházelo k hádkám mezi ním a matkou. Soud proto stanovil asistovaný styk, zpočátku i za přítomnosti matky. Role naší organizace byla zprostředkovat a usměrňovat komunikaci mezi oběma rodiči a zajistit klidný průběh asistovaných styků. Petr měl v té době již dlouhodobě vážné zažívací problémy. Ze začátku schůzky probíhaly ve velmi nepřátelské atmosféře, Petr k otci většinou nechtěl, ze stanoveného času jedné hodiny trávil s otcem většinou deset až patnáct minut,  poté začal plakat a po zbytek času byl s matkou. Průběžně jsme odhalili, že matka se od narození Petra stavěla k otci odmítavě, zejména z důvodu neplnění vyživovací povinnosti vůči dítěti a zadlužení. Chlapcův zdravotní stav se nadále zhoršoval a před jeho druhými narozeninami lékaři rozhodli o operaci zprůchodnění střev. Po operaci, která dopadla úspěšně, se matka odhodlala otci Petra začít postupně odpouštět všechny nevyslovené křivdy z minulosti a pomalu ho pouštět do Petrova života. Zaměřila se na zájem dítěte, který upřednostnila, porozuměla skutečnosti, že její hostilita k Petrovu otci je pro něj velmi zatěžující. Tímto jejím krokem se zprůchodnila komunikace mezi rodiči a pro Petra bylo snazší s nimi trávit čas na společných schůzkách. Později matka přistoupila k asistovaným stykům otce se synem a následně i bez pracovníka naší organizace, čímž byla naše spolupráce ukončena. Petrův zdravotní stav se dále zlepšoval a před Petrovými třetími narozeninami soud asistovaný styk zrušil. Petr je nyní zdravé dítě, které dohnalo ve vývoji své vrstevníky, chodí do mateřské školy a tráví čas s otcem.

Mezi naše další služby patří nedávno započaté Poradenství zdravotní prevence a rozvodové poradenství. Může ji využít každý, kdo chce své zdraví podpořit nejen klasickou biologickou a farmakoterapeutickou léčbou, ale také léčbou psychosociálních faktorů onemocnění svého, nebo dítěte. Může se obrátit buď na  lékaře, který mu pomůže zorientovat se v situaci či doporučí navazující služby, psychoterapeutického konzultanta nebo sociálního pracovníka.
Poskytujeme také metodickou a supervizní podporu a koučování v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, sociálním pracovníkům a zdravotníkům.

V neposlední řadě podporujeme prostřednictvím příměstských táborů možnost sladit rodičům jejich rodičovské a profesní role. Všechny naše služby mohou využít klienti bez jakékoliv diskriminiace, včetně finanční. Důležitý je společný jmenovatel: naše zdraví výrazně ovlivňují naše vztahy a je třeba se na ně zaměřit.

Zdeňka Hylasová Benešová a tým Pro zdraví 21 z.ú.,
ředitelka organizace