Odborný sociální pracovník OSPOD – kuratela pro děti a mládež (Liberec)

Tajemník Magistrátu města Liberec vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce odborný sociální pracovník oddělení kurátorské činnosti na odboru sociální péče Magistrátu města Liberec

Popis vykonávané činnosti:
Výkon státní správy v přenesené působnosti zaměřené na děti týrané, zneužívané a zanedbávané sociální práce s dětmi a rodinami, kde se vyskytuje domácí násilí. Provádění šetření, sledování dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Účast na jednáních soudu, spolupráce s Policií ČR; poskytování poradenství rodičům; podávání příslušných návrhů a podnětů soudu; koordinace poskytování sociálních služeb; poskytování sociálního poradenství.

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Liberec a území správního obvodu města Liberce.

Platové zařazení: 11. platová třída + osobní příplatek po zkušební době.
Zaměstnanecké výhody jsou garantovány kolektivní smlouvou, k náhledu zde Benefity.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou. Nástup je možný ihned, případně dle vzájemné dohody.

Předpoklady pro výkon funkce: státní občanství České republiky (případně i cizí státní občanství
s trvalým pobytem v České republice), dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka.

Další požadavky stanovené statutárním městem Liberec pro uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu
  v některém z oborů zaměřených na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální
  péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně
  právní činnost, charitní a sociální činnost;
 • znalost příslušných zákonných norem;
 • velmi dobrá úroveň komunikačních schopností pro jednání s klienty;
 • samostatnost při práci, psychická odolnost, vysoká pečlivost a důslednost;
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič); uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office);

Uvítáme praxi v sociální oblasti. Místo je vhodné i pro absolventy výše uvedených studijních oborů.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení a titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo
občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum
podání a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: aktuální životopis; – výpis z evidence Rejstříku trestů ne
starší než 3 měsíce; ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Uvítáme přiložení vyplněného osobního dotazníku a fotografie.

Lhůta pro podání přihlášky: 26. června 2024

Způsob podání přihlášky: poštou na adresu: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, personální oddělení, nám.

Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberec (tel. 485 243
760 nebo 485 243 768 – 9).

Obálku označte textem: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ODBORNÝ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK – KC

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo na základě výběrového řízení nepřijmout žádného uchazeče.
Vrácení písemných materiálů poskytnutých k výběrovému řízení: po skončení výběrového řízení si uchazeči mohou materiály osobně vyzvednout na personálním oddělení Magistrátu města Liberec nebo (po dohodě) jim budou zaslány poštou.

Zpracovalo personální oddělení Magistrátu města Liberec