Aliance proti dluhům vítá snížení odměn pro advokáty u menších sporů

Probační a mediační služba realizuje v rámci projektu Rozvoj probačních a resocializačních programů financovaného z programu švýcarsko-české spolupráce aktivity Aliance proti dluhům, která vznikla 4. května 2011 jako odborná platforma zabývající se problematikou předluženosti. Pro komplexní řešení situace dlužníků se pak Aliance proti dluhům bude i nadále zasazovat o vytvoření přísnějších pravidel pro vstup na trh poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů, včetně pravidel pro fungování registrů dlužníků a zajištění účtu chráněného před exekucí. Zvláštní pozornost bude věnována vytvoření alternativních forem oddlužení.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti s účinností od 1. 7. 2014 snížila sazby pro stanovení výše náhrady nákladů za zastupování advokátem v některých soudních řízeních. Tuto změnu advokátního tarifu vnímá Aliance pozitivně a očekává i další kroky, které povedou ke snižování nákladů na exekuční řízení a vytvoření přísnějších pravidel na trhu spotřebitelských úvěrů. Aliance sdružuje odborníky a experty ze státních institucí a nevládních neziskových organizací.

Nové advokátní tarify by měly přinést úlevu pro dlužníky ve sporech, kdy věřitelé vymáhají svoji pohledávku formou tzv. formulářové žaloby. Reálné dopady nových tarifů na situaci dlužníků bude Aliance proti dluhům ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které pomáhají dlužníkům s řešením jejich situace, průběžně monitorovat a vyhodnocovat.

„Změny se projeví nejen u nejčastěji zmiňovaných tzv. bagatelních sporů, jejichž hodnota nepřevyšuje 10.000,- Kč. V případech, kdy se vymáhaná částka pohybuje od 1.000,- Kč do 2.000,- Kč, dlužník podle nové právní úpravy na nákladech řízení uhradí věřiteli namísto původních 4.719,- Kč pouze 1.089,- Kč” uvedla Jitka Čádová, ředitelka Probační a mediační služby. V exekuci pak dojde ke snížení nákladů oprávněného z částky 3.146,- Kč na částku 484,- Kč.

Nové snížení sazeb dopadne rovněž na řízení, jejichž předmětem jsou dluhy až do výše 50.000,- Kč. Podmínkou pro uplatnění nižší sazby je, aby věřitel použil pro své podání ustálený vzor a tento opakovaně využíval v dalších obdobných řízeních. U těchto dluhů by se měla projevit výrazná úspora dlužníka i při výkonu rozhodnutí. Sazba odměny za první dva úkony právní služby totiž byla u výkonu rozhodnutí snížená na 100,- Kč za každý úkon.

Snížení sazeb pro stanovení výše náhrady nákladů za zastupování advokátem je však pouze prvním pozitivním posunem. Aliance proti dluhům považuje za potřebné dokončit i další kroky. V oblasti náhrady nákladů soudního řízení bychom uvítali schválení sněmovního tisku č. 107 upraveného o připomínky, které se při jeho projednání objevily. Kýženým výsledkem by měla být nulová odměna pro advokáta u vymáhání pohledávek do 10 tis. Kč a naopak možnost náhrady nákladů i při nevyužití jeho služeb. K tomu může např. dojít v případech, když si člověk žalobu sepíše sám, nebo to pro něj udělá občanská poradna.

-TZ Probační a mediační služba ČR