Sociální podnik jako další krok v sociální práci

Brněnská organizace Ratolest Brno funguje v Brně a jeho nejbližším okolí již 20 let. Ke svému významnému jubileu si nadělila mimo jiné i nový sociální podnik s názvem Bajkazyl Brno. Ten dál nese principy pražského Bajkazylu, který založili Martin a Gábina Kontra. Díky jejich podpoře tak v Brně vzniká unikátní místo, které spojuje dohromady kavárnu, cyklodílnu a kulturní prostor, jež doplňují navíc tréninková pracovní místa pro klienty neziskové organizace Ratolest Brno.

Brněnská Ratolest poskytuje široký vějíř služeb. Zastřešuje dva nízkoprahové kluby, které pracují s klienty kombinovanou formou (ambulantně i terénně). Jedná se o Nízkoprahový klub Pavlač, který pracuje s dětmi a mládeží v sociálně vyloučené lokalitě, a nízkoprahový klub Likusák, jenž se zaměřuje zejména na děti z brněnských sídlišť, které se z různých důvodů dostaly do problémů. Na práci v nízkoprahových službách navazuje sociálně aktivizační program pro rodiny s dětmi, který pomáhá rodinám v tíživé životní situaci, kvůli které hrozí odebrání dítěte z domova do ústavní péče. Dále preventivní programy, určené pro mladé lidi, již se pohybují na hraně zákona nebo již spáchali trestný čin. Mezi tyto části Ratolesti Brno patří s neméně významnou pozicí také Dobrovolnické centrum, které zajišťuje dobrovolníky (individuální i firemní) brněnským organizacím, jež poskytují sociální služby. Mimo služby jako takové realizuje tato brněnská nezisková organizace projekt s názvem Galerie Ratolest, která sdružuje začínající i zavedené autory, a to jak z Brna a blízkého okolí, tak i ze vzdálenějších koutů České republiky. Smyslem galerie je pomáhat při získávání financí (výtěžkem z prodeje obrazů, nebo jeho části) pro sociální služby této neziskové organizace. Nejnovější součástí Ratolesti Brno je právě vznikající sociální podnik s názvem Bajkazyl Brno.

Proč sociální podnik

Myšlenka sociálního podnikání v Ratolesti Brno nevznikla jen tak nahodile a náhodou. „Nad možností, jak nad rámec sociálních služeb podpořit klienty, se začalo přemýšlet před zhruba 10 lety. V tuto dobu vznikaly první nápady pro podnikatelský záměr, kterých byla spousta. To pravé propojení přišlo na jaře loňského roku. Díky setkání s Kontrovými jsme věděli, že otevřít sociální podnik, který bude vyznávat principy Bajkazylu, je ta správná volba. Recyklace, kola, repasování, obnova, hudba, tolerance, kultura, energie, koncerty, setkávání lidí, duch ulice. Vše nasedá na to, co vyznává Ratolest Brno, a odráží se i v tom, jakou formou a s jakými klienty pracují naše služby,“ říká Mgr. Alena Přikrylová, ředitelka organizace Ratolest Brno.

Smyslem sociálního podniku, který provozuje Ratolest Brno, je nabídnout klientům další krok na cestě při osamostatnění se ve svém životě.

Jedním z limitů, které se v sociální práci v oblasti zaměstnávání objevují, je nemožnost poskytnout klientům pracovní zkušenosti, které by jim mohly pomoci k získání stálého zaměstnání. S touto překážkou se potýká velké množství sociálních služeb. Klient má chuť ke změně, spolupracuje a řeší si své problémy, ale pokud je dlouhodobě evidován na úřadu práce nebo se potýká s jinými problémy, pro potenciální zaměstnavatele je takovýto uchazeč o zaměstnání neatraktivní.

Řešením může být právě praxe získaná v sociálním podniku. S klienty, se kterými Ratolest Brno dlouhodobě spolupracuje, nově řeší i možnost částečného zaměstnání v novém sociálním podniku Bajkazyl Brno. Ten bude nabízet tréninková pracovní místa pro klienty, již se potýkají se sociálním znevýhodněním. Ti budou mít možnost v tomto netradičním podniku získat potřebné pracovní návyky a zkušenosti, které by jinde sháněli velmi obtížně.

„Zaměstnávat klienty z našich nízkoprahových služeb a vůbec rozjet tréninková pracovní místa se nám podařilo díky projektu, který jsme podali v rámci výzvy České asociace streetwork – Streetwork pro děti a mládež. Finance pro tento projekt získal CEKAS, jedna ze sekcí Národního vzdělávacího fondu v partnerství s Českou asociací streetwork, který přidělily a financují dánské The Velux Foundation,“ dodává Mgr. Alena Přikrylová.

Klienti, kteří budou v Bajkazylu pracovat, budou doporučováni prozatím ze služeb 2 nízkoprahových klubů sociálními pracovníky, a to na základě jejich dosavadní spolupráce se sociální službou. Sociální pracovníci budou klientům také pomáhat při přípravě životopisu, motivačního dopisu, či simulaci pracovního pohovoru. Tyto přípravy mají vytvářet totožnou situaci a podmínky, které panují na trhu práce, zejména proto, aby byli klienti po získání praxe na tréninkovém pracovním místě adekvátně připraveni na reálnou situaci a podmínky, které na trhu práce fungují.

„Před ukončením spolupráce, tedy cca po půl roce setrvání na tréninkové pracovní pozici, se na základě aktuálních potřeb klienta budeme intenzivněji zaměřovat na hledání nového zaměstnání (vytipování vhodného zaměstnání s ohledem na profesní dovednosti a zájem klienta),“ říká Bc. Dana Lišková, DiS., sociální pracovnice Bajkazylu Brno.

Důležitou součástí nově vznikajícího sociálního podniku v Brně je také obnova „zašlých míst“. Sociální podnik vzniká v části historického viaduktu v Brně, přímo pod hlavním vlakovým nádražím. V místech, kterým se lidé dříve vyhýbali a kde fungovaly výhradně jen nonstop bary a herny, tak díky obrovské energii vzniká místo příležitostí.

Bajkazyl, jak už z názvu vyplývá, bude azylem pro cyklisty, a to nejen ty městské. V cyklodílně si budou moci zákazníci zapůjčit stojan a kolo si sami, nebo za pomoci mechanika, opravit. Případně si vychutnat kávu při čekání na větší opravu. Ti, kteří kolo ještě nemají, nebo vlastní pouze torzo, si jej budou moci nechat sestavit na míru. Odborné opravy bude v brněnském Bajkazylu zajišťovat profesionální mechanik. Dlouhodobým plánem je zajistit dostatečnou průpravu a školení klientům, kteří budou mít o pozici mechanika zájem, tak, aby se mohli podílet na chodu dílny společně s odborníkem.

Stejný princip zaškolení a odborné průpravy klientů se přenáší také do kavárny. Zde již klienti pracují a mají možnost se průběžně vzdělávat. Jde zejména o obsluhu kavárny a letní zahrádky, přípravu nápojů a jednoduchých pokrmů, ale také o správnou přípravu kávy v nejrůznějších podobách.

K prodeji jsou v kavárně i baru nápoje a potraviny, které mají lokální nebo home-made charakter. Jde o snahu podporovat malé a regionální dodavatele.

„Do budoucna plánujeme propojení s malými a regionálními výrobci nebo jinými sociálními podniky. Již teď odebíráme kávu z pražírny Drahonice, jež je také sociálním podnikem. Jídlo, které v Bajkazylu Brno prodáváme, má punc home-made. Nejde o žádné rozmrazované polotovary nebo velkovýrobní produkty s potravinovými náhražkami, ale o kvalitní pokrmy dělané z poctivých surovin,“ dodává Mgr. Alena Přikrylová.

Mezi další pozice, které by měly být v sociálním podniku nabízeny klientům, se budou průběžně řadit i pomocný kuchař nebo asistent produkčního. Poslední zmiňovaná pozice je zajímavá zejména pro svou rozmanitost a netradičnost u pozic v tomto typu podniku.

Myšlenkou Bajkazylu jako takového je i oživování zašlých míst, spojování lidí různých skupin a vytváření prostoru pro jejich setkávání a prolínání se. Kulturní scéna nebude jen prostorem pro večerní koncerty, ale zároveň místem pro akce komunitního charakteru.

Plánují zde dělat nejrůznější workshopy, bleší trhy, setkávání studentů, cestovatelů, spisovatelů, umělců, půjde o akce menšího i většího rozsahu alternativního charakteru. Lidé si zde budou moci po domluvě uspořádat i vlastní akci, k dispozici bude sál i kavárna, která bude nabízena k pronájmu.

Jeden z principů, které Bajkazyl Brno vyznává, je i odpovědnost k životnímu prostředí, příklon k trvale udržitelnému rozvoji. Jde zejména o potřebu nezahlcovat okolí dalšími materiálními statky, známými svou krátkodobou trvanlivostí, ale využívat potenciál poctivých tradičních produktů, kterým se bude navracet zašlý lesk a jejich krása.

Vybavení celého Bajkazylu se nese v duchu 80. let. Nádobí, vybavení kavárny, osvětlení, ale i prostor dílny. Vše spojuje myšlenka recyklace a repasování.

Dlouhodobou vizí sociálního podniku Bajkazylu Brno je zapojení širšího spektra klientů i nad rámec nízkoprahových klubů, jak je tomu doteď. Ratolest Brno chce v budoucnu zaměstnávat i klienty ostatních služeb – Sociálně aktivizačního programu a Preventivních programů. Jednalo by se tedy o rodiče z rodin, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, nebo mladé dospělé, kteří se dostali do problémů se zákonem.

Veronika Křížková,
Ratolest Brno