Ekonomizace v sociální práci na případech hodnocení účinnosti sociální práce
s dětmi a mládeží v Německu

Jutta Harrer-Amersdorffer, Oldřich Chytil

Jutta Harrer-Amersdorffer (M. A.) je studentkou doktorského studijního programu Sociální práce na Ostravské univerzitě v Ostravě. Tématem její disertační práce je „Profesionální jednání v sociálně pedagogické pomoci rodinám v Německu“. Autorka pracovala několik let v ústavním zařízení zaměřeném na pomoc dětem a mládeži. V uplynulých letech působila jako vyučující na Katolické univerzitě Eichstätt-Ingolstadt. V současné době je zaměstnána jako vědecká pracovnice na Vysoké škole Augsburg.

Prof. PaedDr. Oldřich Chytil, PhD., dr. h. c., je profesorem sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity a ředitelem Evropského výzkumného institutu sociální práce Ostravské univerzity. Zabývá se teoriemi a metodami sociální práce a důsledky modernizace pro sociální práci.

Abstrakt
CÍL: Článek se zabývá vlivem ekonomizace a modernizace na sociální práci. Tuto otázku zkoumá v rovině sociální práce v oblasti pomoci dětem a mládeži v Německu. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Jako východisko pro uchopení zmíněného vývoje v jedné z oblastí sociální práce je použita teorie sociální diferenciace. METODY: S odkazem na teoretické východisko analyzujeme současný teoretický německý diskurs týkající se účinnosti sociální práce pomocí obsahové analýzy. Na případě dvou evaluačních přístupů užívaných v programech pomoci dětem a mládeži v Německu ukazujeme limity, které tento přístup zaměřený na dosahování co nejvyšší účinnosti v sociální práci má. VÝSLEDKY: Dospíváme k závěrům, že požadavek účinnosti a transparentnosti je sice oprávněný a přispívá k profesionalizaci sociální práce, obor by však vyžadoval vývoj evaluačního systému založeného na komplexně pojatých indikátorech. Jinak se profese vystavuje nebezpečí, že její obsah bude redukován na výlučně ekonomicky zaměřené programy sledující pouze aspekt finančního profitu. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Z analýzy vyplývá, jak důležité je zaměřit pozornost na rozvoj a provádění evaluačních programů založených na teorii. Sociální práce má možnost na základě vlastní koncepce takových programů profesi obsahově formovat.

Klíčová slova
pomoc dětem a mládeži v Německu, evaluace, modernizace, ekonomizace

s. 75-88

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné