Odborný sociální pracovník OSPOD – kuratela pro děti a mládež, agenda CAN (Liberec)

Tajemník Magistrátu města Liberec vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce odborný sociální pracovník v oddělení kurátorské činnosti na odboru sociální péče Magistrátu města Liberec

Popis vykonávané činnosti: Výkon státní správy v přenesené působnosti zaměřené na děti týrané, zneužívané a zanedbávané – sociální práce s dětmi a rodinami, kde se vyskytuje domácí násilí.

Provádění šetření, sledování dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Účast na jednáních soudu, spolupráce s Policií ČR; poskytování poradenství rodičům; podávání příslušných návrhů a podnětů soudu; koordinace poskytování sociálních služeb; poskytování sociálního poradenství.

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Liberec a území správního obvodu města Liberce.

Platové zařazení: 11. platová třída + osobní příplatek po zkušební době.

Zaměstnanecké výhody jsou garantovány kolektivní smlouvou, k náhledu zde Benefity.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou. Nástup je možný ihned, případně dle vzájemné dohody.

Předpoklady pro výkon funkce: státní občanství České republiky (případně i cizí státní občanství s trvalým pobytem v České republice), dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka.

Další požadavky stanovené statutárním městem Liberec pro uchazeče:

  • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu v některém z oborů zaměřených na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost;
  • znalost příslušných zákonných norem;
  • velmi dobrá úroveň komunikačních schopností pro jednání s klienty;
  • samostatnost při práci, psychická odolnost, vysoká pečlivost a důslednost;
  • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič); uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office);

Uvítáme praxi v sociální oblasti. Místo je vhodné i pro absolventy výše uvedených studijních oborů.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

– jméno, příjmení a titul; – datum a místo narození; – státní příslušnost; – místo trvalého pobytu; – číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum podání a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: – aktuální životopis; – výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; – ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Uvítáme přiložení vyplněného osobního dotazníku a fotografie. Přihlášku i osobní dotazník si můžete stáhnout zde Osobní dotazník a přihláška.

Lhůta pro podání přihlášky: 2. května 2024

Způsob podání přihlášky: poštou na adresu: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, personální oddělení, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberec (tel. 485 243 760 nebo 485 243 768 – 9).

Obálku označte textem: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ODBORNÝ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK – KC

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo na základě výběrového řízení nepřijmout žádného uchazeče.

Vrácení písemných materiálů poskytnutých k výběrovému řízení: po skončení výběrového řízení si uchazeči mohou materiály osobně vyzvednout na personálním oddělení Magistrátu města Liberec nebo (po dohodě) jim budou zaslány poštou.